Contenido principal

Sol·licitud de moratòria i exempció per esdeveniments catastròfics < Tornar

A través d’aquest servei es podrà sol·licitar, per Registre electrònic, la moratòria, el diferiment o l’exempció del pagament de quotes establertes com a mesura pal·liativa dels danys o perjudicis causats per una circumstància d’índole excepcional que afecta determinats sectors d’activitat en un àmbit geogràfic.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

A les persones físiques i jurídiques que eventualment poden ser beneficiàries de les mesures de moratòria, diferiment o exempció establertes en les disposicions legals dictades a aquest efecte.

Què permet fer

 • Presentar una sol·licitud per Registre Electrònic.
 • Baixar i adjuntar un model de sol·licitud.
 • Annexar la documentació.

Què es necessita per fer-ho

 • Emplenar i annexar el model de sol·licitud de Moratòria/Diferiment/Exempció de Quotes de la Seguretat Social.
 • De forma opcional, també es podrà annexar la documentació següent:
  • Documentació que acrediti en Dret dels danys o perjudicis causats per la circumstància d'índole excepcional que motiva la sol·licitud.
 • Si la mesura es refereix a una moratòria, s'ha d'annexar obligatòriament almenys un dels documents següents:
  • Resolució de l'autoritat laboral en què es declara l'existència de força major amb causa en els esdeveniments que n'han motivat l'emissió.
  • Documentació expedida a aquest efecte per Ajuntament, Delegat o Subdelegat de Govern acreditativa dels danys i la ubicació dels establiments industrials, mercantils, turístics i d'altres serveis, o de les explotacions agrícoles i ramaderes. En el cas de les empreses, aquesta documentació consistirà en una certificació de caràcter individualitzat per a cada una.
  • Resolució o comunicació del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient en què consti la condició de beneficiari dels ajuts atorgats per les pèrdues o danys ocasionats en les explotacions o produccions agrícoles o ramaderes.
 • Si la mesura es refereix a l'exempció:
  • S'ha d'aportar la Resolució de l'autoritat laboral  declarant l'existència  d'una força major amb causa en els esdeveniments que n'han motivat l'emissió, així com la documentació corresponent a la decisió de l'empresa sobre la suspensió dels contractes de treball o la reducció temporal de la jornada de treball.
 • En cas d'actuar en nom d'un tercer, independentment de la mesura sol·licitada, serà obligatori annexar el document d'apoderament.
 • Disposar d'un programari que permeti emplenar i guardar la sol·licitud per annexar-la després.

Cal tenir en compte

Si hi accediu amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per garantir un major nivell de seguretat en aquest servei, se us enviarà un codi via SMS al número de mòbil que hàgiu facilitat durant l'acte de registre, el qual haureu d'introduir per poder signar la comunicació en el registre electrònic.

La moratòria i el diferiment consisteixen en un diferiment del termini reglamentari d’ingrés de  les quotes dels subjectes afectats per la circumstància d’índole excepcional, però la moratòria se sol complementar amb la possibilitat de sol·licitar la devolució de les quotes ingressades susceptibles de ser objecte de la moratòria.

L'exempció consisteix en l'exoneració de l'abonament de les quotes dels subjectes afectats  per l'esmentada  circumstància d'índole excepcional. Tant aquesta mesura com la moratòria exigeixen normes amb rang de llei.

La mida total de la documentació que s’ha d’annexar no pot superar els 10 Mb.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebreu un “justificant de recepció” en format PDF.


 Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d’error o deficiència de la transmissió, s’haurà  de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés al servei

Documentació adjunta
Documentació adjunta
nom del document Data de publicació
Solicitud de moratoria (PDF, 109 Kb) 08/11/2018
Complementary Content
${loading}