Contenido principal

Altres procediments

 • Assegurança Escolar - Emissió de rebut de liquidació de quotes

  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits:

  • Certificat
   digital
  • Usuari +
   Contrasenya
   Usuari +
   Contrasenya (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sense
   certificat
  • Via SMS

  A través d'aquest servei els centres educatius podran obtenir un rebut per liquidar les quotes de l'Assegurança Escolar que permet l'ingrés mitjançant pagament electrònic.

  Més informació

 • Assegurança Escolar - Presentació de la Relació d'Alumnes matriculats

  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits:

  • Certificat
   digital
  • Usuari +
   Contrasenya
   Usuari +
   Contrasenya (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sense
   certificat
  • Via SMS

  A través d'aquest servei els centres educatius podran presentar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la Relació d'alumnes matriculats prevista en la Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 84/1996, de 26 de gener (27-2), segons la qual "[...]. Els centres d'ensenyament on s'efectuï la matriculació, ja sigui ordinària o extraordinària, d'alumnes inclosos en el camp d'aplicació de l'Assegurança Escolar facilitaran a la Tresoreria General de la Seguretat Social la relació d'alumnes matriculats durant el mes següent al del tancament del termini de matrícula respectiu i hi hauran de fer constar el número de la Seguretat Social, el número del document nacional d'identitat i el nom i els cognoms de cada alumne".

  Més informació

 • Estadístiques d'Afiliació

  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits:

  • Certificat
   digital
  • Usuari +
   Contrasenya
   Usuari +
   Contrasenya (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sense
   certificat
  • Via SMS

  Aquest servei permet consultar dades estadístiques sobre afiliats en alta laboral i empreses cotitzadores en el Sistema de la Seguretat Social a través de l'Eina Px-Web.

  Més informació

 • Perfil del contractant

  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits:

  • Certificat
   digital
  • Usuari +
   Contrasenya
   Usuari +
   Contrasenya (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sense
   certificat
  • Via SMS

  A través d'aquest servei podreu accedir a les publicacions dels expedients de contractació del sector públic dels òrgans de contractació de la Seguretat Social.

  Més informació

 • Servei estadístic EEPP

  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits:

  • Certificat
   digital
  • Usuari +
   Contrasenya
   Usuari +
   Contrasenya (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sense
   certificat
  • Via SMS

  Amb aquest servei es poden consultar i obtenir dades estadístiques sobre les malalties professionals esdevingudes als treballadors afiliats que tinguin cobertes les contingències professionals en els diferents règims de la Seguretat Social.

  Més informació

 • Verificació de documents i informes mitjançant empremta

  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits:

  • Certificat
   digital
  • Usuari +
   Contrasenya
   Usuari +
   Contrasenya (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sense
   certificat
  • Via SMS

  A través d'aquest servei es pot verificar l'autenticitat dels certificats i informes emesos per la Tresoreria General de la Seguretat Social amb EMPREMTA.

  Més informacióComplementary Content
${loading}