Valore esta páxina
Valore este contido

Contenido principal

Aviso legal < Volver

Aviso legal

TITULARIDADE E RÉXIME DE RESPONSABILIDADE DA SEDE ELECTRÓNICA DA SEGURIDADE SOCIAL

O artigo 3.2 do Real Decreto 1671/2009, do 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos, determina que a Orde de creación da Sede deberá identificar o seu titular, así como do órgano ou órganos encargados da xestión e dos servizos postos a disposición dos cidadáns nesta.

En cumprimento do devandito precepto o artigo 2 d) da Orde TIN/1459/2010, do 28 de maio, pola que se crea a Sede Electrónica da Secretaría de Estado da Seguridade Social, establece que a titularidade da sede electrónica (https://sede.seg-social.gob.es/) corresponde á Secretaría de Estado da Seguridade Social.

En canto ao réxime de responsabilidade da sede, o devandito artigo 2 recolle:

 1. A titularidade da sede electrónica corresponderá á Secretaría de Estado da Seguridade Social.
 2. A xestión tecnolóxica da sede será competencia da Xerencia de Informática da Seguridade Social.
 3. Serán responsables da xestión, contidos e servizos postos a disposición dos cidadáns na sede, os titulares das direccións xerais, Servizos Comúns e Entidades Xestoras adscritos á Secretaría de Estado da Seguridade Social, e se é o caso, dos organismos que se incorporen á sede. A responsabilidade corresponderase coas competencias que cada un dos titulares teñan atribuídas pola lexislación vixente.
 4. A xestión dos contidos comúns da sede e a coordinación coas direccións xerais, servizos comúns e entidades xestoras dependentes da Secretaría de Estado da Seguridade Social, corresponderá a esta última, que a exercerá a través do seu Gabinete.

De acordo co |art. 10.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos, "o establecemento dunha sede electrónica leva consigo a responsabilidade de titular respecto da integridade, veracidade e actualización da información e os servizos aos que poida accederse a través desta". O artigo 7.1 do Real Decreto 1671/2009, do 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, engade que "O titular da sede electrónica que conteña unha ligazón ou vínculo a outra cuxa responsabilidade corresponda a distinto órgano ou Administración Pública, non será responsable da integridade, veracidade nin actualización desta última".

A sede dispón dos medios necesarios para que o cidadán coñeza se a información ou servizo ao que accede corresponde á propia sede ou a un punto de acceso que non ten o carácter de sede ou a un terceiro.

Neste sentido, nas ligazóns da Sede Electrónica indícase se o acceso a estas significa o abandono da propia Sede.

DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL

Tanto o deseño da sede electrónica e os seus códigos fonte, coma os logos, marcas, e demais signos distintivos que aparecen neste, pertencen á Seguridade Social ou Entidades colaboradoras e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual. Igualmente están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual as imaxes, |etc. contidos no servidor da Seguridade Social.

A información dispoñible neste sitio web, agás indicación expresa en contrario, é susceptible de reutilización, quedando autorizada a súa reprodución total ou parcial, modificación, distribución e comunicación, para usos comerciais e non comerciais, con suxeición ás seguintes condicións:

 1. Queda prohibida en calquera circunstancia a desnaturalización do contido da información.
 2. O usuario queda obrigado a citar a fonte dos documentos obxecto da reutilización.
 3. O usuario queda obrigado a mencionar a data da última actualización dos documentos obxecto da reutilización.

A Seguridade Social declara o seu respecto aos dereitos de propiedade intelectual de terceiros; por iso, se considera que este sitio puidese estar a violar os seus dereitos, pregamos se poña en contacto coa Seguridade Social a través do seu formulario de Suxestións e queixas.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA SEDE ELECTRÓNICA DA SEGURIDADE SOCIAL

