Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Contenido principal

Normativa i Legislació < Tornar

Normativa relativa al Tauler d'Anuncis

D'acord amb l'article 132.4 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, la publicació d'actes i comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, s'hagin de publicar al tauler d'anuncis o edictes es podrà substituir o complementar per la seva publicació a la seu electrònica de l'organisme corresponent.

Normativa relativa als sistemes d'identificació i autenticació dels ciutadans

D'acord amb els articles 9 i 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics , es preveuen diferents formes d'identificació i autenticació dels ciutadans en les seves relacions electròniques amb les administracions públiques; en concret, els sistemes de signatura electrònica incorporats al document nacional d'identitat, els sistemes de signatura electrònica avançada incorporats a certificats electrònics reconeguts i altres sistemes de signatura electrònica, com la utilització de claus concertades en un registre previ com a usuari, l'aportació d'informació coneguda per les dues parts o altres sistemes no criptogràfics, en els termes i les condicions que determini cada administració pública competent en cada cas.

Per la seva part, l’article 129.4 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, estableix que l’Administració de la Seguretat Social facilitarà als interessats l’exercici dels seus drets, la presentació de documents o la realització de qualsevol servei o tràmit a través dels mitjans electrònics disponibles a la Seu Electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions o a través d’altres mitjans que garanteixin la verificació de la identitat de l’interessat i l’expressió de la seva voluntat i consentiment, en els termes i condicions que s’estableixin per la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions, propòsit al qual respon la seva Resolució de 25 de maig de 2021, per la qual s’habiliten tràmits i actuacions a través dels canals telefònic i telemàtic mitjançant determinats sistemes d’identificació i es regulen aspectes relatius a la presentació de sol·licituds mitjançant formularis electrònics.

Documentació adjunta
Documentació adjunta
nom del document Data de publicació
Resolució de 4 de juny de 2014, de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, per la qual s'aproven sistemes d'identificació i autenticació dels ciutadans per relacionar-se electrònicament amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social. (PDF, 160 Kb) 29/12/2015
Resolució de 24 de juliol de 2014, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual s'aprova el sistema d'identificació, autenticació i signatura electrònica per relacionar-se electrònicament amb la TGSS. (PDF, 4078 Kb) 29/12/2015
Resolució de 24 de juliol de 2014, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual es determinen els serveis a què es podrà accedir pels sistemes d'identificació i autenticació. (PDF, 1322 Kb) 29/12/2015
Orde PRE/1838/2014, 8 octubre, en què es publica Acord Consell Ministres, 19 setembre, pel qual s'aprova Cl@ve, plataforma comú del Sector Publico Adm. Estatal per a la identificació, l'autenticació i la firma electrònica per claus concertades. (PDF, 183 Kb) 17/08/2017
Resolució de 14 de desembre de 2015, de la Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, per la qual s'estableixen les prescripcions tècniques necessàries per al desenvolupament i l'aplicació del sistema Cl@ve (PDF, 271 Kb) 21/08/2017
Resolución de 8 de marzo de 2023, de la SESSP, por la que se habilitan trámites y actuaciones a través de los canales telefónico y telemático mediante determinados sistemas de identificación y expresión de la voluntad y se regulan aspectos... (PDF, 221 Kb) 16/03/2023
Procedimientos, trámites y actuaciones accesibles mediante sistemas de identificación previstos en la resolución de 8 de marzo de 2023, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones y protocolo de aplicación (INSS) (PDF, 313 Kb) 16/03/2023

Estat de conformitat

D'acord amb l'article 41 del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica, els òrgans i les Entitats de Dret Públic faran públics a les corresponents seus electròniques els estats de conformitat i els distintius de seguretat dels quals siguin creditors, obtinguts respecte del compliment de l'Esquema Nacional de Seguretat.

Informació Legal

Normativa relativa a la creació de les Seus

D'acord amb l'article 5.2 del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre de 2009, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, la seu electrònica tindrà accessible el seu instrument de creació, directament o mitjançant un enllaç a la seva publicació al «Butlletí Oficial de l'Estat».

D'altra banda, l'article 4.2 de l'esmentat Reial Decret estableix que les seus electròniques derivades hauran de complir els mateixos requisits que les seus electròniques principals, excepte pel que fa a la publicació de l'ordre o resolució per la qual es crea, la qual es farà a través de la seu de què depenen.

