Contenido principal

Preguntas Frecuentes

 1. . A quen vai dirixida?
 2. . Que é a Sede Electrónica da Seguridade Social?
 3. . Que servizos ou trámites podo realizar?
 4. . É seguro utilizar os servizos da Sede?
 5. . Cando podo utilizar a Sede Electrónica?
 6. . Que data e hora se teñen en conta para o cómputo de prazos?
 7. . Teñen a mesma validez as xestións realizadas na Sede que de forma presencial?
 8. . Como podo coñecer as novidades da sede?
 9. . Que é o Rexistro Electrónico de Solicitudes?
 10. . Como podo acceder aos trámites por Rexistro Electrónico?
 11. . Como coñezo se se tramitou con éxito un procedemento?
 12. . Que é a sinatura electrónica?
 13. . Que documentos emitidos pola Seguridade Social se poden verificar mediante o servizo Verificación de sinaturas e certificados?
 14. . Que documentos PDF emitidos pola Seguridade Social se poden verificar mediante o servizo Verificación de informes mediante pegada?
 15. . Que é un código CEA e como podo verificar a autenticidade dun documento co devandito código?
 16. . Por que non podo acceder aos servizos de SMS?
 17. . Ao solicitar o Informe de vida laboral sen certificado dixital, por que non o recibo no meu domicilio?
 18. . Podo darme de alta/baixa como autónomo?
 19. . Como podo saber as miñas cotizacións á Seguridade Social?
 20. . Podo dar de alta/baixa ou variación dun empregado/a do fogar?
 21. . Que información me facilita o servizo Como vai a miña prestación? tras presentar unha solicitude mediante o sistema TESOL?
 22. . Desaparición do certificado SILCON
 23. . Que configuración debe ter o meu ordenador para utilizar os servizos da Sede?
 24. . Como debo configurar o meu ordenador?
 25. . Como comprobo o Sistema Operativo do meu ordenador? E a versión Java?
 26. . En Mozilla Firefox mostra unha mensaxe indicando que a conexión non está verificada
 27. . Teño varios certificados instalados, pero ao saír da aplicación e ao volver entrar, sempre me colle os datos do mesmo certificado, que é o primeiro que usei
 28. . Que soporte lóxico necesito para acceder e asinar na Sede Electrónica?
 29. . Teño problemas á hora de asinar
 30. . Problemas ao asinar con Google Chrome
 31. . Estou a intentar entrar co meu DNI electrónico e dinme que para poder utilizar o servizo necesito un certificado dos admitidos pola Seguridade Social
 32. . Que é un certificado dixital?
 33. . Que tipos de certificados existen?
 34. . Que é unha entidade certificadora/autoridade certificadora?
 35. . Que é un certificado de Persoa Física?
 36. . Que é un certificado de Persoa Xurídica ou entidade?
 37. . Que é un certificado RAÍZ?
 38. . Que é o certificado raíz da ACGISS?
 39. . Que é o certificado raíz da FNMT-RCM?
 40. . Que período de validez teñen os certificados dixitais?
 41. . Teño que solicitar a renovación do meu certificado dixital ou esta prodúcese automaticamente?
 42. . Que certificados dixitais son admisibles na Sede Electrónica?
 43. . Con calquera certificado dixital podo acceder aos mesmos servizos ou trámites?
 44. . Como podo obter un certificado da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre- Real Casa da Moeda (FNMT-RCM)?
 45. . Como consigo un certificado dixital?
 46. . Como se poden exportar e importar os certificados dixitais? Existe algún manual sobre iso?
 47. . Se teño Chrome ou Linux, como podo descargarme os certificados dixitais?
 48. . Podo utilizar o meu certificado instalado noutro ordenador?
 49. . Podo protexer o meu certificado no navegador?
 50. . Cal debe ser a configuración do meu navegador para poder utilizar o meu certificado dixital na Sede Electrónica da Seguridade?
 51. . Por que non me permite o acceso co meu certificado dixital?
 52. . En que servizos ou trámites podo utilizar o DNI electrónico? Por que non mo recoñece?
 53. . Que diferenzas existen entre "sinatura electrónica" e "codificacións informáticas" cando trato de comprobar a autenticidade dun informe ou certificado emitido pola Seguridade Social?
 54. . Por que non se me permite gardar o formulario nun ficheiro, unha vez cuberto, para a continuación achegalo?
