Valore esta pàgina
Valore este contingut

Contenido principal

Avis Lega < Tornar

Avís legal

TITULARITAT I RÈGIM DE RESPONSABILITAT DE LA SEU ELECTRÒNICA DE LA SEGURETAT SOCIAL

L'article 3.2 del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Servicis Públics, determina que l'Orde de creació de la Seu haurà d'identificar el titular, així com l'òrgan o òrgans encarregats de la gestió i els servicis posats a disposició dels ciutadans.

En compliment d'este precepte, l'article 2 d) de l'Orde TIN/1459/2010, de 28 de maig, per la qual es crea la Seu Electrònica de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, establix que la titularitat de la seu electrònica (https://sede.seg-social.gob.es/) correspon a la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social.

Pel que fa al règim de responsabilitat de la seu, l'article 2 esmentat recull:

 1. La titularitat de la seu electrònica correspondrà a la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social.
 2. La gestió tecnològica de la seu serà competència de la Gerència d'Informàtica de la Seguretat Social.
 3. Seran responsables de la gestió, continguts i servicis posats a disposició dels ciutadans en la seu els titulars de les direccions generals, Servicis Comuns i Entitats Gestores adscrits a la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, i si escau, dels organismes que s'incorporen a la seu. La responsabilitat es correspondrà amb les competències que cada un dels titulars tingua atribuïdes per la legislació vigent.
 4. La gestió dels continguts comuns de la seu i la coordinació amb les direccions generals, servicis comuns i entitats gestores dependents de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social correspondrà a esta última, que l'exercirà a través del seu Gabinet.

D'acord ambl'|art. 10.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Servicis Públics, "l'establiment d'una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els servicis a què es puga accedir a través d'esta seu". L'article 7.1 del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics, afegix que "El titular de la seu electrònica que continga un enllaç o vincle a una altra la responsabilitat de la qual corresponga a un òrgan o Administració Pública diferent no serà responsable de la integritat, veracitat ni actualització d'esta última".

La Seu disposa dels mitjans necessaris perquè el ciutadà conega si la informació o servici al qual accedeix correspon a la pròpia seu o a un punt d'accés que no té el caràcter de seu o a un tercer.

En este sentit, en els enllaços de la Seu Electrònica s'indica si l'accés a estos significa l'abandonament de la pròpia Seu.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tant el disseny de la Seu Electrònica i els seus codis font, com els logotipus, marques, i tots els altres signes distintius que apareixen en este, pertanyen a la Seguretat Social o Entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual. Igualment estan protegides pels corresponents drets de propietat intel·lectual les imatges, |etc., que continga el servidor de la Seguretat Social.

La informació disponible en este lloc web, llevat d'indicació expressa en contrari, és susceptible de reutilització, quedant autoritzada la seua reproducció total o parcial, modificació, distribució i comunicació, per a usos comercials i no comercials, amb subjecció a les següents condicions:

 1. Queda prohibida en qualsevol circumstància la desnaturalització del contingut de la informació.
 2. L'usuari queda obligat a citar la font dels documents objecte de la reutilització.
 3. L'usuari queda obligat a esmentar la data de l'última actualització dels documents objecte de la reutilització.

La Seguretat Social declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual de tercers; per això, si considera que este lloc viola els seus drets, posi's en contacte amb la Seguretat Social a través del formulari de Suggeriments i queixes.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE LA SEU ELECTRÒNICA DE LA SEGURETAT SOCIAL

