Contenido principal

Morte e supervivencia nacional (como representante) < Volver

Este servizo permite solicitar, por Rexistro electrónico, as prestacións nacionais de viuvez, orfandade e auxilio por defunción en representación doutra persoa.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

Persoas que queiran solicitar unha ou varias prestacións nacionais de morte e supervivencia de viuvez, orfandade ou auxilio por defunción en representación doutra persoa.

Que permite realizar

  • Presentar unha solicitude por Rexistro Electrónico dunha ou varias prestacións nacionais de morte e supervivencia (viuvez, orfandade ou auxilio por defunción) en representación doutra persoa.
  • Anexar documentación.

Que necesita para realizalo

  • Incorporar a información solicitada para realizar a devandita solicitude.
  • Anexar os documentos que se indiquen.

Hai que ter en conta

Finalizado o proceso para cubrir, indicaranse os documentos que debe presentar e terase a posibilidade de achegalos electronicamente.

Ao enviar a solicitude como apoderado do futuro titular da prestación, deberá acreditar obrigatoriamente a devandita representación achegando o documento de representación aprobado para estes efectos e que pode descargarse no apartado documentación asociada.  Non obstante, pode achegar calquera documento válido en dereito que deixe constancia fidedigna da representación.

Así mesmo, só se se lle reclama ao acabar de cubrir o formulario, deberá enviar o modelo de autorización para o recoñecemento dos beneficios por coidado de fillos ou menores acollidos que aparece no apartado documentación asociada e ao que se lle redirixirá no seu momento, en caso necesario, para a súa descarga.

O tamaño total da documentación que hai que anexar non pode superar os 4 Mb.

Próximos pasos

Unha vez realizado o trámite recibirá unha "notificación de recibo" en formato PDF.

Se non recibe a mensaxe de confirmación ou, conforme o caso, recibe unha mensaxe de erro ou deficiencia da transmisión, deberá  realizarse a presentación noutro momento ou utilizar outros medios.

Por parte do INSS enviarase ao domicilio do interesado a resolución da solicitude.

Pode consultar a situación na que se encontra o trámite da prestación solicitada a través do servizo Como vai a miña prestación?

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física o entidad

Complementary Content
${loading}