Ebaluatu orrialde hau
Ebaluatu eduki hau

Contenido principal

Araudia eta Legedia < Itzuli

Iragarki-taulari lotutako Araudia

Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 132.4. artikuluak xedatutakoarekin bat, ekimen eta jakinarazpenak legezko ebazpenengatik edo araudiagatik ediktu eta iragarkien taulan argitaratu behar badira, dagokion erakundearen egoitza elektronikoan argitaratzeko aukera egongo da haren ordez, baita informazioa bertan osatzekoa ere.

Herritarrak identifikatzeko eta baimentzeko sistemei lotutako araudia

Herritarren zerbitzu publikoetarako sarbide elektronikoari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legeko 9 eta 10 artikuluei jarraiki, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenari, era desberdinak  aurreikusten  dira herritarrak identifikatzeko zein baimentzeko administrazio publikoekin dituzten harreman elektronikoetan; zehazki, nortasun agiri nazionalean gehitutako sinadura elektronikoaren sistemak, onartutako ziurtagiri elektronikoetan gehitutako sinadura elektroniko aurreratuaren sistemak eta sinadura elektronikoko bestelako sistemak (besteak beste, aurretiaz erabiltzaile gisa erregistratzean adostutako gakoen erabilera, bi aldeek ezagutzen duten informazioa ematea edota kriptografikoak ez diren bestelako sistemak), kasu bakoitzean administrazio publiko eskudunak ezarritako baldintzen arabera.

Bestalde, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateratuaren 129.4 artikuluak ezartzen du Gizarte Segurantzaren Administrazioak aukera ematen diela interesdunei beren eskubideak erabiltzeko, dokumentuak aurkezteko edo edozein zerbitzu edo izapide egiteko Gizarte Segurantza eta Pentsioen Estatu Idazkaritzaren Egoitza Elektronikoan dauden baliabide elektronikoen bidez edo interesdunaren nortasuna egiaztatzeko eta honen asmoa eta baimena adierazteko bermea ematen duten beste baliabide batzuen bidez, betiere Gizarte Segurantza eta Pentsioen Estatu Idazkaritzak ezartzen dien baldintzak betez. Hori da 2021eko maiatzaren 25eko Ebazpenaren helburua eta, horiek horrela, izapideak eta jarduerak gaitzen dira telefono bidez edo telematikoki identifikatzeko sistema jakin batzuk erabiliz, eta era berean inprimaki elektronikoen bidez eskaerak aurkeztezko aspektuak arautzen dira.

Erantsitako dokumentazioa
Erantsitako dokumentazioa
dokumentuaren izena Argitalpen data
2014ko ekainaren 4ko Ebazpena, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalarena; haren bitartez, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalarekin dituzten harreman elektronikoetan herritarrak identifikatzeko eta baimentzeko sistemak onartzen dira. (PDF, 160 Kb) 29/12/2015
Ebazpena, 2014ko uztailaren 24koa, Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrarena, identifikazio, egiaztatze eta sinadura elektronikoko sistema onartzen duena TGSSrekin elektronikoki harremanetan jartzeko. (PDF, 4078 Kb) 29/12/2015
Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorraren 2014ko uztailaren 24ko Ebazpena, identifikazio- eta egiaztatze-sistemen bidez erabil daitezkeen zerbitzuak zehaztekoa. (PDF, 1322 Kb) 29/12/2015
PRE/1838/2014 Agindua (urriak 8): Ministroen Kontseiluko Akordioa (irailak 19) argitaratu eta Estatuko Sektore Publiko Administratiboaren identifikazio, egiaztapen eta sinadura elektronikoko Cl@ve plataforma komuna (itundutako gakoekin) onartzen du. (PDF, 183 Kb) 29/12/2015
2015eko abenduaren 14ko Ebazpena, Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien Zuzendaritzarena, Cl@ve sistemaren garapen eta aplikaziorako beharrezkoak diren zehaztapen teknikoak ezartzekoa (PDF, 271 Kb) 21/08/2017
Resolución de 8 de marzo de 2023, de la SESSP, por la que se habilitan trámites y actuaciones a través de los canales telefónico y telemático mediante determinados sistemas de identificación y expresión de la voluntad y se regulan aspectos... (PDF, 221 Kb) 16/03/2023
Procedimientos, trámites y actuaciones accesibles mediante sistemas de identificación previstos en la resolución de 8 de marzo de 2023, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones y protocolo de aplicación (INSS) (PDF, 313 Kb) 16/03/2023

Adostasuna

Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren 41. artikuluarekin bat eginik, Eskubide Publikoko Erakundeek beren egoitza elektronikoetan argitaratuko dituzte adostasunak, baita dagozkien segurtasun bereizgarriak ere, betiere Segurtasun Eskema Nazionalari jarraiki lortutakoak.

Legezko Informazioa

Egoitzen sorrerari buruzko araudia

2009ko azaroaren 6ko 1671/2009 Errege Dekretuaren 5.2 artikuluarekin bat eginda, egoitza elektronikoan erabilgarri egongo da haren sorrera tresna, zuzenean edota zeharka, "Estatuko Aldizkari Ofizialeko" argitalpenera estekarekin. Aipatutako Errege Dekretuak herritarrek zerbitzu publikoak elektronikoki atzitzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea partzialki garatzen du.

