Contenido principal

Portal A Túa Seguridade Social < Volver

  Que é A túa Seguridade Social?

  A túa Seguridade Social é un espazo específico da Sede Electrónica da Seguridade Social no que se inclúen todas as actuacións, procedementos e servizos do Instituto Nacional da Seguridade Social que requiran a autenticación dos cidadáns ou da administración pública nas súas relacións con estes por medios electrónicos.

  Que necesito para entrar en A túa Seguridade Social?

  Pódese acceder a "A túa Seguridade Social" utilizando calquera destes sistemas:

  • O número de DNI ou NIE e un contrasinal creado polo propio usuario. Para crear este contrasinal é necesario rexistrarse presencialmente no Rexistro Cl@ve en calquera oficina da Seguridade Social, da Axencia Estatal da Administración Tributaria, do Servizo Público de Emprego ou das Delegacións do Goberno, achegando un número de teléfono móbil e  o enderezo de correo electrónico, xunto co documento de identificación.
  • Un certificado dixital dos incluídos na lista de certificados admitidos.

  Para rexistrarse en CL@VE pódese solicitar CITA PREVIA a través do servizo “Cita Previa para pensións e Outras Prestacións”  ou chamando ao teléfono 901 10 65 70.

  Todas as incidencias sobre o rexistro e o contrasinal cl@ve resólveas o teléfono 060

  Que é o usuario Cl@ve?

  Cl@ve é un sistema orientado a unificar e simplificar o acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. O seu obxectivo principal é que o cidadán poida identificarse ante a Administración mediante claves previamente concertadas (usuario máis contrasinal), sen ter que recordar claves diferentes para acceder aos distintos servizos.

  Para entrar en A túa Seguridade Social, o usuario cl@ve só é válido se o rexistro foi de nivel avanzado. Para iso, é imprescindible rexistrarse de forma presencial en calquera oficina da Seguridade Social, da Axencia Estatal da Administración Tributaria, do Servizo Público de Emprego ou das Delegacións do Goberno, ou utilizar o certificado dixital ou DNI electrónico no servizo de rexistro da web de Cl@ve.

  Podo acceder a A túa Seguridade Social co meu certificado dixital?

  Para acceder a A túa Seguridade Social, podes utilizar calquera certificado dixital dos incluídos en lista de certificados dixitais admitidos.

  Teño usuario e contrasinal pero dime que non pode entrar.

  É importante estar seguro de que o usuario cl@ve que estás a utilizar é de nivel avanzado. Para que o usuario sexa de nivel avanzado, é imprescindible terse rexistrado de forma presencial en calquera oficina da Seguridade Social, da Axencia Estatal da Administración Tributaria, do Servizo Público de Emprego ou das Delegacións do Goberno, ou utilizar o certificado dixital ou DNI electrónico no servizo de rexistro da web de Cl@ve.

  Ao intentar entrar dáme erro.

  Os problemas de acceso ao portal A túa Seguridade Social poden estar relacionados con  requirimentos técnicos que se deben cumprir, entre outros, os navegadores instalados nos equipos. Podes consultar estes requirimentos mínimos na Sede Electrónica > Inicio > Preguntas frecuentes > Solucións Técnicas, ou ben enviar un correo a través da Caixa de correo de Consultas da páxina Web da Seguridade Social, no asunto Soporte Informático.

  Que servizos podo obter de A túa Seguridade Social?

