Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Contenido principal

Avís Legal < Tornar

Avís legal

TITULARITAT I RÈGIM DE RESPONSABILITAT DE LA SEU ELECTRÒNICA DE LA SEGURETAT SOCIAL

L'article 3.2 del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, determina que l'Ordre de creació de la Seu haurà d'identificar el titular, així com l'òrgan o òrgans encarregats de la gestió i els serveis posats a disposició dels ciutadans.

En compliment d'aquest precepte, l'article 2 d) de l'Ordre TIN/1459/2010, de 28 de maig, per la qual es crea la Seu Electrònica de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, estableix que la titularitat de la seu electrònica (https://sede.seg-social.gob.es/) correspon a la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social.

Quant al règim de responsabilitat de la seu, l'esmentat article 2 recull:

 1. La titularitat de la seu electrònica correspondrà a la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social.
 2. La gestió tecnològica de la seu serà competència de la Gerència d'Informàtica de la Seguretat Social.
 3. Seran responsables de la gestió, dels continguts i dels serveis posats a disposició dels ciutadans a la seu els titulars de les direccions generals, els Serveis Comuns i les Entitats Gestores adscrits a la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social i, si s'escau, dels organismes que s'incorporin a la seu. La responsabilitat es correspondrà amb les competències que tinguin atribuïdes els titulars per la legislació vigent.
 4. La gestió dels continguts comuns de la seu i la coordinació amb les direccions generals, els serveis comuns i les entitats gestores dependents de la Secretària d'Estat de la Seguretat Social correspondrà a aquesta última, la qual l'exercirà a través del seu Gabinet.

D'acord amb l'|art. 10.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, "l'establiment d'una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis a què es pugui accedir a través d'aquesta seu". L'article 7.1 del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, afegeix que "El titular de la seu electrònica que contingui un enllaç o vincle a una altra la responsabilitat de la qual correspongui a un òrgan o Administració Pública diferent no serà responsable de la integritat, veracitat ni actualització d'aquesta última".

La Seu disposa dels mitjans necessaris per tal que el ciutadà conegui si la informació o el servei a què accedeix correspon a la seu o a un punt d'accés que no té el caràcter de seu o a un tercer.

En aquest sentit, en els enllaços de la Seu Electrònica s'indica si l'accés significa l'abandonament de la mateixa Seu.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El disseny de la Seu Electrònica, els codis font, els logotips, les marques i altres signes distintius que hi apareixen pertanyen a la Seguretat Social o a Entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual. Igualment estan protegides pels corresponents drets de propietat intel·lectual les imatges, |etc., que contingui el servidor de la Seguretat Social.

La informació disponible en aquest lloc web, tret d'indicació expressa en contra, és susceptible de reutilització, i queda autoritzada la seva reproducció total o parcial, modificació, distribució i comunicació, per a usos comercials i no comercials, amb subjecció a les condicions següents:

 1. Queda prohibida en qualsevol circumstància la desnaturalització del contingut de la informació.
 2. L'usuari queda obligat a esmentar la font dels documents objecte de la reutilització.
 3. L'usuari queda obligat a esmentar la data de l'última actualització dels documents objecte de la reutilització.

La Seguretat Social declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual de tercers; per això, si considereu que aquest lloc viola els vostres drets, poseu-vos en contacte amb la Seguretat Social a través del formulari de Suggeriments i queixes.

