Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Contenido principal

Sol·licitud SENSE certificat de tràmits de prestacions de la Seguretat Social (Institut Nacional de la Seguretat Social) < Tornar

Aquí podran sol·licitar i realitzar tràmits sobre prestacions de la Seguretat Social aquells ciutadans que no disposin de certificat electrònic, usuari i contrasenya ni cl@ve.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

A qui, en nom propi, o com a representant no professional, necessiti sol·licitar i realitzar tràmits de prestacions dirigides a l’Institut Nacional de Seguretat Social, sense necessitat de disposar de certificat electrònic, usuari i contrasenya, o cl@ve.

Què permet fer

Es podran fer els tràmits següents:

PENSIONS NACIONALS

 • Sol·licitud de PENSIÓ PER JUBILACIÓ NACIONAL.
 • Sol·licitud de PENSIÓ PER INCAPACITAT PERMANENT.
 • Sol·licitud de REVISIÓ DE LA INCAPACITAT PERMANENT.
 • Sol·licitud d'INCREMENT EN LA PENSIÓ D’INCAPACITAT PERMANENT TOTAL AMB 55 ANYS.
 • Sol·licitud de PRESTACIÓ PER VIDUÏTAT, ORFANDAT I/O FAVOR FAMILIAR.
 • Sol·licitud de MILLORA PERCENTATGE VIDUÏTAT PER A MAJORS DE 65 ANYS.
 • DECLARACIÓ D’INGRESSOS DE PENSIONISTES D’ORFANDAT I A FAVOR DE FAMILIARS.
 • Sol·licitud d’INCREMENT A LA PENSIÓ DE VIDUÏTAT.
 • Sol·licitud per a MANTENIR LA PENSIÓ DE VIDUÏTAT PER NOU MATRIMONI.
 • Sol·licitud de CERTIFICAT DE PRESTACIONS.
 • MODIFICAR DADES BANCÀRIES DE COBRAMENT DE LA PENSIÓ.
 • MODIFICAR DADES DE DOMICILI DE PENSIONISTA.
 • DECLARAR RESIDÈNCIA I INGRESSOS A EFECTES DEL COMPLEMENT PER MÍNIMS.
 • Sol·licitud d'INCREMENT O D'ACABAMENT D’APLICACIÓ DEL TIPUS VOLUNTARI A L'EFECTE DE LES RETENCIONS D’IRPF.
 • COMUNICAR DADES A EFECTES IRPF per a la seva pensió.
 • COMUNICAR DADES DEL CÒNJUGE DE PENSIONISTA.
 • Sol·licitud de REVISIÓ DE L’ÚLTIMA REVALORAMENT I PAGA ÚNICA.
 • Sol·licitud per REHABILITAR UNA PRESTACIÓ.
 • COMUNICAR LA DEFUNCIÓ DEL PERCEPTOR D’UNA PRESTACIÓ.
 • Sol·licitud de PRESTACIONS VENÇUDES I NO PERCEBUDES PER DEFUNCIÓ.
 • Sol·licitud d’AUXILI PER DEFUNCIÓ.

PENSIONS INTERNACIONAL

 • Sol·licitud de PENSIÓ DE JUBILACIÓ. CONVENIS BILATERALS.
 • Sol·licitud de PENSIÓ DE JUBILACIÓ. REGLAMENTS COMUNITARIS.
 • Sol·licitud de PRESTACIÓ PER VIDUÏTAT, ORFANDAT I/O FAVOR FAMILIAR. CONVENIS BILATERALS.
 • Sol·licitud de PRESTACIÓ PER VIDUÏTAT, ORFANDAT I/O FAVOR FAMILIAR. REGLAMENTS COMUNITARIS.
 • Sol·licitud D’INCAPACITAT PERMANENT. CONVENIS BILATERALS.
 • Sol·licitud D’INCAPACITAT PERMANENT. REGLAMENTS COMUNITARIS.
 • COMUNICACIÓ DE DADES DE PAGAMENT DE PENSIONISTES RESIDENTS A L’ESTRANGER.
 • COMUNICACIÓ DE DOMICILI DE PENSIONISTES RESIDENTS A L’ESTRANGER.

PROTECCIÓ A LES FAMÍLIES.

 • Sol·licitud per a la PRESTACIÓ PER NAIXEMENT I CURA D’UN MENOR.
 • Sol·licitud per a la PRESTACIÓ DE NAIXEMENT I CURA DE MENOR PER ADOPCIÓ O ACOLLIMENT.
 • Sol·licitud de PERÍODES SUCCESSIUS DE LA PRESTACIÓ PER NAIXEMENT I CURA D’UN MENOR.
 • Sol·licitud per a la PRESTACIÓ PER A LA CURA DE MENORS AFECTATS PER INFERMETAT GREU.
 • Sol·licitud per a la PRESTACIÓ PER RISC DURANT L’EMBARÀS.
 • Sol·licitud per a la PRESTACIÓ PER RISC DURANT LA LACTÀNCIA NATURAL.
 • Sol·licitud de PRESTACIÓ PER FILL A CÀRREC.
 • Sol·licitud de PRESTACIÓ PER FILL A CÀRREC (SUPOSATS ESPECIALS).
 • Sol·licitud de PRESTACIÓ PER NAIXEMENT O ADOPCIÓ MÚLTIPLE (FAMÍLIES NOMBROSES, MONOPARENTALS O MARES AMB DISCAPACITAT).
 • DECLARAR INGRESSOS DE L’ASSIGNACIÓ PER FILL O MENOR A CÀRREC.
 • INCLOURE NOU FILL EN PRESTACIÓ PER FILLS A CÀRREC.
 • MODIFICAR DADES DE LA PRESTACIÓ PER FILL A CÀRREC.