  Os servizos dispoñibles para o cidadán en A túa Seguridade Social actualmente son:

  • Coñecer a idade previsible de xubilación ordinaria.
  • Tempo que falta para poder xubilarse de forma ordinaria.
  • Información sobre os períodos de cotización acreditados para os efectos de prestacións.
  • Información sobre a pensión e as súas contías, así como a obtención de calquera certificado relacionado coa pensión.
  • Certificados da condición de non pensionista.
  • Comprobación do recoñecemento do dereito á asistencia sanitaria do titular e dos seus beneficiarios e obtención do documento que acredita o devandito dereito.
  • Creación e modificación do contrasinal.
  • Solicitude da Tarxeta Sanitaria Europea (TSE), que se enviará a calquera domicilio que nos indique e a obtención, en caso necesario, do Certificado Provisional Substitutorio (CPS) da TSE.
  • Obtención do formulario necesario para ter dereito á prestación de asistencia sanitaria naqueles países europeos nos que se esixe un período previo de cotización.
  • Simulador de xubilación.
  • Inclusión de beneficiarios en asistencia sanitaria ou recuperación dun beneficiario anterior.
  • Pensión de xubilación e morte e supervivencia.
  • Simulador de maternidade/paternidade.
  • Solicitude de maternidade/paternidade.

  Aparéceme que teño incidencias nas bases de cotización da vida laboral

  O cálculo da pensión de xubilación en A túa Seguridade Social realízase de xeito automático. Por ese motivo, cando existen períodos na vida laboral ou algunha base de cotización sobre os que é preciso realizar algunha corrección ou axuste manual, ou hai períodos con algún réxime que necesita un tratamento manual (artistas, toureiros, representantes de comercio, sistemas especiais, etc.), o programa non o pode ter en conta e non é capaz de ofrecer un resultado de pensión ao cidadán. Iso non quere dicir que a vida laboral sexa incorrecta ou que non se tomen en consideración esas cotizacións cando se solicite de xeito real a pensión.

  Se está próxima a data da xubilación, podes acudir con cita previa a calquera centro de atención e información da Seguridade Social e solicitar un informativo de xubilación.

  Estou a cotizar en Clases Pasivas pero dime que non me calcula a data de xubilación porque actualmente non estou a cotizar á Seguridade Social

  A túa Seguridade Social non ten acceso á información de cotizacións  correspondentes ao ámbito de cobertura do Réxime de Clases Pasivas do Estado (Réximes Especiais dos Funcionarios Civís do Estado, das Forzas Armadas, funcionarios ao servizo da Administración de Xustiza...), polo que non é posible realizar unha simulación nestes casos.

  No momento de solicitar a xubilación polo Sistema de Seguridade Social, deberás acreditar esas cotizacións, a través do certificado correspondente, emitido pola xefatura de persoal na que se prestaron os servizos, para que se teñan en conta os períodos alegados.

  Como afecta ao cálculo da pensión o período do servizo militar ou prestación social substitutoria e de que forma o engado?

  Os períodos de servizo militar ou prestación social substitutoria só se computan para alcanzar o período de cotización específico no caso de xubilación anticipada, voluntaria ou involuntaria e co límite máximo dun ano. Por este motivo, só no caso de que esta cotización sexa necesaria, abrirase unha pantalla solicitando que se cubra o período do devandito servizo militar. Se non é necesario, non hai que indicar nada.

  O resultado do simulador de xubilación, é un importe neto ou bruto?

  O resultado do cálculo é un importe bruto, aproximado e non vinculante, resultante do cálculo efectuado conforme as bases de cotización, períodos cotizados, idade e circunstancias persoais introducidas.

  No momento no que se solicite a xubilación, aplicaranse ao importe de pensión real resultante as retencións do IRPF correspondentes, conforme a lexislación fiscal en vigor e en función da súa situación persoal e familiar.

  Como realiza o simulador de xubilación a integración de lagoas da base reguladora da pensión?

  O cálculo da pensión de xubilación en A túa Seguridade Social realízase de xeito automático. Por iso cando  existen períodos sen cotización e que procede integralos segundo a normativa, o simulador de xubilación fai o seguinte:

  Se no período que haxa de tomarse para o cálculo da base reguladora aparecesen meses durante os cales non existise obriga de cotizar, as primeiras 48 mensualidades integraranse coa base mínima de entre todas as existentes en cada momento.

  O resto de mensualidades co 50 % da devandita base mínima.

Complementary Content
${loading}