Contenido principal

Altres Procediments

 • Assegurança Escolar - Emissió de rebut de liquidació de quotes

  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits:

  • Certificat
   digital
  • Usuari +
   Contrasenya
   Usuari +
   Contrasenya (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sense
   certificat
  • Via SMS

  A través d'este servici els centres educatius podran obtindre un rebut per a liquidar les quotes de l'Assegurança Escolar que permet l'ingrés mitjançant pagament electrònic.

  Més informació

 • Assegurança Escolar - Presentació de la Relació d'Alumnes matriculats

  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits:

  • Certificat
   digital
  • Usuari +
   Contrasenya
   Usuari +
   Contrasenya (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sense
   certificat
  • Via SMS

  A través d'este servici els centres educatius podran presentar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la Relació d'alumnes matriculats prevista en la Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 84/1996, de 26 de Gener (27-2), segons la qual "[...]. Els centres d'ensenyament on s'efectue la matriculació, ja siga ordinària o extraordinària, d'alumnes inclosos en el camp d'aplicació de l'Assegurança Escolar facilitaran a la Tresoreria General de la Seguretat Social la relació d'alumnes matriculats durant el mes següent al del tancament del termini de matrícula respectiu i hi hauran de fer constar el número de la Seguretat Social, el número del document nacional d'identitat i el nom i els cognoms de cada alumne".

  Més informació

 • Estadístiques d'Afiliació

  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits:

  • Certificat
   digital
  • Usuari +
   Contrasenya
   Usuari +
   Contrasenya (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sense
   certificat
  • Via SMS

  Este servici permet consultar dades estadístiques sobre afiliats en alta laboral i empreses cotitzadores en el Sistema de la Seguretat Social a través de la Ferramenta Px-Web.

  Més informació

 • Perfil de contractant

  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits:

  • Certificat
   digital
  • Usuari +
   Contrasenya
   Usuari +
   Contrasenya (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sense
   certificat
  • Via SMS

  A través d'este servici podrà accedir a les publicacions dels expedients de contractació del sector públic dels òrgans de contractació de la Seguretat Social.

  Més informació

 • Servici estadístic EEPP

  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits:

  • Certificat
   digital
  • Usuari +
   Contrasenya
   Usuari +
   Contrasenya (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sense
   certificat
  • Via SMS

  Amb este servici es poden consultar i obtindre dades estadístiques sobre les malalties professionals esdevingudes als treballadors afiliats que tinguen cobertes les contingències professionals en els diferents règims de la Seguretat Social.

  Més informació

 • Verificació de documents i informes mitjançant empremta

  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits:

  • Certificat
   digital
  • Usuari +
   Contrasenya
   Usuari +
   Contrasenya (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sense
   certificat
  • Via SMS

  A través d'este servici es pot verificar l'autenticitat dels certificats i informes emesos per la Tresoreria General de la Seguretat Social amb EMPREMTA.

  Més informacióComplementary Content
${loading}