Contenido principal

Preguntas xerais < Volver

  A quen vai dirixida?

  A todos os cidadáns e empresas que opten ou deban interactuar coa Seguridade Social por Internet.

  Que é a Sede Electrónica da Seguridade Social?

  É o enderezo electrónico dispoñible para que os cidadáns e empresas poidan realizar trámites a través da internet coa Seguridade Social e cuxa titularidade, xestión e administración corresponde por completo á Seguridade Social, órgano ou entidade administrativa no exercicio das súas competencias.

  Que servizos ou trámites podo realizar?

  Segundo o perfil, cidadán, empresa e en función do réxime de afiliación á Seguridade Social, terase acceso á presentación de documentación por Rexistro Electrónico, recepción de Notificacións Telemáticas, obtención de Certificados Dixitais e outros servizos que antes requirirían presenza física.

  É seguro utilizar os servizos da Sede?

  A comunicación entre o cidadán/empresa e a Sede é segura. Toda a información viaxa cifrada, os Certificados Dixitais garanten a identidade de ambas as dúas partes. Os datos persoais que se envían por Internet están cifrados e, unha vez que son gardados nos sistemas da Seguridade Social, utilízanse os medios necesarios para protexelos, en cumprimento da Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal e da súa normativa de desenvolvemento.

  Cando podo utilizar a Sede Electrónica?

  Poderá acceder a ela e realizar trámites durante 24 horas os 365 días do ano*. É importante sinalar que para trámites nos que se teñan en conta prazos, os realizados en días inhábiles entenderanse efectuados o primeiro día hábil seguinte.

  *Algúns servizos da sede poden non estar dispoñibles en determinadas franxas horarias por mantemento técnico.

  Que data e hora se teñen en conta para o cómputo de prazos?

  Para o cómputo de prazos en calquera trámite que requira a presentación de documentación, a data e hora oficial da Sede será a que terá validez legal e non a do equipo dende o que se realice. Para estes efectos, terase en conta a de finalización do trámite, cando o cidadán asine a solicitude e/ou documentos e recibe o xustificante correspondente.


  Pode acceder ao apartado "Data e Hora oficial" dende o menú inferior da páxina principal da Sede Electrónica.

  Teñen a mesma validez as xestións realizadas na Sede que de forma presencial?

  Si, teñen a mesma validez os trámites realizados a través da Sede Electrónica que os efectuados de forma presencial.

  Como podo coñecer as novidades da sede?

  Pódese engadir ao navegador a fonte RSS Novidades da Sede Electrónica da Seguridade Social. (Para subscribirse premer en "Subscribirse a esta fonte"). O sistema RSS (Rich Site Summary / Really Simple Syndication) permite recibir a información publicada na Sede Electrónica da Seguridade Social, de xeito sinxelo e gratuíto.

  Que é o Rexistro Electrónico de Solicitudes?

  O Rexistro Electrónico de Solicitudes da Seguridade Social está dispoñible unicamente para a presentación de solicitudes relacionadas cos trámites e procedementos que se detallan no Anexo I da resolución vixente, que estean dirixidas aos organismos que compoñen a Seguridade Social.

  Como podo acceder aos trámites por Rexistro Electrónico?

  Todos os trámites que permiten a presentación electrónica de solicitudes están situados en “Cidadáns” e “Empresas”, dentro das diferentes categorías que existen en cada unha destas seccións. Móstranse destacados cun logo identificativo.
    
  Icona identificativa de trámite por Rexistro Electrónico

  Ademais, na descrición inclúese a información necesaria para a súa presentación. A listaxe de todos os trámites dispoñibles para a súa presentación por Rexistro Electrónico móstrase no Anexo da Resolución publicada no apartado Normativa e Lexislación / Normativa relativa ao Rexistro Electrónico.

  Como coñezo se se tramitou con éxito un procedemento?

  Unha vez realizado o trámite, o usuario obterá un número de rexistro e unha data en pantalla, e unha documentación adxunta consistente nun PDF co resgardo da solicitude e a sinatura do servidor que garante que a transacción se produciu correctamente. Esta mesma mensaxe envíase vía correo electrónico ao enderezo facilitado. Se non se recibe a mensaxe de confirmación ou, se é o caso, se recibe unha mensaxe de erro ou deficiencia da transmisión, deberá realizarse a presentación noutro momento ou utilizando outros medios.

  Que é a sinatura electrónica?

  A sinatura electrónica é o conxunto de datos, en forma electrónica, consignados xunto a outros ou asociados con eles que poden ser utilizados como medio de identificación do asinante. É unha cadea de caracteres, xerada mediante un algoritmo matemático, que se obtén utilizando como variables a clave privada e a pegada dixital do texto que hai que asinar de forma que permite asegurar a identidade do asinante e a integridade da mensaxe.

  Que documentos emitidos pola Seguridade Social se poden verificar mediante o servizo Verificación de sinaturas e certificados?