 55. . Problemas desdobramento certificados: aparecen en pantalla os certificados que se queren exportar ao navegador, tras introducir o DNIe correspondente, aparecen dous, un de autenticación e outro de forma separada, o cal non é operativo
 56. . Cales son as oficinas de rexistro da Seguridade Social onde podo obter o meu certificado dixital para persoa física?
 57. . Como podo obter o certificado IZENPE?
 58. . En que servizos ou trámites da Sede Electrónica se pode usar o Certificado de Persoa Xurídica?
 59. . Podo ter máis dun certificado dixital?
 60. . Por que mostra "Atención! Produciuse na páxina 1. Por favor, valide datos da solicitude, se son correctos debe asinar a solicitude, e sen son incorrectos volver á pantalla anterior para corrixilos" se os datos son correctos?
 61. . Por que non me permite rematar o proceso de solicitude dun trámite no Rexistro Electrónico? Por que me indica o proceso que hai un erro na transmisión?
 62. . Por que non se xera o arquivo de descarga do informe solicitado? ou Por que me aparece unha ventá que indica ESTASE A XERAR O SEU INFORME?
 63. . Teño correctamente instalado o certificado, accedo a outras páxinas Web, pero algúns servizos con certificado da sede non me funcionan
 64. . Que actos se notifican por vía telemática?
 65. . Como se pode asegurar a recepción de todas as notificacións que se publiquen en SEDESS?
 66. . Pódese actuar en representación de terceiros?
 67. . Cando se despregan os efectos xurídicos da notificación telemática?
 68. . Como se debe actuar ante unha incidencia técnica?
 69. . Teño problemas á hora de asinar
 70. . Que soporte lóxico necesito para acceder e asinar as miñas notificacións?
 71. . Como se pode designar un terceiro como receptor de notificacións telemáticas?
 72. . Como pode comunicar o interesado que as notificacións se poñan exclusivamente á súa disposición?
 73. . Ao comprobar se existen notificacións, aparece este texto na pantalla de consulta: "Non existen notificacións, pero pode que non estea de alta neste servizo". A que se debe?
 74. . Se xa se dispón de certificado dixital, débese realizar algún trámite previo adicional para recibir as notificacións telemáticas?
 75. . Cantas veces se pode subscribir e dar de baixa un suxeito responsable dos procedementos do Servizo de Subscrición Voluntaria?
 76. . Cando se comezan ou se deixan de recibir as Notificacións Telemáticas no caso de subscrición voluntaria a este sistema de notificación ou baixa do servizo?
 77. . Cando será efectiva a obriga de recibir as notificacións mediante o sistema de notificación telemática?
 78. . Enviaranse aos interesados algún aviso advertindo da dispoñibilidade de notificacións na Sede Electrónica?
 79. . Existe algún xeito de recuperar o documento PDF dunha notificación que xa non está dispoñible na Sede Electrónica?
 80. . Canto tempo permanecen as notificacións electrónicas na Sede Electrónica para a súa sinatura ou rexeitamento?
 81. . Que requisitos técnicos debe ter o equipo para o acceso e sinatura das notificacións?
 82. . Como se accede aos Servizos de Subscrición Voluntaria e de Consulta e sinatura de Notificacións Telemáticas?
 83. . Como podo consultar e acceder ás notificacións telemáticas?
 84. . A que procedementos se pode inscribir o interesado a través do Servizo de Subscrición Voluntaria?
 85. . Quen é o receptor de notificación telemática?
 86. . Podo recibir as notificacións por vía electrónica se non estou obrigado?
 87. . Quen está obrigado a recibir por medios electrónicos a notificación?
 88. . Que é o Servizo de Notificacións Telemáticas?
 89. . Que é A túa Seguridade Social?
 90. . Que necesito para entrar en A túa Seguridade Social?
 91. . Que é o usuario Cl@ve?
 92. . Podo acceder a A túa Seguridade Social co meu certificado dixital?
 93. . Teño usuario e contrasinal pero dime que non pode entrar.
 94. . Ao intentar entrar dáme erro.
 95. . Que servizos podo obter de A túa Seguridade Social?
 96. . Aparéceme que teño incidencias nas bases de cotización da vida laboral
 97. . Estou a cotizar en Clases Pasivas pero dime que non me calcula a data de xubilación porque actualmente non estou a cotizar á Seguridade Social
 98. . Como afecta ao cálculo da pensión o período do servizo militar ou prestación social substitutoria e de que forma o engado?
 99. . O resultado do simulador de xubilación, é un importe neto ou bruto?
 100. . Como realiza o simulador de xubilación a integración de lagoas da base reguladora da pensión?
Complementary Content
${loading}