Bestalde, Errege Dekretu horren 4.2 artikuluak xedatzen du eratorritako egoitza elektronikoek egoitza nagusiek betetzen dituzten baldintza berak bete beharko dituztela, hura sortzeko erabiltzen den agindua edo xedapenaren argitalpenari dagokiona salbu; egoitza nagusiaren bitartez egingo da hori.

Sinadurak eta ziurtagiriak egiaztatzeko zerbitzuari buruzko araudia

39/2015 Legearen 27. artikuluarekin eta 1671/2009 Errege Dekretuaren 45. artikuluan xedatutakoarekin bat.

Webguneari buruzko araudia

Webgunearen araudia kontsultatzeko, sartu esteka honetan.

Aurkezpen eredu normalizatua

r

Zigilu elektronikoen sorrerari buruzko araudia

Urriaren 1eko 40/2015 Legeak, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarenak, 42. artikuluan xedatzen du Administrazio Publikoek zigilu elektronikoak erabili ahalko dituztela, Administrazio Publikoetakoak zein eskubide publikodun erakundeetakoak, beren burua identifikatzeko eta automatizatutako jarduera administratiboan beren eskumenak betetzen dituztela egiaztatzeko.

Bestalde, azaroaren 6ko 1671/2009 Errege Dekretuaren 19. artikuluak xedatzen du zigilu elektronikoak sortzeko Ministerioaren Idazkariordetzaren ebazpena edota eskumendun erakunde publikoaren titularrarena beharrezkoa izango dela, dagokion Egoitza Elektronikoan publikatuko delarik, eta hura sortzeko erabilitako tresnaren gutxieneko edukiak zehaztu beharko ditu. Aipatutako legeak ekainaren 22ko 11/2007 Legea, herritarrek zerbitzu publikoak elektronikoki atzitzeari buruzkoa, partzialki garatzen du.

Erantsitako dokumentazioa
Erantsitako dokumentazioa
dokumentuaren izena Argitalpen data
Gizarte Segurantzaren Kontu-hartzailetza Orokorraren 2011ko ekainaren 22ko ebazpena, Gizarte Segurantzaren Kontu-hartzailetza Orokorraren zigilu elektronikoa sortzeko. (PDF, 647 Kb) 29/12/2015
Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalaren Zuzendaritza Nagusiaren Ebazpena, Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalaren zigilu elektronikoa sortzeari buruzkoa (PDF, 982 Kb) 29/12/2015
Ebazpena, 2014ko martxoaren 19koa, Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrarena, Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorraren zigilu elektronikoaren sorrerari buruzkoa (PDF, 1726 Kb) 29/12/2015
Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se crea el sello electrónico de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. (PDF, 807 Kb) 05/10/2020
Resolución de 6 de octubre de 2020, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se regulan las actuaciones administrativas automatizadas a través de sistemas de información de su ámbito de competencias (PDF, 223 Kb) 14/10/2020
Resolución de 8 de octubre de 2020, del Subdirector General de Gestión de Clases Pasivas, por la que se delega la firma en materia de Clases Pasivas y otras prestaciones, indemnizaciones, ayudas y anticipos cuya competencia tenga atribuida. (PDF, 170 Kb) 14/10/2020
Resolución de 2 de julio de 2021, del Instituto Social de la Marina, por la que se crea el sello electrónico del Instituto Social de la Marina. (PDF, 180 Kb) 05/08/2021

Elektronikoki egindako jakinarazpenen araudia

Gizarte Segurantzaren esparruan baliabide elektronikoen bitartez egindako jakinarazpenak arautzen dituen martxoaren 26ko ESS/485/2013 Aginduak xedatzen ditu subjektu arduradunek noiz jaso beharko dituzten derrigorrez jakinarazpen elektronikoak Gizarte Segurantzaren Administraziotik, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 5.2.e) artikuluak xedatutakoarekin bat. Lege hori ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuak onartzen du.

Erregistro Elektronikoari buruzko araudia

Herritarrek zerbitzu publikoak elektronikoki atzitzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legearen 25.1 artikuluak xedatutakoarekin bat, erregistro elektronikoa sortzeko arauaren testu osoa eskuragarri egon beharko da erregistratzeko erabili behar den egoitza elektronikoan.

Halaber, aipatutako Legearen 25.2 artikuluak xedatzen du erregistratzeko erabili behar den egoitza elektronikoak eskaera, idatzi eta jakinarazpenen zerrenda erakutsi beharko duela, baita, hala balegokio, eskaerak, idatziak eta jakinarazpenak aurkezteko aukera ere.

Ahalduntzeen erregistro elektronikoari buruzko araudia

Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. artikuluan ezartzen da, jarduteko gaitasuna duten interesdunek ordezkari bidez jardun dezaketela.

6. artikuluan zehazten denez, Estatuko Administrazio Orokorrak, autonomia erkidegoek eta toki-erakundeek ahalordetzeen erregistro elektroniko orokorra izango dute, eta erregistro horretan, administrazio publikoen aurrean jarduteko, akta bidez, bertaratuta edo elektronikoki emandako izaera orokorreko ahalordetzeak inskribatu beharko dira gutxienez. Halaber, erakunde bakoitzak bere ahalordetzeen erregistro elektronikoa izan ahalko du, bertan haiengan berariazko tramiteak egiteko emandako ahalordeak inskribatzeko.

Gizarte Segurantzaren Administrazioaren esparru zehatzean, ordezkarien bitartez jardutea eta ordezkatze hori egiaztatzea Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 129. artikuluak biltzen du, eta hura urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartzen du.

Complementary Content
${loading}