Valore esta pàgina
Valore este contingut

Contenido principal

Pagament de deutes amb targeta < Tornar

Este servei permet el pagament amb targeta bancària de dèbit o crèdit de tots aquells deutes amb la Seguretat Social en via voluntària no ingressats en termini reglamentari, els deutes en via executiva i els deutes que hagen sigut objecte de reclamació de deute.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

Titulars de deutes amb la Seguretat Social, ja siguen ciutadans o empresaris.

Què permet fer

A través d'este servei es podran pagar amb targeta de crèdit o dèbit els tipus de deute següents:

 • Liquidacions de deute.
 • Reclamació de deute.
 • Acta de liquidació.
 • Providència de constrenyiment.
 • Expedient de constrenyiment.
 • L'import de les quotes inajornables referides a expedients d'ajornaments i també aquells imports corresponents almenys a un terç del deute ajornable en els ajornaments inferiors a 90.000 euros que queden exempts de constituir garantia per l'aplicació de l'article 33.4.b) del Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social.
 • Fraccionament de reintegrament de prestacions indegudes.

En acabar el pagament, s'obtindrà un justificant que tindrà els mateixos efectes que si l'ingrés s'haguera fet a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

La utilització d'este servei és totalment gratuïta, sense cap tipus de comissió o càrrec afegit.

Què necessita per realitzar-ho

 • Document de deute o document d'ingrés. És necessari per a indicar el número de referència o expedient  i el número de compte que figura al document.
 • Targeta bancària de crèdit o dèbit i les dades de seguretat corresponents (clau, PIN, etc..).

Cal tindre en compte

Quan s’hagen omplit totes les dades obligatòries per fer el pagament, així com l’import a què ascendix, s’ha de polsar el botó “Feu el pagament” situat a la part inferior de la pantalla.

Per tal de garantir la seguretat en l’operació, se li requerirà que introduïsca les dades exigides per l’entitat emissora de la targeta (clau secreta enviada per SMS al dispositiu mòbil del titular, PIN+NIF del titular, CIP o clau secreta d’identificació personal proporcionada per l’entitat financera emissora de la targeta al titular)

 • Cal que us assegureu que accediu a l'adreça de pagament correcta "https://mediospago.bbvanexttechnologies.com:444/" per tal de garantir la seguretat en l'accés a este servei.

 • Requisits per al pagament: s’han de consignar obligatòriament i correctament les dades següents:
  • Cognoms i nom del/de la deutor/a o raó social de l'empresa deutora.
  • NIF/NIE del/la deutor/a.
  • Número de referència de l'expedient.
  • Número de compte/IBAN: hauran de figurar tots els dígits del compte que consten anotats al document de deute o d’ingrés. Posteriorment cal verificar que coincidixen les dades de la pantalla amb les del document de deute o d'ingrés.
 • Justificant de pagament: una vegada conclosa l’operació de pagament, apareixerà a la pantalla un rebut de la transacció duta a terme que serà el justificant del pagament fet. No oblideu imprimir-lo o guardar-lo en suport PDF.

  El justificant, per als responsables del pagament, tindrà els mateixos efectes que si l’ingrés s’haguera fet a la Tresoreria General de la Seguretat Social amb qualsevol altre mitjà de pagament i, en conseqüència, quedaran alliberats envers esta, en la data en què els diners tinguen entrada en el compte restringit de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per l’import que figure en este justificant. El deutor a qui s’ha expedit el corresponent justificant de pagament podrà sol·licitar de la TGSS, i esta haurà d’expedir, una certificació acreditativa del pagament efectuat.

  Al justificant de pagament expedit es detallarà la informació següent:
   
  • Compte d’ingrés/IBAN: número del compte en el qual s’ha efectuat este pagament.
  • Cognoms i nom del/de la deutor/a o raó social de l'empresa deutora.
  • NIF/NIE del/de la deutor/a.
  • Número de referència o de l'expedient.
  • Identificació de la transacció. Codi numèric únic que identifica cada operació de pagament feta i servix per a fer-ne el seguiment i control.
  • Quantitat: és l’import a què ascendix el pagament fet amb targeta de dèbit o crèdit.
  • Data i hora: dia en què es fa l’operació de pagament amb l’expressió de l’hora, el minut i el segon en què s’ha produït.
  • Resultat de l’operació: quan l’operació conclou de manera satisfactòria, al justificant de pagament apareixerà, tal qual, la informació següent: “El pagament s’ha fet correctament”.
    
 • Efecte de pagament: El pagament efectuat mitjançant targeta de dèbit o crèdit s'entendrà fet en la data en què els fons tinguen entrada en el compte restringit de la Tresoreria General de la Seguretat Social consignat en efectuar l'ingrés. Com a regla general, entre les 24 i les 48 hores següents a l’execució correcta de l’operació al terminal de connexió.

  Si per alguna circumstància l’ingrés corresponent al pagament efectuat amb targeta de dèbit o crèdit es produïra transcorregudes 48 hores, el pagament s’entendrà  fet en la data en què eixe ingrés tinga entrada en el compte restringit de la Tresoreria General de la Seguretat Social consignat en el moment de la realització del pagament.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Complementary Content
${loading}