Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Contenido principal

Prestacions familiars per fill a càrrec < Tornar

Aquest servei permet sol·licitar, per Registre electrònic, les prestacions familiars de pagament periòdic per fill o menor a càrrec, i de pagament únic per naixement/adopció en els supòsits de famílies nombroses, monoparentals i mares amb discapacitat, i per part o adopció múltiples.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

Als progenitors, adoptants i, si escau, persones que tinguin a càrrec seu menors de 18 anys amb una discapacitat igual o superior al 33% o majors d’aquesta edat  amb discapacitat igual o superior al 65%,  en règim d’acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d’adopció, així com a aquelles persones que per la seva condició de beneficiaris desitgin sol·licitar alguna de les prestacions familiars de caràcter econòmic.

Què permet fer

Aquest formulari inclou els supòsits següents:

 • Fer la sol·licitud per Registre Electrònic que correspongui en cada cas:
  1. Prestació per fill a càrrec menor de 18 anys amb una discapacitat igual o superior al 33% o major d’aquesta edat  amb discapacitat igual o superior al 65%.
  2. Prestació per fill o menor a càrrec (per a persones jurídiques)
  3. Prestació per fill o menor a càrrec (supòsits especials)
   • Discapacitat major de 18 anys, no incapacitat judicialment i que no conviu amb els seus progenitors/adoptants
   • Orfes absoluts
   • Fills residents fora d’Espanya i amb persona diferent de l’altre titular de la pàtria potestat
   • Menors no emancipats
  4. Prestació per naixement/adopció de fill en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i mares amb discapacitat - Part o adopció múltiples.
  5. Prestació familiar per fill o menor a càrrec (sol·licitud d’inclusió de nou fill).
 • Baixar i adjuntar un model de sol·licitud.
 • Annexar la documentació.

Què es necessita per fer-ho

 • Emplenar  i annexar el model de sol·licitud.
 • Annexar còpia dels documents que es detallen en les instruccions d'aquest.
 • Disposar d’un programari que us permeti emplenar i desar la sol·licitud per annexar-la després.
 • Si actueu com a representant, haureu d'adjuntar el model normalitzat de representació que figura a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la representació.

Cal tenir en compte

Si hi accediu amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per garantir un major nivell de seguretat en aquest servei, se us enviarà un codi via SMS al número de mòbil que hàgiu facilitat durant l'acte de registre, el qual haureu d'introduir per poder signar la comunicació en el registre electrònic.

La província de tràmit és aquella a la qual voleu adreçar la sol·licitud.

L’apartat d’Observacions només s’ha d’emplenar  si no s’adjunta el model de sol·licitud.

La sessió de connexió està limitada temporalment; per tant, si la sessió caduca mentre empleneu la sol·licitud, l’haureu de tornar a iniciar i acabar les actuacions que tingueu pendents de fer.

Cal aportar la documentació que acrediti que ja no esteu immers en cap causa d’incompatibilitat que fins al moment us impossibilités percebre la prestació.

Si actueu com a representant, haureu d'adjuntar el model normalitzat de representació que figura a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la representació.

La mida total de la documentació a annexar no pot superar els  10 Mb.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebreu un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà  de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

L’INSS enviarà la resolució de la sol·licitud al domicili de l’interessat.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física o entidad

Obtener Acceso
Complementary Content
${loading}