Contenido principal

Servicis de cessió de dades per a les Administracions Públiques En Línia (R002) < Tornar

Este servici permet la cessió, per part de la TGSS, a altres Administracions i Organismes Públics, de determinada informació necessària per a exercir les seues funcions, amb subjecció al que establixen la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (BOE del 14/12), i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; s'efectua la sol·licitud mitjançant un formulari que s'ha d'omplir en pantalla i del qual s'obté la resposta en un fitxer tipus "pdf".

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

 • Entitats i Organismes dotats de personalitat jurídica, excepte en el cas de l'Administració Central de les CA, que es podrà atorgar a les Conselleries o a Òrgans de rang similar, i l'Administració General de l'Estat, que es podrà atorgar a òrgans de rang no inferior al de Direcció General.

Què permet fer

En funció del tipus d'informació que vullga obtindre, haurà de sol·licitar algun o alguns dels servicis següents de cessió de dades.
Per la TGSS:

 • R002 - Informe d'Estar al Corrent en les Obligacions de la Seguretat Social. Servici d'informació a l'entitat sol·licitadora, sobre si tercers subjectes tenen o no deutes amb la Seguretat Social.

Què es necessita per a fer-ho

Les Administracions i els Organismes Públics han d'obtindre autorització d'accés als servicis de cessió de dades i els seus funcionaris o empleats han de disposar dels permisos d'accés respectius per a fer peticions en nom de la seua Administració o Organisme.

Cal tindre en compte

Per a sol·licitar els servicis de cessió de dades cal indicar l'objecte i la finalitat de la informació que es pretén obtindre (atorgament d'ajudes i subvencions, licitació o contractació administrativa, recaptació tributària, etc.) i s'ha d'especificar el corresponent a cada servici si no és comú a tots els servicis sol·licitats, sense perjuí que es necessite una petició d'informació en cada fitxer.

Si posteriorment l'objecte i la finalitat varien, s'haurà de comunicar a l'Entitat responsable del servici que es presta.

Al peu de l’informe obtingut figura el Codi Electrònic d’Autenticitat (CEA) amb què es pot comprovar l’autenticitat del document informe a través del Servici de Verificació d’Integritat Documental.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Accés al servici

 • Certificat
  electrònic
 • Usuari +
  Contrasenya
  Usuari +
  Contrasenya (Cl@ve
  permanente)
 • Cl@ve
 • Sense
  certificat
 • Via SMS
Complementary Content
${loading}