  O servizo de verificación de sinaturas e certificados é capaz de validar os distintos PDFs que asina a Seguridade Social, xa sexan polo servizo de TRACI@ss, polo de Notificacións Telemáticas da Seguridade Social (NOTESS) ou por calquera outro que emita sinatura PDF, sempre e cando sexan sinaturas segundo o estándar PDFSignature. Ademais ten a capacidade de poder validar outros documentos en formato binario e XML sempre que cumpran os estándares CAdES.

  Que documentos PDF emitidos pola Seguridade Social se poden verificar mediante o servizo Verificación de informes mediante pegada?

  Actualmente só o Certificado de estar ao corrente nas obrigas da Seguridade Social.

  Que é un código CEA e como podo verificar a autenticidade dun documento co devandito código?

  CEA é un Código Electrónico de Autenticidade que permite validar a autenticidade daqueles documentos emitidos pola Seguridade Social nos que conste o devandito código. Para comprobar a súa autenticidade está dispoñible o Servizo de verificación de integridade de documentos no que se deberá introducir o Código de Verificación do Documento, a data de xeración do código CEA e os grupos deste que a aplicación precise, sen necesidade de dispoñer de certificado dixital.

  Por que non podo acceder aos servizos de SMS?

  Para acceder a estes servizos é necesario ter comunicado á Tesourería Xeral da Seguridade Social un número de teléfono móbil para os efectos de comunicacións, mediante o servizo Comunicación de teléfono e correo electrónico, ou dirixíndose a unha Administración da Seguridade Social.


  Ademais, é necesario que os datos que se lle solicitan no formulario de autenticación coincidan exactamente cos rexistrados na Base de Datos da Seguridade Social, así como cumprir co resto de requisitos técnicos.

  Ao solicitar o Informe de vida laboral sen certificado dixital, por que non o recibo no meu domicilio?

  Cando se solicita a petición xérase un número de referencia que debe conservar para ver o estado do informe, que pode consultar accedendo a "Consulta de estado de solicitude de Informes", completando os seus datos de identificación e o número de referencia.


  Neste servizo indicarase se o envío da vida laboral se realizou ou non, os motivos de que non se realice o envío son porque o enderezo facilitado na petición non se corresponde co que hai nas bases de datos da Seguridade Social (por motivos de seguridade non se realiza o envío), para solucionar este punto deberá acudir a unha administración e actualizar os datos de domicilio.


  Ademais, tamén pode obter, imprimir e/ou consultar este informe no mesmo momento da súa petición, a través do acceso con certificado dixital, vía SMS, se previamente comunicou á Tesourería Xeral da Seguridade Social o seu número de teléfono móbil e a través do acceso  Usuario/contrasinal - Cl@ve permanente, se ten activado o usuario e xerado o contrasinal, para o cal deberá dispoñer dun Código de Activación que se obtén de forma presencial en calquera oficina da Seguridade Social, de ámbito nacional.

  Podo darme de alta/baixa como autónomo?

  Na Sede Electrónica pódense realizar as solicitudes de alta ou baixa ou variación de datos no Réxime Especial de traballadores autónomos.

   

  Como podo saber as miñas cotizacións á Seguridade Social?

  Dependendo do réxime de cotización, ofrécense dous servizos que permiten a obtención dun informe coas bases de cotización/cotas ingresadas nun determinado período.


  Se accede sen certificado dixital poderá cubrir un formulario de solicitude de modo que o informe lle será remitido por correo postal ao domicilio que figure na base da Tesourería Xeral da Seguridade Social.

  Podo dar de alta/baixa ou variación dun empregado/a do fogar?

  Si, serán necesarios dous trámites:

  A documentación que hai que anexar e procedemento detállase nos servizos. Os formularios débense cubrir e anexar. Recoméndase consultar posibles problemas ao gardar o PDF do formulario, nas "Preguntas Técnicas” desta sección.

  Que información me facilita o servizo Como vai a miña prestación? tras presentar unha solicitude mediante o sistema TESOL?

  Unha vez enviada unha solicitude TESOL, pódese consultar en que situación se encontra esta a través do servizo Como vai a miña prestación? As solicitudes realizadas mediante TESOL rexístranse automaticamente nos sistemas da Seguridade Social; non obstante, a documentación anexada debe ser comprobada posteriormente por un tramitador. Por iso, a información que facilitará o servizo Como vai a miña prestación? será a seguinte:

  • Se na solicitude se incluíu algún  documento: "Solicitude pendente de comprobar a documentación remitida, como anexos, polo solicitante".
  • Se na solicitude non se incluíu ningún documento, despois de ser requirida a presentación de documentación: "Solicitude incompleta por falta de documentación esencial".
  • Se non se presentou documentación porque non se requiriu a achega desta: "Situación en trámite".

  Desaparición do certificado SILCON

  A partir do 17 de setembro de 2016, eliminarase dos servizos da Sede a posibilidade de acceder con certificado SILCON. Para acceder aos servizos da Sede poderanse utilizar o resto de accesos dispoñibles. Pode acceder á información sobre Certificados dixitais para coñecer aqueles emitidos pola Seguridade Social ou os admitidos doutras Autoridades de Certificación, así como consultar a Listaxe de certificados admitidos.

  Se é usuario do Sistema RED acceda á información dispoñible na Web.

Complementary Content
${loading}