Valore esta pàgina
Valore este contingut

Contenido principal

Prestacions familiars per fill a càrrec < Tornar

Este servei permet sol·licitar, per registre electrònic, les prestacions familiars de pagament periòdic per fill o menor a càrrec menor de 18 anys amb una discapacitat igual o superior al 33 % o major d'aquesta edat amb discapacitat igual o superior al 65 %, i de pagament únic per naixement/adopció en els supòsits de famílies nombroses, monoparentals i mares amb discapacitat, i per part o adopció múltiples.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

Als progenitors, adoptants i, en el seu cas, persones que tinguen al seu càrrec menors de 18 anys amb una discapacitat igual o superior al 33 % o majors d'aquesta edat  amb discapacitat igual o superior al 65 %,  en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d'adopció, així com a aquelles persones que per la seua condició de beneficiaris desitgen sol·licitar alguna de les prestacions familiars de caràcter econòmic.

Què permet fer

 • Fer la sol·licitud per Registre Electrònic que corresponga en cada cas:

  Este formulari inclou els supòsits següents:

  1. Prestació per fill a càrrec menor de 18 anys amb una discapacitat igual o superior al 33 % o major de l'esmentada edat  amb discapacitat igual o superior al 65 %.
  2. Prestació per fill o menor a càrrec (per a persones jurídiques)
  3. Prestació per fill o menor a càrrec (supòsits especials)
   • Discapacitat major de 18 anys, no incapacitat judicialment i que no conviu amb els seus progenitors/adoptants
   • Orfes absoluts
   • Fills residents fora d’Espanya i amb persona diferent de l’altre titular de la pàtria potestat
   • Menors no emancipats
  4. Prestació per naixement/adopció de fill en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i mares amb discapacitat - Part o adopció múltiples.
  5. Prestació familiar per fill o menor a càrrec (sol·licitud d’inclusió de nou fill).
 • Baixar i adjuntar un model de sol·licitud.
 • Annexar la documentació.

Què es necessita per a fer-ho

 • Omplir  i annexar el model de sol·licitud.
 • Annexar una còpia dels documents que es detallen en les instruccions.
 • Disposar d'un programari que li permeta omplir i guardar la sol·licitud per a annexar-la després.
 • Si actua com a representant, haurà d'adjuntar el model normalitzat de representació que figura a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixe constància fidedigna de la representació.

Cal tindre en compte

Si hi accedix amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per a garantir un major nivell de seguretat en este servei, se li enviarà un codi per SMS al número de mòbil que haja facilitat durant l'acte de registre, el qual haurà d'introduir per a poder firmar la comunicació en el registre electrònic.

La província de tràmit és aquella a la qual voleu adreçar la sol·licitud.

L’apartat d’Observacions només s’ha d’omplir  si no s’adjunta el model de sol·licitud.

La sessió de connexió està limitada temporalment, per la qual cosa, si caduca mentre ompli la sol·licitud haurà de tornar a iniciar-la i acabar les actuacions que tinga pendents.

Cal aportar la documentació que acredite que ja no esteu immers en cap causa d’incompatibilitat que fins al moment us impossibilités percebre la prestació.

Si actua com a representant, haurà d'adjuntar el model normalitzat de representació que figura a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixe constància fidedigna de la representació.

La mida total de la documentació a annexar no pot superar els  10 Mb.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebreu un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rep el missatge de confirmació o rep un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà  de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

L'INSS enviarà al domicili de l'interessat la resolució de la sol·licitud.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física o entidad

Obtener Acceso
Complementary Content
${loading}