Contenido principal

Prestacions

 • Com va la meua prestació? (com a representant)

  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Este servici permet consultar la situació en què es troba el tràmit de la prestació sol·licitada en nom d'una altra persona i fer un seguiment de les fases del procés des que es presenta la sol·licitud fins que es resol.

  Més informació

 • Comunicació de defunció de perceptor de prestació

  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Este servici permet comunicar, per registre electrònic, la defunció d'un perceptor de prestació de la Seguretat Social.

  Més informació

 • Jubilació nacional (com a representant)

  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Este servici permet sol·licitar, per Registre electrònic, la pensió de jubilació nacional en representació d'una altra persona.

  Més informació

 • Mort i supervivència nacional (com a representant)

  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Este servici permet sol·licitar, per Registre electrònic, les prestacions nacionals de viudetat, orfandat i auxili per defunció en representació d'una altra persona.

  Més informació

 • Naixement i Atenció de Menor (com a representant)
  Cerrar

  Els certificats d’empresa de l’inici del descans obligatori i/o voluntari  de la prestació de naixement i atenció de menor només es poden remetre a partir de la data en què s’inicia el descans. Si no s’ha iniciat, no pot ser objecte de certificació.


  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Este servici permet sol·licitar, per Registre electrònic, la prestació per Naixement i Atenció de Menor, per a gaudir del període de descans laboral corresponent, per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció i acolliment permanent o temporal superior a un any.

  Més informació

 • Presentació d'altres escrits, sol·licituds i comunicacions (Institut Nacional de la Seguretat Social)
  Cerrar

  AVÍS IMPORTANT

  Ingrés mínim vital: no s’admetran sol·licituds IMV a través d’este servei. Pot presentar la seua sol·licitud IMV en el servei específic per al Ingrés Mínim Vital.

  Podeu utilitzar aquest servei mitjançant representació d’una persona de la vostra confiança que dispose de certificat digital o Cl@ve. El servei us facilitarà un justificant de la presentació i el registre de documentació.

  Si vosté és un professional, o un altre subjecte obligat a utilitzar mitjans electrònics que actua en representació d’un interessat, ha d’utilitzar el servei d’esta Seu corresponent al tràmit que vulga realitzar accedint amb el seu certificat electrònic o cl@ve. Les sol·licituds que es presenten a través d’este servei o sense identificar amb cl@ve o certificat no seran ateses.

  Per a fer sol·licituds, pot obtenir els formularis a  l’apartat de formularis i models de sol·licituds. Si necessita formular alguna comunicació relativa a la seua pensió, pot obtenir els models per omplir-los a l’apartat de comunicacions de pensionistes.

  Li recordem la necessitat de fer un ús responsable d’este canal per assegurar una prestació del servei adequada i eficaç.


  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Este servei permet presentar per registre electrònic, en nom propi o en representació d'una altra persona, escrits, sol·licituds o comunicacions dirigits a l'Institut Nacional de la Seguretat Social la presentació de les quals no estiga contemplada en un servei específic de la Seu Electrònica de la Seguretat Social. No s’admetran sol·licituds d’Ingrés Mínim vital a través d’este servei.

  Més informació

 • Sol·licitud del certificat de prestacions (com a representant)

  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Este servici permet sol·licitar, per registre electrònic i en nom d'una altra persona, un certificat relacionat amb les prestacions percebudes de la Seguretat Social o, si escau, de no percebre cap pensió de la Seguretat Social.

  Més informació

 • Presentació d'altres escrits, sol·licituds i comunicacions (Institut Nacional de la Seguretat Social) Sense certificat
  Cerrar

  AVÍS IMPORTANT

  Ingrés mínim vital: no s’admetran sol·licituds IMV a través d’este servei. Pot presentar la seua sol·licitud IMV en el servei específic per a l'Ingrés Mínim Vital.

  Si disposa de certificat electrònic o Cl@ve, per favor, utilitze el servei “Presentació d’altres escrits, sol·licituds i comunicacions” amb identificació.

  Si vosté és un professional, o un altre subjecte obligat a utilitzar mitjans electrònics que actua en representació d’un interessat, ha d’utilitzar el servici d’esta Seu corresponent al tràmit que vulga realitzar accedint amb el seu certificat electrònic o cl@ve. Les sol·licituds que es presenten a través d’este servei o sense identificar amb cl@ve o certificat no seran ateses.

  Mesures excepcionals COVID19:

  Per a facilitar l’ús del servei, pot consultar este vídeo informatiu

  Excepcionalment, mentre es mantinguen les mesures de contenció actuals, pot presentar escrits, sol·licituds i comunicacions urgents i inajornables a través d’este servici sense identificar-se electrònicament, si no disposa de mitjans per a això.

  Tinga en compte que, en esta modalitat de tramesa, el seu escrit o sol·licitud no es formalitzarà en el Registre Electrònic de la Seguretat Social. Es confirmarà en pantalla la tramesa de les dades i rebrà al correu electrònic que proporcione una còpia del que s’envia a la Direcció Provincial que seleccione. També l'informem que pot ser necessari que ens posem en contacte amb vosté per a acreditar la seua identitat, verificar les dades i la documentació remesa o, si escau, requerir documentació addicional.

  Per a fer sol·licituds, pot obtenir els formularis a  l’apartat de formularis i models de sol·licituds. Si necessita formular alguna comunicació relativa a la seua pensió, pot obtenir els models per omplir-los a l’apartat de comunicacions de pensionistes.

  Li recordem la necessitat de fer un ús responsable d’este canal per assegurar una prestació del servei adequada i eficaç.


  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  • Certificat
   electrònic
  • Usuari +
   Contrasenya
   Usuari +
   Contrasenya (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sense
   certificat
  • Via SMS

  Este servei permet presentar, en nom propi comunicacions dirigides a l’Institut Nacional de la Seguretat Social la presentació de les quals no estiga contemplada en un servei específic de la Seu Electrònica de la Seguretat Social. No s’admetran sol·licituds d’Ingrés Mínim vital a través d’este servei.

  Més informacióComplementary Content
${loading}