Contenido principal

Preguntes Freqüents

 1. . A qui va adreçada?
 2. . Què és la Seu Electrònica de la Seguretat Social?
 3. . Quins servicis o tràmits puc fer?
 4. . És segur utilitzar els servicis de la Seu?
 5. . Quan puc utilitzar la Seu Electrònica?
 6. . Quina data i hora es té en compte per al còmput de terminis?
 7. . Tenen la mateixa validesa les gestions fetes a la Seu que de manera presencial?
 8. . Com puc conéixer les novetats de la Seu?
 9. . Què és el Registre Electrònic de Sol·licituds?
 10. . Com puc accedir als tràmits per Registre Electrònic?
 11. . Com sé si s'ha tramitat amb èxit un procediment?
 12. . Què és la firma electrònica?
 13. . Quins documents emesos per la Seguretat Social es poden verificar mitjançant el servici Verificació de firmes i certificats?
 14. . Quins documents PDF emesos per la Seguretat Social es poden verificar mitjançant el servici de verificació d'informes mitjançant empremta?
 15. . Què és un codi CEA i com puc verificar l'autenticitat d'un document amb eixe codi?
 16. . Per què no puc accedir als servicis d'SMS?
 17. . En sol·licitar l'Informe de vida laboral sense certificat digital, per què no el rep al meu domicili?
 18. . Em puc donar d'alta/baixa com a autònom?
 19. . Com puc saber les meues cotitzacions a la Seguretat Social?
 20. . Puc donar d'alta/baixa o variació d'un empleat o empleada de la llar?
 21. . Quina informació em facilita el servici “Com va la meua prestació?” després de presentar una sol·licitud mitjançant el sistema TESOL?
 22. . Desaparició del certificat SILCON
 23. . Amb Mozilla Firefox es mostra un missatge que indica que la connexió no està verificada
 24. . Com puc obtindre un certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda (FNMT-RCM)?
 25. . Com aconseguisc un certificat digital?
 26. . Què és el certificat arrel de l'FNMT-RCM?
 27. . Quins tipus de certificats hi ha?
 28. . Com es poden exportar i importar els certificats digitals? Hi ha algun manual sobre això?
 29. . Puc utilitzar el meu certificat instal·lat en un altre ordinador?
 30. . Si tinc Chrome o Linux, com puc descarregar els certificats digitals?
 31. . Quina ha de ser la configuració del meu navegador per a poder utilitzar el meu certificat digital en la Seu Electrònica de la Seguretat Social?
 32. . Puc protegir el meu certificat en el navegador?
 33. . Per què no em permet l'accés amb el meu certificat digital?
 34. . En quins servicis o tràmits puc utilitzar el DNI electrònic? Per què no me'l reconeix?
 35. . Quines diferències hi ha entre "firma electrònica" i "codificacions informàtiques" quan intente comprovar l'autenticitat d'un informe o certificat emés per la Seguretat Social?
 36. . Per què no puc guardar el formulari en un fitxer, una vegada omplit, per a adjuntar-lo després?
 37. . Quines són les oficines d'inscripcions de la Seguretat Social on puc obtindre el meu certificat digital per a persona física?
 38. . Com puc obtindre el certificat IZENPE?
 39. . Puc tindre més d'un certificat digital?
 40. . En quins servicis o tràmits de la Seu electrònica es pot utilitzar el Certificat de Persona Jurídica?
 41. . Amb qualsevol certificat digital puc accedir als mateixos servicis o tràmits?
 42. . Quins certificats digitals són admissibles a la Seu electrònica?
 43. . He de sol·licitar la renovació del meu certificat digital o es produïx automàticament?
 44. . Quin període de validesa tenen els certificats digitals?
 45. . Què és el certificat arrel de l'ACGISS?
 46. . Què és un certificat ARREL?
 47. . Què és un certificat de Persona Física?
 48. . Què és un certificat de Persona Jurídica o entitat?
 49. . Què és una entitat certificadora/autoritat certificadora?
 50. . Què és un certificat digital?
 51. . Estic intentant entrar amb el meu DNI electrònic i em diuen que per a poder utilitzar el servici necessite un certificat dels admesos per la Seguretat Social
 52. . Problemes a l'hora de firmar amb Google Chrome
 53. . Tinc problemes a l'hora de firmar
 54. . Tinc diversos certificats instal·lats, però en eixir de l'aplicació i en tornar a entrar-hi sempre m'agafa les dades del mateix certificat, que és el primer que he utilitzat
 55. . Quin programari necessite per a accedir i firmar en la Seu electrònica?
 56. . Com comprove el sistema operatiu de l'ordinador? I la versió Java?
