Contenido principal

Verificació de documents i informes mitjançant empremta < Tornar

A través d'este servici es pot verificar l'autenticitat dels certificats i informes emesos per la Tresoreria General de la Seguretat Social amb EMPREMTA.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

Persones, empresaris o entitats que tingue en el seu poder un certificat o informe emés per la Tresoreria General de la Seguretat Social i vullguen verificar-ne el contingut.

Què permet fer

Verificar en el moment de la consulta dels certificats d'estar al corrent de les obligacions de la Seguretat Social amb l'Empremta Electrònica i les dades que conté el certificat. És vàlid tant per als certificats emesos pel sistema RED com per als expedits a les Direccions Provincials.

Cal tindre en compte

Este servici dóna compliment al que establix l'article 14 del Reial Decret 263/1996, modificat pel Reial Decret 209/2003, que establix que els certificats telemàtics produiran el mateix efecte que els expedits en suport paper.

Cal que totes les dades introduïdes al certificat a verificar es transcriguen amb exactitud; en cas contrari, el resultat de la comprovació pot ser incorrecte.

Si en el transcurs de la utilització d'este servici es detecta algun document amb empremta electrònica incorrecta, s'ha de posar este fet en coneixement de la Tresoreria General de la Seguretat Social a través de les Direccions Provincials o Administracions.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Accés al servici

 • Certificat
  electrònic
 • Usuari +
  Contrasenya
  Usuari +
  Contrasenya (Cl@ve
  permanente)
 • Cl@ve
 • Sense
  certificat
 • Via SMS
Complementary Content
${loading}