 1. El tractament de les dades de caràcter personal que es recapten a través d'esta Seu Electrònica s'ajustarà als principis i obligacions establits en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al seu Reglament de desenolupament 1720/2007 de 21 de desembre.
 2. En concret, la Seguretat Social es compromet al compliment del seu deure de tractament, i garanteix la seua confidencialitat i assumeix, a estos efectes, les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa necessàries per evitar la seua alternació, pèrdua i accés no autoritzat, d'acord amb allò establit en legislació esmentada.
 3. Les dades personals que es sol·liciten per a la prestació dels servicis comuns de Notificacions Telemàtiques, Estat de la Tramitació i Registre Electrònic, seran incorporades als fitxers següents inscrits en el Registre General de Protecció de Dades:
  • NOTIFICACIONS TELEMÀTIQUES, per a les dades recaptades a través dels servicis de Notificacions Telemàtiques i Estat de la Tramitació, amb la finalitat de què el ciutadà puga consultar les notificacions enviades per la Seguretat Social i l'estat de tramitació dels expedients administratius en què siga part interessada.
  • REGISTRE ELECTRÒNIC, per a les dades recaptades a través del servici de Registre Electrònic, amb la finalitat de què el ciutadà puga presentar els escrits i comunicacions dirigides a un òrgan de l'Administració Pública, en els termes de la Llei 30/1992, a través d'esta Seu Electrònica.
 4. La responsabilitat d'ambdós fitxers recau en la Gerència d'Informàtica de la Seguretat Social. Les dades recaptades es limitaran a les que siguen estrictament necessàries per a la identificació del ciutadà i la utilització dels servicis assenyalats.
 5. El ciutadà podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals que figuren en els fitxers anteriors a través de qualsevol mitjà que deixe constància de l'enviament i de la recepció dirigint-se a la Gerència d'Informàtica de la Seguretat Social, en Avenida del Doctor Tolosa Latour s/n, 28041 – Madrid.
 6. Les dades personals que se sol·liciten per a la inscripció en el Registre Electrònic d'Apoderaments s'incorporaran al fitxer següent inscrit en el Registre General de Protecció de Dades:
  • REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS, per a les dades sol·licitades a través del servici de Registre Electrònic d'Apoderaments, perquè el ciutadà puga atorgar poders de manera voluntària per a la realització de tràmits i actuacions per mitjans electrònics davant les Direccions Generals, les Entitats Gestores i els Servicis Comuns dependents de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, en els termes de l'Orde ESS/486/2013, de 26 de març, per la qual es crea i regula el Registre electrònic d'apoderaments de la Seguretat Social per a la realització de tràmits i actuacions per mitjans electrònics, a través d'esta Seu Electrònica.
 7. La responsabilitat d'este fitxer recau en la Tresoreria General de la Seguretat Social. Les dades sol·licitades es limitaran a les estrictament necessàries per a la identificació dels apoderats i poderdants en relació amb els servicis assenyalats.
 8. El ciutadà podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals que figuren en el fitxer anterior si ho sol·liciten per qualsevol mitjà que deixe constància del seu enviament i recepció, i els dirigix a la Tresoreria General de la Seguretat Social; Secretaria General, c. Astros, 5 i 7, 28007 MADRID.
 9. La resta de servicis als quals el ciutadà puga accedir a través d'esta seu electrònica, són responsabilitat de les diferents Entitats Gestores i Servicis Comuns de la Seguretat Social, segons els seus propis fitxers i finalitats.
 10. Si cap d'estes entitats sol·licita a l'interessat que aporte cap dada de caràcter personal, li informarà en eixe moment de l'existència del fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la recollida d'estes dades i dels destinataris de la informació. Així mateix, serà informat del caràcter obligatori o facultatiu de la seua resposta a les preguntes que se li plategen i de la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició front a l'entitat que haja sol·licitat les seues dades.
 11. Este lloc web no utilitza cookies (arxius d'informació que es guarden en l'ordinador de qui accedix a la pàgina) directament. Alguna de les seues aplicacions pot utilitzar-les, però en la mesura imprescindible per al seu correcte funcionament i visualització. Estes cookies tenen una vigència temporal limitada i no s'utilitzen en cap cas per a recollir informació de caràcter personal.
 12. La Secretaria d'Estat de la Seguretat Social es reserva la facultat de modificar la Política de Privacitat present per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, la Seguretat Social anunciarà els canvis, indicant clarament, i amb la deguda antelació, les modificacions efectuades i sol·licitant, en cas que siga necessari, l'acceptació d'eixos canvis per part de l'interessat.
Complementary Content
${loading}