Contenido principal

Preguntes generals < Tornar

  A qui va adreçada?

  A tots els ciutadans i empreses que optin o hagin d'interactuar amb la Seguretat Social per Internet.

  Què és la Seu Electrònica de la Seguretat Social?

  És l'adreça electrònica disponible perquè els ciutadans i les empreses puguin fer tràmits a través d'Internet amb la Seguretat Social i la titularitat, gestió i administració de la qual correspon completament a la Seguretat Social, òrgan o entitat administrativa en l'exercici de les seves competències.

  Quins serveis o tràmits puc fer?

  Segons el perfil, ciutadà, empresa i en funció del règim d'afiliació a la Seguretat Social, es tindrà accés a la presentació de documentació per Registre Electrònic, recepció de Notificacions Telemàtiques, obtenció de Certificats Digitals i altres serveis que abans requerien presència física.

  És segur utilitzar els serveis de la Seu?

  La comunicació entre el ciutadà/empresa i la Seu és segura. Tota la informació viatja xifrada, els Certificats Digitals garanteixen la identitat de les dues parts. Les dades personals que s'envien per Internet estan xifrades i, una vegada desades en els sistemes de la Seguretat Social, s'utilitzen els mitjans necessaris per protegir-les, d'acord amb la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal i de la seva normativa de desplegament.

  Quan puc utilitzar la Seu Electrònica?

  Hi podreu accedir i fer tràmits durant les 24 hores, els 365 dies de l'any*. És important assenyalar que, per a tràmits en els quals es tinguin en compte terminis, els que es realitzin dies inhàbils s’entendran efectuats el primer dia hàbil següent.

  *Alguns serveis de la seu poden no estar disponibles a determinades franges horàries per manteniment tècnic.

  Quina data i hora es té en compte per al còmput de terminis?

  Per al còmput de terminis en qualsevol tràmit que requereixi la presentació de documentació, la data i hora oficials de la Seu seran les que tindran validesa legal i no les de l’equip des del qual es faci. A aquest efecte, es tindrà en compte la d’acabament del tràmit, quan el ciutadà signi la sol·licitud i/o els documents i rebi el justificant corresponent.


  Podeu accedir a l’apartat “Data i Hora oficial” des del menú inferior de la pàgina principal de la Seu Electrònica.

  Tenen la mateixa validesa les gestions fetes a la Seu que de manera presencial?

  Sí, tenen la mateixa validesa els tràmits fets a través de la Seu Electrònica que els efectuats de manera presencial.

  Com puc conèixer les novetats de la seu?

  Es pot afegir al navegador la font RSS Novetats de la Seu Electrònica de la Seguretat Social. (Per subscriure-s'hi, feu clic sobre "Subscriviu-vos a aquesta font"). El sistema RSS (Rich Site Summary / Really Simple Syndication) permet rebre la informació publicada a la Seu Electrònica de la Seguretat Social de manera senzilla i gratuïta.

  Què és el Registre Electrònic de Sol·licituds?

  El Registre Electrònic de Sol·licituds de la Seguretat Social està disponible únicament per a la presentació de sol·licituds relacionades amb els tràmits i procediments que es detallen a l'Annex I de la resolució vigent, dirigides als organismes que formen la Seguretat Social.

  Com puc accedir als tràmits per Registre Electrònic?

  Tots els tràmits que permeten la presentació electrònica de sol·licituds es troben a "Ciutadans" i "Empreses", dins les diferents categories que hi ha en cada una d'aquestes seccions. Es mostren destacats amb un logotip identificatiu.
    
  Icona identificativa de tràmit per Registre Electrònic

  A més, a la descripció s'inclou la informació necessària per presentar-los. La llista de tots els tràmits disponibles per presentar-los per Registre Electrònic es mostra a l'Annex de la Resolució publicada en l'apartat Normativa i Legislació / Normativa relativa al Registre Electrònic.

  Com conec si s'ha tramitat amb èxit un procediment?

  Una vegada fet el tràmit, l'usuari obtindrà un número de registre i una data en pantalla, i una documentació adjunta consistent en un PDF amb el resguard de la sol·licitud i la signatura del servidor que garanteix que la transacció s'ha produït correctament. Aquest mateix missatge s'envia via correu electrònic a l'adreça facilitada. Si no es rep el missatge de confirmació o, si s'escau, es rep un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de presentar en un altre moment o s'hauran d'utilitzar altres mitjans.

  Què és la signatura electrònica?

  La signatura electrònica és el conjunt de dades, en forma electrònica, consignades juntament amb d'altres o associades amb elles que es poden utilitzar com a mitjà d'identificació del signant. És una cadena de caràcters, generada mitjançant un algoritme matemàtic, que s'obté utilitzant com a variables la clau privada i l'empremta digital del text a signar de manera que permet assegurar la identitat del signant i la integritat del missatge.

  Quins documents emesos per la Seguretat Social es poden verificar mitjançant el servei Verificació de signatures i certificats?

  El servei de verificació de signatures i certificats pot validar els diferents PDF que signa la Seguretat Social, ja sigui pel servei de TRACI@ss, pel de Notificacions Telemàtiques de la Seguretat Social (NOTESS) o per qualsevol altre que emeti signatura PDF, sempre que siguin signatures segons l'estàndard PDFSignature. A més, pot validar altres documents en format binari i XML, sempre que compleixin els estàndards CAdES.

