Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Contenido principal

Novetats

 • 25 d'agost de 2021

  Ampliació de terminis. Resolució Direcció General de l’INSS

  A causa de l’incident informàtic que ha afectat el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions (MISSM), la tramitació d’alguns procediments s’ha vist afectada. Per assegurar una correcta atenció als ciutadans, el MISSM ha ampliat els terminis administratius mentre es resol la incidència.

 • 12 d'agost de 2021

  Nou servei per sol·licitar la prestació per corresponsabilitat en la cura del lactant i canvi en la denominació del servei gestió de la prestació d’incapacitat temporal

  Mitjançant aquest nou servei, es podrà sol·licitar per registre electrònic la prestació econòmica per exercici corresponsable de la cura del lactant. El servei Prestació per incapacitat temporal (pagament directe) passa a denominar-se Gestió de la prestació d’incapacitat temporal.

 • 12 d'agost de 2021

  Nou servei per sol·licitar l’assistència sanitària per a migrants en estada temporal a Espanya

  Mitjançant aquest nou servei, podreu sol·licitar per registre electrònic l’assistència sanitària si sou treballador i/o pensionista, espanyol d’origen, resident a l’estranger, i feu un viatge a Espanya; tant per al vostre cas com per als familiars que us acompanyin.

 • 09 de juliol de 2021

  Ampliació de terminis. Resolució Direcció ISM

  A causa de l’incident informàtic que ha afectat el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions (MISSM), la tramitació d’alguns procediments s’ha vist afectada. Per assegurar una correcta atenció als ciutadans, el MISSM ha ampliat els terminis administratius mentre es resol la incidència.

 • 05 de juliol de 2021

  Ampliació de terminis. Resolució Direcció General de la TGSS

  A causa de l’incident informàtic que ha afectat el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions (MISSM), la tramitació d’alguns procediments s’ha vist afectada. Per assegurar una correcta atenció als ciutadans, el MISSM ha ampliat els terminis administratius mentre es resol la incidència.

 • 29 de juny de 2021

  ISM – Simulador JUBIMAR

  L’Institut Social de la Marina posa a disposició de les persones treballadores incloses en el Règim Especial del Mar el simulador de la seva futura pensió de jubilació: Simulador JUBIMAR. Amb aquest es pot calcular l’edat i la quantia a la qual es pot jubilar simulant situacions futures tenint en compte les dades i cotitzacions reals a data d’avui. Més enllà de l’esmentada data, el sistema projecta la situació actual fins a la data de jubilació o permetrà que l’usuari prevegi diferents escenaris. La simulació té caràcter informatiu, per la qual cosa no genera drets ni expectatives de drets en favor de l’interessat. En cas de complir els requisits legalment establerts per accedir a la jubilació, el ciutadà té a la seva disposició la possibilitat de presentar la seva sol·licitud de pensió de jubilació a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social o de presentar-la a la direcció local o provincial de l’Institut Social de la Marina més propera al seu domicili.

 • 22 de juny de 2021

  Nova plataforma per a sol·licitud i tràmits de prestacions sense certificat electrònic ni cl@ve

  Es posa al servei dels ciutadans una nova plataforma per a la “Sol·licitud i tràmits de prestacions de la Seguretat Social (Institut Nacional de la Seguretat Social)" que permet formular sol·licituds sense que sigui necessari disposar d’un certificat electrònic o cl@ve, utilitzant per a la identificació els mètodes habilitats per la Resolució de 25 de maig de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions.

 • 17 de maig de 2021

  Nou servei: Ampliació de la moratòria concedida a Institucions Sanitàries

  S’ha publicat el nou servei d’ampliació de la moratòria concedida a Institucions Sanitàries partint de la disposició addicional trentena, apartat 1, de la Llei 41/1994, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1995, consistent en la possibilitat de presentar a través de registre electrònic una sol·licitud per acollir-se a les ampliacions de la carència i del període d’amortització de la moratòria inicialment concedida conforme a allò que preveuen les disposicions normatives que, si s’escau, així ho estableixin cada any.

 • 04 de maig de 2021

  Nous tràmits relatius a desocupació, RAI i cessament d’activitat del Règim Especial del Mar (REM)

  Disponible a la Seu Electrònica de la Seguretat Social set nous tràmits per a les persones incloses en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar que permeten la presentació de sol·licituds en relació amb la prestació d’atur, la renda activa d’inserció (RAI) i el cessament d’activitat.

 • 04 de maig de 2021

  Resolució de 22 d’abril de 2021, relativa al Registre electrònic de la Seguretat Social

  Es troba disponible a Normativa i Legislació > Normativa relativa al registre electrònic, la Resolució de 22 d’abril de 2021, de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions, per la qual es modifiquen els procediments administratius susceptibles de tramitació a través del registre electrònic de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions, que esdevé efectiva a partir del 4 de maig de 2021.

Complementary Content
${loading}