Valore esta pàgina
Valore este contingut

Contenido principal

Suggeriments i Queixes < Tornar

Els formularis de suggeriments i queixes tenen per objecte recollir les iniciatives presentades per a la millora de la qualitat i també les manifestacions d'insatisfacció dels ciutadans amb els serveis prestats per l'Administració de la Seguretat Social.

Sobre este tràmit

La normativa bàsica en la qual es regulen els formularis de queixes i suggeriments s'arreplega al Reglament (UE) 2016/679 i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5  de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets digitals).

A qui va dirigit

A tots els ciutadans.

Què permet fer

Si hi accedix amb certificat digital (persona física/persona jurídica o entitat)

  • Presentar en línia un Suggeriment o una Queixa

Per a entregar-lo presencialment o per correu postal

  • Via presencial, en totes les Oficines i Centres d'Atenció de la Seguretat Social oberts al públic, així com en els registres generals i auxiliars de recepció o eixida de documents dels Serveis Centrals, Direccions Provincials i altres unitats perifèriques dels diferents Organismes i Entitats de la Seguretat Social. La seua existència se senyalitzarà de manera visible i la seua situació serà accessible per tal que els ciutadans puguen localitzar-lo i usar-lo.
  • Via postal, on es farà constar el nom, els cognoms i el domicili per tal d'enviar-li la còpia corresponent i la resposta.

Què necessita per realitzar-ho

  • Omplir el formulari.
  • Per a entregar-lo presencialment, es podran obtindre tantes còpies en blanc com es considere oportú per a omplir-lo de manera manual o escriure les dades requerides i seguidament obtindre el nombre de còpies desitjat (es recomana l'obtenció de 4 còpies per tal que una se segelle en l'oficina de presentació).

Cal tindre en compte

  • Les queixes formulades no tindran en cap cas la qualificació de recurs administratiu ni la seua interposició paralitzarà els terminis establits en la normativa vigent.
  • La presentació d'una queixa no condiciona, de cap manera, l'exercici de les accions restants o drets que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, puguen exercitar els que hi figuren com a interessats.

Pròxims passos

  • Una vegada rebut el formulari, la Unitat Responsable corresponent haurà d'informar el ciutadà en el termini de 20 dies hàbils. El transcurs d'este termini es podrà suspendre si s'ha de requerir l'interessat perquè, en un termini de 10 dies hàbils, formuli els aclariments necessaris per a la correcta tramitació del suggeriment o queixa.
  • Si transcorregut el termini no s'ha obtingut cap resposta, l'interessat es podrà dirigir a la Inspecció General de Serveis de l'Organisme on va presentar el suggeriment o la queixa per a conéixer els motius que han originat la falta de resposta i perquè esta Inspecció propose, si escau, als òrgans competents l'adopció de les mesures oportunes.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física o entidad

Documentació adjunta
Documentació adjunta
nom del document Data de publicació
Formulari Suggeriments i Queixes (PDF, 78 Kb) 15/09/2020
Complementary Content
${loading}