  Quins documents PDF emesos per la Seguretat Social es poden verificar mitjançant el servei de verificació d'informes mitjançant empremta?

  Actualment, només el Certificat d'estar al corrent en les obligacions de la Seguretat Social.

  Què és un codi CEA i com puc verificar l'autenticitat d'un document amb l'esmentat codi?

  CEA és un Codi Electrònic d'Autenticitat que permet validar l'autenticitat d'aquells documents emesos per la Seguretat Social en els quals consti l'esmentat codi. Per comprovar-ne l'autenticitat està disponible el Servei de verificació d'integritat de documents en el qual s'haurà d'introduir el Codi de Verificació del Document, la data de generació del codi CEA i els grups que l'aplicació necessiti, sense haver de disposar de certificat digital.

  Per què no puc accedir als serveis d'SMS?

  Per accedir a aquests serveis cal haver facilitat a la Tresoreria General de la Seguretat Social un número de telèfon mòbil a l'efecte de comunicacions, mitjançant el servei Comunicació de telèfon i adreça electrònica, o dirigir-se a una Administració de la Seguretat Social.


  A més, cal que les dades sol·licitades al formulari d'autenticació coincideixin exactament amb les registrades en la Base de Dades de la Seguretat Social i que es compleixin els altres requisits tècnics.

  En sol·licitar l'Informe de vida laboral sense certificat digital, per què no el rebo al meu domicili?

  Quan se sol·licita la petició, es genera un número de referència que heu de conservar per veure l'estat de l'informe, i el qual podeu consultar si accediu a “Consulta d'estat de sol·licitud d'Informes” i introduïu les vostres dades d'identificació i el número de referència.


  En aquest servei s'indicarà si la tramesa de la vida laboral s'ha fet o no; els motius que no es faci la tramesa són perquè l'adreça facilitada a la petició no es correspon amb la que consta en les bases de dades de la Seguretat Social (per motius de seguretat no es fa la tramesa), i per solucionar aquest punt, haureu d'anar a una administració i actualitzar les dades de domicili.


  A més, també podeu obtenir, imprimir i/o consultar aquest informe en el moment de la petició a través de l’accés amb certificat digital, per SMS, si prèviament heu comunicat a la Tresoreria General de la Seguretat Social el vostre número de telèfon mòbil i a través de l’accés Usuari/contrasenya - Cl@ve permanent si teniu activat l’usuari i generada la contrasenya, per la qual cosa haureu de disposar d’un Codi d’Activació que s’obté de manera presencial a qualsevol oficina de la Seguretat Social d’àmbit nacional.

  Em puc donar d'alta/baixa com a autònom?

  A la Seu Electrònica es poden les sol·licituds d'alta, baixa o variació de dades en el Règim Especial de treballadors autònoms.

   

  Com puc saber les meves cotitzacions a la Seguretat Social?

  Depenent del règim de cotització, s'ofereixen dos serveis que permeten l'obtenció d'un informe amb les bases de cotització/quotes ingressades en un període determinat.


  Si hi accediu sense certificat digital, podreu emplenar un formulari de sol·licitud de manera que se us enviarà l’informe per correu postal al domicili que figuri a la base de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

  Puc donar d'alta/baixa o variació d'un empleat o empleada de la llar?

  Sí, seran necessaris dos tràmits:

  La documentació a adjuntar i el procediment es detalla en els serveis. Els formularis s’han d’emplenar i adjuntar. Es recomana que consulteu possibles problemes en desar el PDF del formulari a les "Preguntes Tècniques" d'aquesta secció.

  Quina informació em facilita el servei “Com va la meva prestació?” després de presentar una sol·licitud mitjançant el sistema TESOL?

  Una vegada enviada una sol·licitud TESOL, es pot consultar en quina situació es troba a través del servei “Com va la meva prestació?”. Les sol·licituds fetes mitjançant TESOL es registren automàticament en els sistemes de la Seguretat Social; tanmateix, la documentació adjunta l’ha de comprovar posteriorment un tramitador. Per això, la informació que facilitarà el servei “Com va la meva prestació?” serà la següent:

  • Si a la sol·licitud s'ha inclòs algun  document: “Sol·licitud pendent de comprovar la documentació enviada, com ara annexos, pel sol·licitant”.
  • Si a la sol·licitud no s'ha inclòs cap document, havent estat requerida la presentació de documentació: “Sol·licitud incompleta per falta de documentació essencial”.
  • Si no s'ha presentat documentació perquè no se n'ha requerit l'aportació: “Situació en tràmit”.

  Desaparició del certificat SILCON de la Seu

  A partir del 17 de setembre de 2016 s'eliminarà dels serveis de la Seu la possibilitat d'accedir-hi amb certificat SILCON. Per accedir als serveis de la Seu es podran utilitzar la resta d'accessos disponibles. Podeu accedir a la informació sobre Certificats digitals per conèixer els emesos per la Seguretat Social o els admesos d'altres Autoritats de Certificació i consultar la Llista de certificats admesos.

  Si sou usuari del Sistema RED, accediu a la informació disponible al Web.

Complementary Content
${loading}