Contenido principal

Serveis de cessió de dades per a les Administracions Públiques En Línia (R002) < Tornar

Aquest servei permet la cessió, per part de la TGSS, a altres Administracions i Organismes Públics, de determinada informació necessària per exercir les seves funcions, amb subjecció al que estableixen la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (BOE del 14/12), i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; s'efectua la sol·licitud mitjançant un formulari que s'ha d'emplenar en pantalla i del qual s'obté la resposta en un fitxer tipus "pdf".

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

  • Entitats i Organismes dotats de personalitat jurídica, excepte en el cas de l'Administració Central de les CA, que es podrà atorgar a les Conselleries o a Òrgans de rang similar, i a l'Administració General de l'Estat, que es podrà atorgar a òrgans de rang no inferior al de Direcció General.

Què permet fer

En funció del tipus d'informació que vulgueu obtenir, haureu de sol·licitar algun o alguns dels serveis següents de cessió de dades.
Per la TGSS:

  • R002 - Informe d'Estar al Corrent en les Obligacions de la Seguretat Social:. Servei d'informació a l'entitat sol·licitant sobre si tercers subjectes tenen o no deutes amb la Seguretat Social.

Què es necessita per fer-ho

Les Administracions i els Organismes Públics han d'obtenir autorització d'accés als serveis de cessió de dades i els seus funcionaris o empleats han de disposar dels permisos d'accés respectius per fer peticions en nom de la seva Administració o Organisme.

Cal tenir en compte

Per sol·licitar els serveis de cessió de dades cal indicar l'objecte i la finalitat de la informació que es pretén obtenir (atorgament d'ajudes i subvencions, licitació o contractació administrativa, recaptació tributària, etc.) i s'ha d'especificar el corresponent a cada servei si no és comú a tots els serveis sol·licitats, sense perjudici que es necessiti una petició d'informació en cada fitxer.

Si posteriorment l'objecte i la finalitat varien, s'haurà de comunicar a l'Entitat responsable del servei que es presta.

Al peu de l’informe obtingut figura el Codi Electrònic d’Autenticitat (CEA) amb què podeu comprovar l’autenticitat del document a través del Servei de Verificació d’Integritat Documental.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés al servei

Complementary Content
${loading}