Contenido principal

Presentación doutros escritos, solicitudes e comunicacións (Tesourería Xeral da Seguridade Social) < Volver

Cerrar

AVISO IMPORTANTE

Se dispón de certificado electrónico ou cl@ve, por favor utilíceos para acceder a este servizo. Tamén pode, excepcionalmente e mentres se manteñan as medidas de contención do COVID19, presentar escritos, solicitudes e comunicacións a través deste servizo sen identificarse electronicamente. Revise a descrición deste servizo en “Sobre este trámite”. Neste caso o seu escrito non se formalizará no Rexistro Electrónico da Seguridade Social e pode ser necesario que se lle requira para acreditar a súa identidade ou verificar a documentación e datos remitidos.

O Autorizado RED debe presentar as solicitudes das empresas, traballadores autónomos e empregadores de fogar que teña asignados, a través do Sistema RED agás as solicitudes de aprazamentos das cotizacións á Seguridade Social ou a presentación de documentación relativa ás devanditas solicitudes, que deberá realizarse exclusivamente  no rexistro electrónico da Seguridade Social a través do  servizo de Aprazamento no pagamento de débedas á Seguridade Social” ou “Contestar requirimentos ou presentar documentación relacionada cun documento recibido da Seguridade Social respectivamente. Fóra destes supostos non se tramitarán as solicitudes que presente o Autorizado por canle distinta do Sistema RED.


Este servizo permite presentar por rexistro electrónico, en nome propio ou en representación doutra persoa, escritos, solicitudes ou comunicacións dirixidas á Tesourería Xeral da Seguridade Social cuxa presentación non estea considerada nun servizo específico da Sede Electrónica da Seguridade Social.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

Aos que, en nome propio ou en representación doutra persoa, queiran presentar por rexistro electrónico escritos, solicitudes ou comunicacións dirixidas ao Instituto Nacional de Seguridade Social  cuxa presentación non estea considerada nun servizo específico da Sede Electrónica da Seguridade Social.

Que permite realizar

 • Anexar documentación dirixida ao Instituto Nacional da Seguridade Social.

Que necesita para realizalo

 • Anexar a documentación que queira enviar.
 • Se non dispón dalgún documento necesario para tramitar a súa solicitude pode substituílo por unha declaración responsable utilizando o modelo que encontrará en documentación adxunta, ao final desta descrición.
 • Se accede sen certificado ou clave e necesita comunicar o falecemento dun perceptor de prestación da Seguridade Social pode enviárnolo utilizando o formulario declaración responsable do falecemento do perceptor de prestacións que encontrará en documentación adxunta, ao final desta descrición. Se ten certificado utilice mellor o servizo propio para ese trámite: http://run.gob.es/vuelds
 • Se actúa como representante, deberá achegar o modelo normalizado de representación, que figura no apartado documentación adxunta, ou calquera documento válido en dereito que deixe constancia fidedigna da representación.

Hai que ter en conta

Se accede con Usuario + Contrasinal (Cl@ve permanente), para garantir un maior nivel de seguridade, enviaráselle un código vía SMS ao número de móbil que declarase durante o acto do rexistro, código que deberá introducir para poder asinar a comunicación no rexistro electrónico.

A provincia de trámite indica a Dirección Provincial do Instituto Nacional da Seguridade Social á que vostede quere dirixir a súa documentación.

A sesión de conexión está limitada temporalmente, polo que se esta caduca mentres cubre a solicitude, deberá volver iniciala e terminar as actuacións que teña pendentes.

Servizo extraordinario por situación de alarma sen certificado (Covid-19):

Se necesita realizar unha solicitude urxente e inaprazable, cubra todos os campos do formulario web:

 • Para persoas físicas: DNI/NIE, empresas: CIF ou outro, en caso de dispoñer doutro documento de identificación.
 • Nome e apelidos.
 • Asegúrese de cubrir de forma correcta o seu número de teléfono e correo electrónico para que poidamos contactar con vostede e xestionar calquera incidencia que se produza coa súa solicitude ou comunicación.
 • Entidade á que dirixe a comunicación: Instituto Nacional da Seguridade Social.
 • A provincia de trámite: indique a Dirección Provincial do INSS do seu lugar de residencia.
 • Elixa o asunto ao que fai referencia a súa solicitude ou comunicación.
 • Expoña a súa solicitude ou comunicación.
 • Anexe a documentación acreditativa ou, no seu defecto, declaración responsable (máximo 10Mb). Os formularios e modelos oficiais están accesibles a través da seguinte ligazón. Se a documentación é anexada con éxito aparecerá un cadro indicando que o proceso se completou ao 100%.
 • Importante: Se formula unha solicitude non esqueza enviar copia do seu DNI ou documento identificativo.
 • Cubra a pregunta de seguridade e prema continuar. Se o proceso se completa con éxito aparecerá un aviso na parte superior da pantalla.

Recomendacións:

 • Por favor, remita toda a documentación relativa á súa solicitude  nun único envío, para facilitar o trámite da súa solicitude.
 • Teña en conta que traballamos para reducir o impacto das medidas de contención do COVID–19 na nosa xestión, non obstante, a nosa capacidade de resposta pode verse afectada. Por iso é necesaria a súa colaboración para facilitar a xestión desta canle extraordinaria.
 • Por favor, non formule consultas sobre o estado da súa solicitude por esta canle. O noso persoal poñerase en contacto con vostede se necesita realizar algunha comprobación ou solicitar algunha documentación adicional.
 • Para un axeitado funcionamento desta vía extraordinaria de presentación de solicitudes e comunicacións  é indispensable a súa colaboración e o uso responsable dos servizos públicos. Moitas grazas pola súa colaboración.

O tamaño total da documentación que se vai anexar non deberá superar os 10 Mb.

Próximos pasos

Se está a utilizar o servizo con certificado dixital ou cl@ve, unha vez realizado o trámite recibirá unha “notificación de recibo” en formato PDF. Se non recibe a mensaxe de confirmación ou, se é o caso, recibe unha mensaxe de erro ou deficiencia da transmisión, deberá realizarse a presentación noutro momento ou utilizar outros medios.

No caso de utilizar o servizo sen certificado, non se xera ningún xustificante da súa solicitude ou comunicación, nin a súa solicitude se incorporará ao Rexistro electrónico. Esta comunicación chegará á Dirección Provincial que seleccionase e alí a xestionarán segundo a prioridade que se estableza. Neste caso, pode ser necesario que contactemos con vostede para acreditar a súa identidade, verificar os datos e documentación remitida ou, se é o caso, requirir documentación adicional.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso directo a trámites

Complementary Content
${loading}