Contenido principal

Suggeriments i queixes < Tornar

Els formularis de suggeriments i queixes tenen com a objecte recollir recollir les iniciatives presentades per a la millora de la qualitat i, també, les manifestacions d'insatisfacció dels ciutadans amb els servicis prestats per l'Administració de la Seguretat Social.

Sobre este tràmit

La normativa bàsica en què es regulen els formularis de queixes i suggeriments es recull al Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'establix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat (BOE 3/9 - Corr. Err. 22/9).

A qui va dirigit

A tots els ciutadans.

Què permet fer

Si hi accedix amb certificat digital (persona física/persona jurídica o entitat) 

  • Presentar en línia un Suggeriment o una Queixa

Per a entregar-lo presencialment o per correu postal

  • Via presencial, en totes les Oficines i Centres d'Atenció de la Seguretat Social oberts al públic, així com en els registres generals i auxiliars de recepció o eixida de documents dels Servicis Centrals, Direccions Provincials i altres unitats perifèriques dels diferents Organismes i Entitats de la Seguretat Social. La seua existència estarà senyalitzada de manera visible i la situació serà accessible per a fer-ne possible la localització i ús pels ciutadans. 
  • Via postal, on es farà constar el nom, els cognoms i el domicili per tal d'enviar-li la còpia corresponent i la resposta.

Què es necessita per fer-ho

  • Omplir el formulari.
  • Per a entregar-lo presencialment, es podran obtindre tantes còpies en blanc com es considere oportú per a omplir-lo de manera manual o escriure les dades requerides i seguidament obtindre el nombre de còpies desitjat (es recomana l'obtenció de 4 còpies per tal que una se segelle en l'oficina de presentació).

Cal tindre en compte

  • Les queixes formulades no tindran en cap cas la qualificació de recurs administratiu ni la seua interposició paralitzarà els terminis establits en la normativa vigent.
  • La presentació d'una queixa no condiciona, de cap manera, l'exercici de les accions restants o drets que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, puguen exercitar els que hi figuren com a interessats.

Pròxims passos

  • Després d'haver rebut el formulari, la Unitat Responsable corresponent ha d'informar el ciutadà en el termini de 20 dies hàbils. El transcurs d'aquest termini es podrà suspendre en el cas que s'haja de requerir l'interessat perquè, en un termini de 10 dies hàbils, formuleu els aclariments necessaris per a la correcta tramitació del suggeriment o la queixa.
  • Si transcorregut el termini no s'haguera obtingut cap resposta, l'interessat es podrà dirigir a la Inspecció General de Servicis de l'Organisme on va presentar el suggeriment o la queixa, a fi de conéixer els motius que han originat la falta de contestació i perquè la Inspecció propose, si escau, als òrgans competents l'adopció de les mesures oportunes.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Accés al servici

Documentació adjunta
Documentació adjunta
nom del document Data de publicació
Formulari Suggeriments i Queixes (PDF, 138 Kb) 08/05/2019
Complementary Content
${loading}