Normativa relativa al servei de verificació de signatures i certificats

    

D'acord amb l'article 27 de la Llei 39/2015 i l'article 45 del Reial Decret 1671/2009.

Normativa relativa al web

L'accés a la normativa web es fa a través de l'enllaç següent.

Model normalitzat de representació

Resolució de 6 de març de 2017, de la Direcció General de l'INSS, per la qual s'aprova el model normalitzat de representació per a la realització de tràmits a través del Registre electrònic de la SESS

Normativa relativa a la creació dels segells electrònics

L'article 42 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, estableix que les Administracions Públiques podran utilitzar segells electrònics d'Administració Pública, òrgan o entitat de dret públic per identificar-se i autenticar l'exercici de la seva competència en l'actuació administrativa automatitzada.

D'altra banda, d'acord amb l'art. 19 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, la creació de segells electrònics es farà mitjançant una resolució de la Sotssecretaria del Ministeri o titular de l'organisme públic competent, la qual es publicarà a la Seu electrònica corresponent i en la qual hauren de constar els continguts mínims de l'instrument de la seva creació.

Documentació adjunta
Documentació adjunta
nom del document Data de publicació
Resolució de 22 de juny de 2011 de la Intervenció General de la Seguretat Social per a la creació del segell electrònic d'aquest organisme. (PDF, 647 Kb) 29/12/2015
Resolució de la Direcció General de l'Institut Nacional de la Seguretat Social per a la creació del segell electrònic de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (PDF, 982 Kb) 29/12/2015
Resolució de 19 de març de 2014, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, sobre creació del segell electrònic de la Tresoreria General de la Seguretat Social (PDF, 1726 Kb) 29/12/2015
Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se crea el sello electrónico de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. (PDF, 807 Kb) 05/10/2020
Resolución de 6 de octubre de 2020, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se regulan las actuaciones administrativas automatizadas a través de sistemas de información de su ámbito de competencias (PDF, 223 Kb) 14/10/2020
Resolución de 8 de octubre de 2020, del Subdirector General de Gestión de Clases Pasivas, por la que se delega la firma en materia de Clases Pasivas y otras prestaciones, indemnizaciones, ayudas y anticipos cuya competencia tenga atribuida. (PDF, 170 Kb) 14/10/2020
Resolución de 2 de julio de 2021, del Instituto Social de la Marina, por la que se crea el sello electrónico del Instituto Social de la Marina. (PDF, 180 Kb) 05/08/2021

Regulació de les notificacions i comunicacions per mitjans electrònics

L'Ordre ESS/485/2013, de 26 de març, per la qual es regulen les notificacions i comunicacions per mitjans electrònics en l'àmbit de la Seguretat Social estableix els supòsits i les condicions en què els subjectes responsables queden automàticament obligats a rebre per mitjans electrònics les notificacions i comunicacions que els adreci l'Administració de la Seguretat Social, d'acord amb el que estableix l'article 5.2.e) del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

Normativa relativa al Registre electrònic

D'acord amb l'article 25.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, el text íntegre de la norma de creació del registre electrònic haurà d'estar disponible per a consulta a la seu electrònica d'accés al registre.

Així mateix, l'article 25.2 d'aquesta llei estableix que a la seu electrònica d'accés al registre figurarà la relació actualitzada de les sol•licituds, els escrits i les comunicacions i també la possibilitat de presentar sol•licituds, escrits i comunicacions.

Normativa relativa al Registre Electrònic d'Apoderaments

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques preveu al seu article 5 que els interessats amb capacitat d’obrar podran actuar per mitjà de representant.

Al seu article 6 determina que l’Administració General de l’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals disposaran d’un registre electrònic general d’apoderaments, en el qual s’hauran d’inscriure, com a mínim, els de caràcter general atorgats apud acta, presencialment o electrònicament, per actuar davant de les Administracions Públiques. A més, cada Organisme podrà disposar del seu propi registre electrònic d’apoderaments on s’inscriguin els poders atorgats per a la realització de tràmits específics davant d’ells.

En l'àmbit específic de l'Administració de la Seguretat Social, la possibilitat d'actuar per mitjà de representant i la necessitat d'acreditar aquesta representació es recullen a l'article 129 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.

Complementary Content
${loading}