Contenido principal

Novetats

 • 18 d'agost de 2023

  Nou servei: Consulta de rebuts emesos de Convenis Especials

  Aquest servei posa a disposició dels responsables del pagament de les quotes de convenis especials que siguin persones físiques o, si escau, els seus apoderats, la possibilitat de consultar els rebuts de liquidació mensuals en els quals es detalla la informació relativa a les quotes de la Seguretat Social.

 • 14 d'agost de 2023

  Servei nou: Consulta de pagaments fets a un proveïdor

  Amb aquest servei podreu consultar el detall de pagaments rebuts de la Seguretat Social, així com informació sobre les factures associades en un període de dates determinat i en l’àmbit del sistema de la Seguretat Social. Detall del Tràmit

 • 28 de juliol de 2023

  Nou servei: Certificats d’estar al corrent amb la Seguretat Social i informes de deute

  Aquest servei permet obtenir un certificat d’estar o no al corrent amb la Seguretat Social, així com, en el cas de no trobar-se al corrent, els informes que reflecteixen d’una banda l’import total del deute i de l’altra la relació dels documents de deute que impedeixen de considerar-lo al corrent amb la Seguretat Social.

 • 28 de juliol de 2023

  Nou servei: Consulta de certificats d’estar al corrent amb la Seguretat Social i informes de deute

  Aquest servei permet la consulta dels certificats d’estar al corrent i informes emesos sobre una persona física o jurídica.

 • 23 de juny de 2023

  Modificació de registre CL@VE. Renovació als 5 anys del registre amb nivell alt o avançat

  Si es va registrar al sistema Cl@ve de manera presencial en una oficina ara fa més de 5 anys o ho va fer de manera telemàtica amb certificat digital, no es podrà emetre ni renovar automàticament el certificat de Cl@ve Firma, i per tant no el podrà utilitzar en processos de signatura electrònica mentre no en renovi el registre. Per fer-ho, ha de tornar a personar-se en qualsevol de les oficines de registre Cl@ve, o bé accedir amb el DNI electrònic (no és vàlid cap altre certificat electrònic) al servei Renovar el registre de nivell alt de Cl@ve Firma amb DNI electrònic.

 • 01 de juny de 2023

  Naixement i Cura de Menor (com a representant)

  El servei “Naixement i Cura de Menor com a representant” deixa d’estar operatiu, de manera que cal dirigir-se al servei de “Naixement i Cura de menor”, seleccionant l’opció de “representant” en el desplegable que apareix sota el botó “obtenir accés”.

 • 24 de maig de 2023

  Nou servei: Empresari Col·lectiu. Assignació de Codi Compte de Cotització.

  A través d’aquest servei es podran sol·licitar tant els codis de compte de cotització inicials com els secundaris.

 • 23 de maig de 2023

  Ordre ISM/474/2023, de 4 de maig, per la qual es regula el funcionament del Registre electrònic

  Es troba disponible a Normativa i Legislació>Normativa relativa al Registre Electrònic, l’Ordre ISM/474/2023, de 4 de maig, per la qual es regula el funcionament del Registre electrònic de les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social adscrits a la SESSP que té efectes des del 13 de maig de 2021.

 • 12 de maig de 2023

  Nou servei: Certificats festes taurines. Alta/Substitucions

  Aquest servei permet sol·licitar l’emissió, per Registre electrònic, del certificat del festa taurina, necessari per a la celebració de l’espectacle, tot adjuntant la documentació preceptiva. També permet presentar les substitucions que es puguin produir en els professionals taurins que participin en l’espectacle.

 • 10 d'abril de 2023

  Nou servei per exercir drets en matèria de protecció de dades personals

  Aquest servei permet exercir els drets en matèria de protecció de dades personals reconeguts al Reglament (UE) 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets digitals.

Complementary Content
${loading}