Valore esta pàgina
Valore este contingut

Contenido principal

Ingrés Mínim Vital < Tornar

Cerrar

AVÍS

Si no disposa de certificat digital,  ni d'usuari i contrasenya ni de Cl@ve, pot realitzar la sol·licitud de l'Ingrés Mínim Vital mitjançant el servei Ingrés Mínim Vital. Sense certificat.

A més, pot accedir a la resposta a les preguntes més freqüents sobre aquesta prestació o a informació sobre els aspectes més destacats de la seua regulació legal.

Sobre el COMPLEMENT D’AJUDA PER A LA INFANTESA:

NO HAN DE SOL·LICITAR EL COMPLEMENT, ja que es reconeixerà d’ofici per l’INSS amb efectes d’1 de febrer de 2022:

 • els actuals perceptors d’IMV.
 • els sol·licitants d’IMV que tinguen l’expedient en tràmit.
 • els beneficiaris de Protecció Familiar la unitat de convivència del qual estiga constituïda exclusivament pels membres que figuren a l’expedient de Protecció Familiar i complisquen els requisits.

PODEN SOL·LICITAR-HO a l’INSS en imv.seg-social.es les unitats de convivència que incloguen menors d’edat entre els seus membres, complisquen tots els requisits necessaris per a la concessió de l’ingrés mínim vital i els establerts respecte dels límits màxims sobre ingressos computables, patrimoni net i test d’actius.

Si vostè té dret a l’ingrés mínim vital se li reconeixerà el complement juntament amb la prestació, sense que siga necessari que presente una sol·licitud independent.

Té a la seua disposició un Simulador de l’ingrés mínim vital amb el qual podrà comprovar si compleix els requisits per rebre la prestació de l’Ingrés Mínim Vital i conèixer l’import aproximat que podria correspondre-li.

Disposa d’un telèfon d’informació sobre ingrés mínim vital: 900 20 22 22.

Les sol·licituds de la prestació de l’ingrés mínim vital corresponents a persones amb residència al País Basc s’hauran de presentar únicament a través del servei sense certificat digital.


Este servei permet sol·licitar, per Registre electrònic, la prestació d’Ingrés Mínim Vital, que es configura com el dret a una prestació de naturalesa econòmica dirigida a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència que manquen dels recursos econòmics suficients per a la cobertura de les seues necessitats bàsiques.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

A persones o unitats de convivència en situació de risc de pobresa i exclusió social. Estes unitats de convivència poden ser: Unipersonals, Unitat de convivència sense menors i unitat de convivència amb menors.

Què permet fer

 • Presentar una sol·licitud de la prestació per Ingrés Mínim Vital.
 • Annexar documentació.

Què es necessita per a fer-ho

 • Ha d’omplir i adjuntar el formulari de sol·licitud que pot trobar a la secció de Documentació adjunta d’este servei.
   
 • És necessari que la sol·licitud estiga signada pel sol·licitant i per tots els components de la unitat de convivència que apareixen a la sol·licitud. Per a això, ha d’adjuntar una imatge d’algun document on es mostre la seua voluntat de sol·licitar la prestació de l’Ingrés Mínim Vital i on aparega tant la signatura del sol·licitant, com la de cada un dels integrants de la unitat de convivència majors d’edat o menors emancipats que apareixen en la sol·licitud.

  Per a això, pot escriure de forma manuscrita en un paper, amb lletra clara i llegible, este text o similar:

   “Mitjançant l'escrit que acompanye a la meua sol·licitud de data………..acredite la meua voluntat de sol·licitar l’ingrés mínim vital.

  Signat:

  Firma manuscrita i davall el nom, cognoms i número DNI/NIE. Ha d’aparéixer la signatura i les dades tant del sol·licitant com de tots els integrants de la unitat de convivència que apareguen en la sol·licitud.
 • Annexar els documents necessaris segons les seues circumstàncies, els quals podrà trobar a la part final del formulari de sol·licitud que trobarà en la secció Documentació adjunta d’este servei.
 • Si actua com a representant, haurà d'adjuntar el model normalitzat de representació que figura a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixe constància fidedigna de la representació.