POLÍTICA DE PRIVADESA DE LA SEU ELECTRÒNICA DE LA SEGURETAT SOCIAL

 1. El tractament de les dades de caràcter personal que es demanin a través d'aquesta Seu Electrònica s'ajustarà als principis i a les obligacions establerts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al seu Reglament de desplegament 1720/2007, de 21 de desembre.
 2. En concret, la Seguretat Social es compromet al compliment del seu deure de tractament, de manera que en garanteix la confidencialitat i assumeix, a aquest efecte, les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa necessàries per evitar-ne l'alteració, pèrdua i accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix la legislació esmentada.
 3. Les dades personals que se sol·licitin per a la prestació dels serveis comuns de Notificacions Telemàtiques, Estat de la Tramitació i Registre Electrònic s'incorporaran als fitxers següents inscrits en el Registre General de Protecció de Dades:
  • NOTIFICACIONS TELEMÀTIQUES, per a les dades sol·licitades a través dels serveis de Notificacions Telemàtiques i Estat de la Tramitació, per tal que el ciutadà pugui consultar les notificacions enviades per la Seguretat Social i l'estat de la tramitació dels expedients administratius en què sigui part interessada.
  • REGISTRE ELECTRÒNIC, per a les dades sol·licitades a través del servei de Registre Electrònic, per tal que el ciutadà pugui presentar els escrits i les comunicacions adreçats a algun òrgan de l'Administració Pública, en els termes de la Llei 30/1992, a través d'aquesta Seu Electrònica.
 4. La responsabilitat dels dos fitxers recau en la Gerència d'Informàtica de la Seguretat Social. Les dades sol·licitades es limitaran a les estrictament necessàries per a la identificació del ciutadà i la utilització dels serveis assenyalats.
 5. El ciutadà podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals que figuren als fitxers anteriors a través de qualsevol mitjà que deixi constància de la tramesa i de la recepció adreçant-se a la Gerència d'Informàtica de la Seguretat Social, al Avenida del Doctor Tolosa Latour s/n, 28041 – Madrid.
 6. Les dades personals que se sol·licitin per a la inscripció en el Registre Electrònic d'Apoderaments s'incorporaran al fitxer següent inscrit en el Registre General de Protecció de Dades:
  • REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS, per a les dades sol·licitades a través del servei de Registre Electrònic d'Apoderaments, per tal que el ciutadà pugui atorgar poders de manera voluntària per a la realització de tràmits i actuacions per mitjans electrònics davant les Direccions Generals, les Entitats Gestores i els Serveis Comuns dependents de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, en els termes de l'Ordre ESS/486/2013, de 26 de març, per la qual es crea i regula el Registre electrònic d'apoderaments de la Seguretat Social per a la realització de tràmits i actuacions per mitjans electrònics, a través d'aquesta Seu Electrònica.
 7. La responsabilitat d'aquest fitxer recau en la Tresoreria General de la Seguretat Social. Les dades sol·licitades es limitaran a les estrictament necessàries per a la identificació dels apoderats i poderdants en relació amb els serveis assenyalats.
 8. El ciutadà podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals que figuren al fitxer anterior si ho sol·liciten per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva tramesa i recepció, i els adreça a la Tresoreria General de la Seguretat Social; Secretaria General, c. Astros, 5 i 7, 28007 MADRID.
 9. La resta de serveis als quals el ciutadà pot accedir a través d'aquesta seu electrònica són responsabilitat de les diferents Entitats Gestores i dels Serveis Comuns de la Seguretat Social segons els seus propis fitxers i finalitats.
 10. Si algun d'aquests sol·licita a l'interessat que aporti alguna dada de caràcter personal, l'informarà en aquell moment de l'existència del fitxer o del tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la recollida d'aquestes dades i dels destinataris de la informació. Així mateix, se l'informarà del caràcter obligatori o facultatiu de la seva resposta a les preguntes plantejades i de la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició davant l'entitat que hagi sol·licitat les seves dades.
 11. Aquest lloc web no utilitza galetes (arxius d'informació que es guarden a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) directament. Alguna de les seves aplicacions pot utilitzar-les, però en la mesura imprescindible per al seu correcte funcionament i visualització. Aquestes galetes tenen una vigència temporal limitada i no s'utilitzen en cap cas per recollir informació de caràcter personal.
 12. La Secretaria d'Estat de la Seguretat Social es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, la Seguretat Social anunciarà els esmentats canvis, indicarà clarament i amb temps les modificacions efectuades, i sol·licitarà a l'interessat, si fos necessari, l'acceptació dels canvis esmentats.
Complementary Content
${loading}