 1. O tratamento dos datos de carácter persoal que se soliciten a través desta Sede Electrónica axustarase aos principios e obrigas establecidos na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e ao seu Regulamento de desenvolvemento 1720/2007 do 21 de decembro.
 2. En concreto, a Seguridade Social comprométese ao cumprimento do seu deber de tratamento garantindo a súa confidencialidade e asume, para estes efectos, as medidas de seguridade de índole técnica e organizativa necesarias para evitar a súa alteración, perda e acceso non autorizado, de acordo co establecido na devandita lexislación.
 3. Os datos persoais que se soliciten para a prestación dos servizos comúns de Notificacións Telemáticas, Estado da Tramitación e Rexistro Electrónico serán incorporados aos seguintes ficheiros inscritos no Rexistro Xeral de Protección de Datos:
  • NOTIFICACIÓNS TELEMÁTICAS, para os datos solicitados a través dos servizos de Notificacións Telemáticas e Estado da Tramitación, coa finalidade de que o cidadán poida consultar as notificacións enviadas pola Seguridade Social e o estado de tramitación dos expedientes administrativos nos que sexa parte interesada.
  • REXISTRO ELECTRÓNICO, para os datos solicitados a través do servizo de Rexistro Electrónico, coa finalidade de que o cidadán poida presentar os escritos e comunicacións dirixidos a algún órgano da Administración Pública, nos termos da Lei 30 / 1992, a través desta Sede Electrónica.
 4. A responsabilidade de ambos os dous ficheiros recae na Xerencia de Informática da Seguridade Social. Os datos solicitados limitaranse aos estritamente necesarios para a identificación do cidadán e utilización dos servizos sinalados.
 5. O cidadán poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos datos persoais que figuran nos ficheiros anteriores, solicitándoo por calquera medio que deixe constancia do seu envío e da súa recepción e dirixíndoos á Xerencia de Informática da Seguridade Social, na Avenida del Doctor Tolosa Latour s/n, 28041 – Madrid..
 6. Os datos persoais que se soliciten para a inscrición no Rexistro Electrónico de Apoderamentos serán incorporados ao seguinte ficheiro inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos:
  • REXISTRO ELECTRÓNICO DE APODERAMENTOS, para os datos solicitados a través do servizo de Rexistro Electrónico de Apoderamentos, coa finalidade de que o cidadán poida outorgar poderes de forma voluntaria para a realización de trámites e actuacións por medios electrónicos ante as Direccións Xerais, Entidades Xestoras e Servizos Comúns dependentes da Secretaría de Estado da Seguridade Social, nos termos da Orde ESS/486/2013, de 26 de marzo, pola que se crea e regula o Rexistro electrónico de apoderamentos da Seguridade Social para a realización de trámites e actuacións por medios electrónicos, a través desta Sede Electrónica.
 7. A responsabilidade deste ficheiro recae na Tesouraría Xeral da Seguridade Social. Os datos solicitados limitaranse aos estritamente necesarios para a identificación dos apoderados e mandantes en relación aos servizos sinalados.
 8. O cidadán poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos datos persoais que figuran no ficheiro anterior, solicitándoo por calquera medio que deixe constancia do seu envío e da súa recepción e dirixíndoos á Tesouraría Xeral da Seguridade Social; Secretaría General, c/ Astros, 5 y 7, 28007 MADRID.
 9. O resto de servizos aos que o cidadán poida acceder a través desta sede electrónica, son responsabilidade das diferentes Entidades Xestoras e Servizos Comúns da Seguridade Social segundo os seus propios ficheiros e finalidades.
 10. Se algún destes solicita ao interesado que achegue algún dato de carácter persoal, informarao nese momento da existencia do ficheiro ou tratamento de datos de carácter persoal, da finalidade da recollida destes e dos destinatarios da información. Así mesmo, será informado do carácter obrigatorio ou facultativo da súa resposta ás preguntas que lle sexan formuladas e da posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición fronte á entidade que solicitase os seus datos.
 11. Este sitio web non utiliza cookies (arquivos de información que se gardan no ordenador de quen accede á páxina) directamente. Algunha das súas aplicacións poden usalas, pero na medida imprescindible para o seu correcto funcionamento e visualización. Estas cookies teñen unha vixencia temporal limitada e en ningún caso se usan para recoller información de carácter persoal.
 12. A Secretaría de Estado da Seguridade Social resérvase a facultade de modificar a presente Política de Privacidade para adaptala ás novidades lexislativas, xurisprudenciais ou de interpretación da Axencia Española de Protección de Datos. Neste caso, a Seguridade Social anunciará os devanditos cambios, indicando claramente e coa debida antelación as modificacións efectuadas, e solicitando, en caso de que sexa necesario, a aceptación dos devanditos cambios por parte do interesado.
Complementary Content
${loading}