Contenido principal

Prestacións

 • Como vai a miña prestación? (como representante)

  Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

  Acceso directo a trámites

  Este servizo permite consultar a situación na que se encontra o trámite da prestación solicitada en nome doutra persoa e efectuar un seguimento das fases do proceso dende que se presenta a solicitude ata que se resolve.

  Máis información

 • Comunicación de defunción de perceptor de prestación

  Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

  Acceso directo a trámites

  Este servizo permite comunicar por rexistro electrónico o falecemento dun perceptor de prestación da Seguridade Social.

  Máis información

 • Morte e supervivencia nacional (como representante)

  Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

  Acceso directo a trámites

  Este servizo permite solicitar, por Rexistro electrónico, as prestacións nacionais de viuvez, orfandade e auxilio por defunción en representación doutra persoa.

  Máis información

 • Nacemento e Coidado de Menor (como representante)
  Cerrar

  Os certificados de empresa do inicio do descanso obrigatorio e/ou voluntario  da prestación de nacemento e coidado de menor, só poden remitirse a partir da data na que se inicia o descanso. Se non se iniciou, non pode ser obxecto de certificación.


  Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

  Acceso directo a trámites

  Este servizo permite solicitar, por Rexistro electrónico, a prestación por Nacemento e Coidado de Menor, para gozar do período de descanso laboral correspondente, por nacemento, adopción, garda con fins de adopción e acollemento permanente ou temporal superior a un ano.

  Máis información

 • Presentación doutros escritos, solicitudes e comunicacións (Instituto Nacional da Seguridade Social)
  Cerrar

  AVISO IMPORTANTE

  Se dispón de certificado electrónico ou Cl@ve, por favor, utilíceos para acceder a este servizo. Tamén pode utilizar este servizo mediante representación dunha persoa da súa confianza que dispoña de certificado dixital ou Cl@ve. En ambos os dous casos o servizo facilitaralle un xustificante da súa presentación e rexistro de documentación.

  Se é vostede un profesional, ou outro suxeito obrigado a utilizar medios electrónicos, que actúa en representación dun interesado deberá utilizar o servizo desta Sede correspondente ao trámite que desexe realizar accedendo co seu certificado electrónico ou cl@ve. As solicitudes que se presenten a través deste servizo ou sen identificar con cl@ve ou certificado non serán atendidas.

  Medidas excepcionais COVID-19:

  Para facilitar o uso do servizo, pode consultar este vídeo informativo

  Excepcionalmente, mentres se manteñan as actuais medidas de contención, pode presentar escritos, solicitudes e comunicacións urxentes e inaprazables a través deste servizo sen identificarse electronicamente, se non dispón de medios para iso.

  Teña en conta que, nesta modalidade de envío, o seu escrito ou solicitude non se formalizará no Rexistro Electrónico da Seguridade Social. Confirmarase en pantalla o envío dos datos e recibirá no correo electrónico que proporcione unha copia do que se envía á Dirección Provincial que seleccione. Tamén o informamos de que pode ser necesario que contactemos con vostede para acreditar a súa identidade, verificar os datos e documentación remitida ou, no seu caso, requirir documentación adicional.

  Para evitar prexuízos aos cidadáns, durante o estado de alarma os prazos para tramitar procedementos referidos a prestacións da Seguridade Social están suspendidos.

  Para realizar solicitudes, pode obter os formularios   no apartado de formularios e modelos de solicitudes. Se necesita formular algunha comunicación relativa á súa pensión, pode obter os modelos para cubrilos no apartado de comunicacións de pensionistas.

  Recordámoslle a necesidade de facer un uso responsable desta canle para asegurar a adecuada e eficaz prestación do servizo.


  Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

  Acceso directo a trámites

  Este servizo permite presentar por rexistro electrónico, en nome propio ou en representación doutra persoa, escritos, solicitudes ou comunicacións dirixidas ao Instituto Nacional de Seguridade Social cuxa presentación non estea considerada nun servizo específico da Sede Electrónica da Seguridade Social.

  Máis información

 • Solicitude de Certificado Provisional Substitutivo (CPS) (como representante)

  Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

  Acceso directo a trámites

  Este servizo permite solicitar, en representación doutra persoa e por rexistro electrónico, a emisión do Certificado Provisional Substitutivo (CPS) da Tarxeta Sanitaria Europea (TSE), tanto para o titular do dereito a asistencia sanitaria coma para os beneficiarios.

  Máis información

 • Solicitude de certificado de prestacións (como representante)

  Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

  Acceso directo a trámites

  Este servizo permite solicitar, por rexistro electrónico e en nome doutra persoa, un certificado relacionado coas prestacións percibidas da Seguridade Social ou, se é o caso, de non percibir pensión ningunha da Seguridade Social.

  Máis información

 • Xubilación nacional (como representante)

  Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

  Acceso directo a trámites

  Este servizo permite solicitar, por Rexistro electrónico, a pensión de xubilación nacional en representación doutra persoa.

  Máis informaciónComplementary Content
${loading}