Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Contenido principal

Suggeriments i Queixes < Tornar

Els formularis de suggeriments i queixes tenen per objecte recollir les iniciatives presentades per a la millora de la qualitat i també les manifestacions d'insatisfacció dels ciutadans amb els serveis prestats per l'Administració de la Seguretat Social.

Sobre aquest tràmit

La normativa bàsica en la qual es regulen els formularis de queixes i suggeriments es recull al Reglament (UE) 2016/679 i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5  de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets digitals).

A qui va adreçat

A tots els ciutadans.

Què permet fer

Si hi accediu amb certificat digital (persona física/persona jurídica o entitat)

  • Presentar en línia un Suggeriment o una Queixa

Per lliurar-lo presencialment o per correu postal

  • Via presencial, a totes les Oficines i Centres d'Atenció de la Seguretat Social oberts al públic, així com als registres generals i auxiliars de recepció o sortida de documents dels Serveis Centrals, Direccions Provincials i altres unitats perifèriques dels diferents Organismes i Entitats de la Seguretat Social. La seva existència estarà senyalitzada de manera visible i la seva situació serà accessible per tal que els ciutadans puguin localitzar-lo i usar-lo.
  • Via postal, en què es farà constar el nom, els cognoms i el domicili per tal d'enviar-vos la còpia corresponent i la resposta.

Què es necessita per fer-ho

  • Emplenar el formulari.
  • Per lliurar-lo presencialment, es podran obtenir tantes còpies en blanc com es consideri oportú per emplenar-lo de manera manual o escriure les dades requerides i seguidament obtenir el nombre de còpies desitjat (es recomana l'obtenció de 4 còpies per tal que una se segelli a l'oficina de presentació).

Cal tenir en compte

  • Les queixes formulades no tenen, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu ni la seva interposició paralitza els terminis establerts en la normativa vigent.
  • La presentació d'una queixa no condiciona, de cap manera, l'exercici de les accions restants o drets que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, puguin exercir els que hi figuren com a interessats.

Pròxims passos

  • Una vegada rebut el formulari, la Unitat Responsable corresponent n'haurà d'informar el ciutadà en el termini de 20 dies hàbils. El transcurs del termini esmentat es podrà suspendre si s'ha de requerir l'interessat perquè, en un termini de 10 dies hàbils, formuli els aclariments necessaris per a la correcta tramitació del suggeriment o la queixa.
  • Si transcorregut el termini no s'ha obtingut cap resposta, l'interessat es podrà dirigir a la Inspecció General de Serveis de l'Organisme on va presentar el suggeriment o la queixa per conèixer els motius que han originat la falta de resposta i perquè la inspecció esmentada proposi als òrgans competents, si s'escau, l'adopció de les mesures oportunes.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física o entidad

Documentació adjunta
Documentació adjunta
nom del document Data de publicació
Formulari Suggeriments i Queixes (PDF, 78 Kb) 15/09/2020
Complementary Content
${loading}