Contenido principal

Prestacions

 • Com va la meua prestació? (com a representant)

  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  • Certificat
   electrònic
  • Usuari +
   Contrasenya
   Usuari +
   Contrasenya (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sense
   certificat
  • Via SMS

  Este servici permet consultar la situació en què es troba el tràmit de la prestació sol·licitada en nom d'una altra persona i fer un seguiment de les fases del procés des que es presenta la sol·licitud fins que es resol.

  Més informació

 • Comunicació de defunció de perceptor de prestació

  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Este servici permet comunicar, per registre electrònic, la defunció d'un perceptor de prestació de la Seguretat Social.

  Més informació

 • Jubilació nacional (com a representant)

  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  • Certificat
   electrònic
  • Usuari +
   Contrasenya
   Usuari +
   Contrasenya (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sense
   certificat
  • Via SMS

  Este servici permet sol·licitar, per Registre electrònic, la pensió de jubilació nacional en representació d'una altra persona.

  Més informació

 • Mort i supervivència nacional (com a representant)

  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  • Certificat
   electrònic
  • Usuari +
   Contrasenya
   Usuari +
   Contrasenya (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sense
   certificat
  • Via SMS

  Este servici permet sol·licitar, per Registre electrònic, les prestacions nacionals de viudetat, orfandat i auxili per defunció en representació d'una altra persona.

  Més informació

 • Naixement i Atenció de Menor (com a representant)
  Cerrar

  Els certificats d’empresa de l’inici del descans obligatori i/o voluntari  de la prestació de naixement i atenció de menor només es poden remetre a partir de la data en què s’inicia el descans. Si no s’ha iniciat, no pot ser objecte de certificació.


  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  • Certificat
   electrònic
  • Usuari +
   Contrasenya
   Usuari +
   Contrasenya (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sense
   certificat
  • Via SMS

  Este servici permet sol·licitar, per Registre electrònic, la prestació per Naixement i Atenció de Menor, per a gaudir del període de descans laboral corresponent, per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció i acolliment permanent o temporal superior a un any.

  Més informació

 • Presentació d'altres escrits, sol·licituds i comunicacions (Institut Nacional de la Seguretat Social)
  Cerrar

  AVÍS IMPORTANT

  Si disposa de certificat electrònic o Cl@ve, per favor, utilitze'ls per accedir a este servici. També pot utilitzar este servici mitjançant representació d’una persona de la seua confiança que dispose de certificat digital o Cl@ve. En ambdós casos, el servici us facilitarà un justificant de la presentació i el registre de documentació.

  Si vosté és un professional, o un altre subjecte obligat a utilitzar mitjans electrònics que actua en representació d’un interessat, ha d’utilitzar el servici d’esta Seu corresponent al tràmit que vullga realitzar accedint amb el seu certificat electrònic o cl@ve. Les sol·licituds que es presenten a través d’este servici o sense identificar amb cl@ve o certificat no seran ateses.

  Mesures excepcionals COVID19:

  Per a facilitar l’ús del servici, pot consultar este vídeo informatiu

  Excepcionalment, mentre es mantinguen les mesures de contenció actuals, pot presentar escrits, sol·licituds i comunicacions urgents i inajornables a través d’este servici sense identificar-se electrònicament, si no disposa de mitjans per a això.

  Tinga en compte que, en esta modalitat de tramesa, el seu escrit o sol·licitud no es formalitzarà en el Registre Electrònic de la Seguretat Social. Es confirmarà en pantalla la tramesa de les dades i rebrà al correu electrònic que proporcione una còpia del que s’envia a la Direcció Provincial que seleccione. També l'informem que pot ser necessari que ens posem en contacte amb vosté per a acreditar la seua identitat, verificar les dades i la documentació remesa o, si escau, requerir documentació addicional.

  Per evitar perjudicis als ciutadans, durant l’estat d’alarma, els terminis per tramitar procediments referits a prestacions de la Seguretat Social estan suspesos.

  Per a fer sol·licituds, pot obtenir els formularis a  l’apartat de formularis i models de sol·licituds. Si necessita formular alguna comunicació relativa a la seua pensió, pot obtenir els models per omplir-los a l’apartat de comunicacions de pensionistes.

  Li recordem la necessitat de fer un ús responsable d’este canal per assegurar una prestació del servici adequada i eficaç.


  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Este servici permet presentar per registre electrònic, en nom propi o en representació d'una altra persona, escrits, sol·licituds o comunicacions dirigits a l'Institut Nacional de la Seguretat Social la presentació dels quals no es preveja en un servici específic de la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

  Més informació

 • Sol·licitud del Certificat Provisional Substitutori (CPS) (com a representant)

  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Este servici permet sol·licitar, en representació d'una altra persona i per registre electrònic, l'emissió del Certificat Provisional Substitutori (CPS) de la Targeta Sanitària Europea (TSE), tant per al titular del dret a assistència sanitària com per als beneficiaris.

  Més informació

 • Sol·licitud del certificat de prestacions (com a representant)

  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Este servici permet sol·licitar, per registre electrònic i en nom d'una altra persona, un certificat relacionat amb les prestacions percebudes de la Seguretat Social o, si escau, de no percebre cap pensió de la Seguretat Social.

  Més informacióComplementary Content
${loading}