Contenido principal

Suxestións e queixas < Volver

Os formularios de suxestións e queixas teñen por obxecto recoller as iniciativas presentadas para a mellora da calidade e, tamén, as manifestacións de insatisfacción dos cidadáns cos servizos prestados pola Administración da Seguridade Social.

Acerca deste trámite

A normativa básica na que se regulan os formularios de queixas e suxestións recóllese no Real Decreto 951/2005, do 29 de xullo, polo que se establece o marco xeral para a mellora da calidade na Administración Xeral do Estado (BOE 3/9 - Corr. Err. 22/9).

A quen vai dirixido

A todos os cidadáns.

Qué permite realizar

Accédese con certificado dixital (persoa física/ persoa xurídica ou entidade)

  • Presentar en liña unha Suxestión ou Queixa

Para a súa entrega presencial ou por correo postal

  • Vía presencial, en todas as Oficinas e Centros de Atención da Seguridade Social abertos ao público, así como nos rexistros xerais e auxiliares de recepción ou saída de documentos dos Servizos Centrais, Direccións Provinciais e outras unidades periféricas dos distintos Organismos e Entidades da Seguridade Social. A súa existencia estará sinalizada de forma visible e a súa situación será accesible para facer posible a súa localización e uso polos cidadáns.
  • Vía postal, onde se fará constar o nome, apelidos e domicilio, co fin de remitirlle a copia correspondente así como a contestación.

Qué necesita para realizalo

  • Cubrir o formulario.
  • Para a súa entrega presencial, poderanse obter tantas copias en branco como se considere oportuno para cubrilo de forma manual ou escribir os datos requiridos e seguidamente obter o número de copias desexado (recoméndase a obtención de 4 copias para que unha delas sexa selada na oficina de presentación).

Hai que ter en conta

  • As queixas formuladas non terán en ningún caso a cualificación de recurso administrativo e a súa interposición tampouco parará os prazos establecidos na normativa vixente.
  • A presentación dunha queixa non condiciona, de ningunha maneira, o exercicio das restantes accións ou dereitos que, de conformidade coa normativa reguladora de cada procedemento, poidan executar os que figuren nel como interesados.

Próximos pasos

  • Recibido o formulario, a Unidade Responsable correspondente deberá informar o cidadán no prazo de 20 días hábiles. O transcurso deste prazo poderase suspender no caso de que se deba requirir ao interesado para que, nun prazo de 10 días hábiles, formule as aclaracións necesarias para a correcta tramitación da suxestión ou queixa.
  • Se transcorrido o prazo non se tivese obtido ningunha resposta, o interesado poderá dirixirse á Inspección Xeral de Servizos do Organismo onde presentou a suxestión ou queixa, co fin de coñecer os motivos que orixinaron a falta de contestación e para que a devandita Inspección propoña, se é o caso, aos órganos competentes a adopción das medidas oportunas.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso ao servizo

Documentación adxunta
Documentación adxunta
nome do documento Data de publicació
Formulario Suxestións e Queixas (PDF, 136 Kb) 08/05/2019
Complementary Content
${loading}