 57. . Com he de configurar l'ordinador?
 58. . Quina configuració ha de tindre l'ordinador per a utilitzar els servicis de la Seu?
 59. . Problemes desdoblament certificats: apareixen a la pantalla els certificats que es volen exportar al navegador, després d'introduir el DNIe corresponent, n'apareixen dos, uns d'autenticació i un altre separadament, la qual cosa no és operativa
 60. . Per què mostra "Atenció! S'ha produït a la pàg. 1. Per favor, valide les dades de la sol·licitud. Si són correctes firme la sol·licitud, si són incorrectes torne a la pantalla anterior per a corregir-les" si les dades són correctes?
 61. . Per què no em permet acabar el procés de sol·licitud d'un tràmit en el Registre Electrònic? Per què m'indica el procés que hi ha un error en la transmissió?
 62. . Per què no es genera l’arxiu de baixada de l’informe sol·licitat? Per què m’apareix una finestra que indica S’ESTÀ GENERANT EL SEU INFORME?
 63. . Tinc instal·lat el certificat correctament, accedisc a altres pàgines Web, però alguns servicis amb certificat de la Seu no em funcionen
 64. . Quins actes es notifiquen per via telemàtica?
 65. . Com es pot assegurar la recepció de totes les notificacions que es publiquen en la SEDESS?
 66. . Es pot actuar en representació de tercers?
 67. . Quan es despleguen els efectes jurídics de la notificació telemàtica?
 68. . Com s'ha d'actuar davant una incidència tècnica?
 69. . Tinc problemes a l´hora de firmar
 70. . Quin programari necessite per a accedir i firmar les meues notificacions?
 71. . Com es pot designar un tercer com a receptor de notificacions telemàtiques?
 72. . Com pot comunicar l'interessat que les notificacions es posen exclusivament a la seua disposició?
 73. . En comprovar si hi ha notificacions, apareix este text a la pantalla de consulta: "No hi ha notificacions, però pot ser que no estiga donat d'alta en este servici". Per què?
 74. . Si ja dispose de certificat digital, s'ha de fer algun tràmit previ addicional per a rebre les notificacions telemàtiques?
 75. . Quantes vegades es pot subscriure i donar de baixa un subjecte responsable dels procediments del Servici de Subscripció Voluntària?
 76. . Quan es comencen o es deixen de rebre les Notificacions Telemàtiques en el cas de subscripció voluntària a este sistema de notificació o baixa del servici?
 77. . Quan esdevindrà efectiva l'obligació de rebre les notificacions mitjançant el sistema de notificació telemàtica?
 78. . S'enviarà als interessats algun avís que els advertisca de la disponibilitat de notificacions a la Seu Electrònica?
 79. . Hi ha alguna manera de recuperar el document PDF d'una notificació que ja no està disponible a la Seu Electrònica?
 80. . Quins requisits tècnics ha de tindre l'equip per a l'accés i la firma de les notificacions?
 81. . Quant de temps romanen les notificacions electròniques a la Seu Electrònica per firmar-les o rebutjar-les?
 82. . Com s'accedix als Servicis de Subscripció Voluntària i de Consulta i firma de Notificacions Telemàtiques?
 83. . Com puc consultar i accedir a les notificacions telemàtiques?
 84. . A quins procediments es pot inscriure l'interessat a través del Servici de Subscripció Voluntària?
 85. . Qui són els receptors de notificació telemàtica?
 86. . Puc rebre les notificacions per via electrònica si no hi estic obligat?
 87. . Qui està obligat a rebre per mitjans electrònics la notificació?
 88. . Què és el Servici de Notificacions Telemàtiques?
 89. . Què és La teua Seguretat Social?
 90. . Què necessite per a entrar a La teua Seguretat Social?
 91. . Què és l’usuari cl@ve?
 92. . Puc accedir a La teua Seguretat Social amb el meu certificat digital?
 93. . Tinc usuari i contrasenya, però em diu que no es pot entrar.
 94. . Quan intente entrar-hi, em dóna un error.
 95. . Quins servicis puc obtindre de La teua Seguretat Social?
 96. . M'apareix que tinc incidències en les bases de cotització de la vida laboral
 97. . Estic cotitzant en Classes Passives, però em diu que no em calcula la data de jubilació perquè actualment no estic cotitzant a la Seguretat Social
 98. . Com afecta al càlcul de la pensió el període de servici militar o la prestació social substitutòria i de quina manera l'afegisc?
 99. . El resultat del simulador de jubilació, és un import net o brut?
 100. . Com fa el simulador de jubilació la integració de llacunes de la base reguladora de la pensió?
Complementary Content
${loading}