Cal tindre en compte

Per favor, llija atentament esta informació per a fer correctament la sol·licitud:

 • Pot fer la sol·licitud identificant-se i firmant mitjançant certificat electrònic o usuari i contrasenya Cl@ve.
 • És important que en el camp província indique la província on tinga el domicili fiscal.
 • La documentació que ha d’aportar està indicada al final del formulari de sol·licitud.
 • És important comprovar que el compte corrent en el qual sol·licita el pagament corresponga a una entitat financera col·laboradora de la Seguretat Social. Pot consultar-les a este enllaç. Localitze el segon bloc de 4 dígits en l’IBAN del seu compte bancari i busque'l en la llista. Si no hi apareix, ens ha d’indicar un codi de compte en alguna entitat financera de la llista.
 • Si actua com a representant, haurà d'adjuntar el model normalitzat de representació que figura a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixe constància fidedigna de la representació.
 • És important i necessari que la sol·licitud estiga signada pel sol·licitant i per cada un dels integrants de la unitat de convivència majors d’edat o menors emancipats  que apareixen en la sol·licitud. Si utilitza el formulari en pdf i no disposa d’impressora i escàner, pot signar en la pantalla tàctil del mòbil o tauleta utilitzant una aplicació que ho permeta. També pot adjuntar, juntament amb el formulari, una còpia del DNI/NIE i una imatge de l’acreditació de la seua voluntat de sol·licitar la prestació mitjançant un escrit signat per vosté i per tots els integrants de la unitat de convivència, indicant davall la signatura el nom i cognoms de cada un. Per a això, pot copiar de forma manuscrita en un paper, amb lletra clara i llegible, este text o similar:

  “Mitjançant l'escrit que acompanye a la meua sol·licitud de data………..acredite la meua voluntat de sol·licitar l’ingrés mínim vital.
  Signat: “

  i a continuació el nom, cognoms, firma manuscrita i número de DNI/NIE del sol·licitant i, si n’hi ha, el nom, cognoms, firma manuscrita” per a cada membre de la unitat de convivència.
 • La mida màxima per a tota la documentació és de 10 Mb. Per favor, reduïsca la mida i les resolucions del que ens envie al màxim possible per a no tindre problemes en adjuntar la documentació.
 • Si no pot aportar tota la documentació d’una sola vegada, dividisca la documentació a adjuntar en dos grups que no ocupen més de 10 Mb cada un i faça la sol·licitud en dos vegades. La segona vegada no cal que torne a aportar el formulari omplit, només la documentació indicant  en el camp d’al·legacions que és un segon enviament i aportant el número de registre que li va donar l’aplicació en acabar el primer enviament.
 • Si hi accedix amb usuari i contrasenya cl@ve, per a garantir un nivell de seguretat més alt, en el moment de signar la sol·licitud se li enviarà un codi per SMS al número de mòbil que haja declarat durant l’acte del registre en Cl@ve.

Pròxims passos

 • Una vegada realitzat el tràmit, rebrà un “justificant de recepció” en format PDF amb el número de registre electrònic assignat.
 • Este número de registre que se li assigna no és el mateix codi (CSV) que s’obté en el servei sense certificat, per la qual cosa no és possible consultar una sol·licitud en el servei sense certificat amb el número de registre electrònic. En este cas, el sistema li indicarà que la sol·licitud no existix.
 • Si no rep el missatge de confirmació o rep un missatge d’error o deficiència de la transmissió, s’haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

L’INSS enviarà al domicili de l’interessat la resolució de la sol·licitud en el termini màxim de sis mesos.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física o entidad

Obtener Acceso
Complementary Content
${loading}