Contenido principal

Verificació de documents i informes mitjançant empremta < Tornar

A través d'aquest servei es pot verificar l'autenticitat dels certificats i informes emesos per la Tresoreria General de la Seguretat Social amb EMPREMTA.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

Persones, empresaris o entitats que tinguin en el seu poder un certificat o informe emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social i vulguin verificar-ne el contingut.

Què permet fer

Verificar en el moment de la consulta dels certificats d'estar al corrent de les obligacions de la Seguretat Social amb l'Empremta Electrònica i les dades que conté el certificat. És vàlid tant per als certificats emesos pel sistema RED com per als expedits a les Direccions Provincials.

Cal tenir en compte

Aquest servei dóna compliment al que estableix l'article 14 del Reial Decret 263/1996, modificat pel Reial Decret 209/2003, que estableix que els certificats telemàtics produiran el mateix efecte que els expedits en suport paper.

Cal que totes les dades introduïdes al certificat a verificar es transcriguin amb exactitud; en cas contrari, el resultat de la comprovació pot ser incorrecte.

Si en el transcurs de la utilització d'aquest servei es detecta algun document amb empremta electrònica incorrecta, s'ha de posar aquest fet en coneixement de la Tresoreria General de la Seguretat Social a través de les Direccions Provincials o Administracions.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés al servei

Complementary Content
${loading}