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

 • Sol·licitud d’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA PER A TU I  LA TEVA FAMÍLIA.
 • Sol·licitud d’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA PER A MIGRANTS EN ESTADA TEMPORAL A ESPANYA.
 • Sol·licitud del DRET D’OPCIÓ EN ASSISTÈNCIA SANITÀRIA.
 • Sol·licitud de FARMÀCIA GRATUÏTA PER A MENORS AMB DISCAPACITAT.
 • Sol·licitud de REEMBORS DE DESPESES PER TRACTAMENT MÈDIC NECESSARI A L’ESTRANGER.
 • Sol·licitud de REEMBORS DE DESPESES PER TRACTAMENT MÈDIC PROGRAMAT A L’ESTRANGER.
 • Sol·licitud de CERTIFICAT PROVISIONAL SUBSTITUTORI DE LA TSE (CPS).
 • Assegurats a l’estranger. SOL·LICITAR EL REGISTRE DEL DOCUMENT S-1 PER A COBERTURA D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA A ESPANYA.
 • Assegurats a Espanya. SOL·LICITAR L’EMISSIÓ DEL DOCUMENT PORTÀTIL S-1.
 • Assegurats a Espanya. SOL·LICITAR L’EMISSIÓ DE CERTIFICATS DE DRET A ASSISTÈNCIA SANITÀRIA A ANDORRA.
 • Assegurats a Espanya. SOL·LICITAR CERTIFICATS DE DRET A ASSISTÈNCIA SANITÀRIA A XILE.

INCAPACITAT TEMPORAL

 • Sol·licitud de PRESTACIÓ PER INCAPACITAT TEMPORAL (PAGAMENT DIRECTE INSS).
 • DISCONFORMITAT AMB L’ALTA MÈDICA EMESA PER L’INSS.
 • Sol·licitud de REVISIÓ ALTA MÈDICA EMESA PER LA MÚTUA.
 • Sol·licitud de RECAIGUDA D’IT MENOR DE 365 DIES.
 • Sol·licitud de RECAIGUDA D’IT MAJOR DE 365 DIES.
 • Sol·licitud de RECAIGUDA D’IT POSTERIOR A DENEGACIÓ D’INCAPACITAT PERMANENT.
 • Sol·licitud de REVISIÓ MÈDICA DE LA PRÒRROGA D’INCAPACITAT TEMPORAL PER MILLORA.

INGRÉS MÍNIM VITAL

 • Sol·licitud de l’INGRÉS MÍNIM VITAL.
 • IMV. ENVIAMENT DOCUMENTACIÓ QUE EXIMEIX DEMANDANT OCUPACIÓ.

RECLAMACIONS

 • Sol·licitud de RECLAMACIÓ PRÈVIA.

ASSEGURANÇA ESCOLAR

 • Sol·licitud de PRESTACIONS DE L'ASSEGURANÇA ESCOLAR.
 • Sol·licitud de REPRESA DE LA PRESTACIÓ DE NEUROPSIQUIATRIA DE L'ASSEGURANÇA ESCOLAR.
 • ASSEGURANÇA ESCOLAR. APORTACIÓ FACTURES ELECTRÒNIQUES.

INFORMES MÈDICS

 • Presentació d’INFORMES MÈDICS.

DEUTES

 • GESTIÓ DE DEUTES DE PRESTACIONS.

Què es necessita per fer-ho

 • És necessari disposar d’un compte de correu electrònic vàlida. Aquesta es verificarà a la sol·licitud mitjançant la tramesa d’un codi.
 • És necessari disposar físicament del DNI o el NIE, així com d’una imatge d’aquest per ambdues cares, el qual és necessari aportar al formulari. La mida màxima permesa de cada imatge del DNI o el NIE és de 4Mb.
 • Es realitzarà una foto del sol·licitant en temps real.
 • A les sol·licituds en les quals s’indiqui, s’haurà de descarregar, emplenar i annexar el model del formulari de sol·licitud corresponent al tràmit que vol realitzar. Veurà l’enllaç al mateix en la descripció de cada servei.
 • Annexar còpia dels documents que es detallen en les instruccions d'aquest.
 • Disposar d’un programari que us permeti emplenar i desar documents en format PDF.

Cal tenir en compte

La província de tràmit és aquella en la qual tingueu la vostra residència.

La sessió de connexió està limitada temporalment; per tant, si la sessió caduca mentre empleneu la sol·licitud, l’haureu de tornar a iniciar i acabar les actuacions que tingueu pendents de fer.

La mida màxima de cada document que s’aporti és de 5 Mb, la de les imatges de les cares del DNI és de 4 Mb, de manera que entre tots els documents no se superin els 23 Mb en total en cada sol·licitud.

Pròxims passos

Una vegada enviada la sol·licitud, se li confirma a l’usuari aquest fet i se li facilita el codi de verificació amb què podrà consultar l’estat del seu tràmit i/o aportar més documentació al mateix en el cas de ser necessari.

Qualsevol canvi que es produeixi es comunicarà al sol·licitant a través del seu correu electrònic, per la qual cosa ha d’estar atent a aquest durant el tràmit.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Complementary Content
${loading}