Contenido principal

Cambio de base de cotización-convenios especiais < Volver

A través de este servicio las personas que tengan suscrito un convenio especial regulado por la ORDEN del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 18 de julio de 1991 (BOE de 30 de julio) podrán modificar la base de cotización, en los convenios especiales, para el año natural en el que se efectúa la petición de cambio. Este servicio solo está operativo de enero a marzo. Quedan excluidos de este trámite los convenios especiales regulados por Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el Sistema de la Seguridad Social.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

Persoas que teñan subscrito un convenio especial co sistema da Seguridade Social regulado pola Orde do Ministerio de Traballo e Seguridade Social do 18 de xullo de 1991 (BOE do 30 de xullo).

Qué permite realizar

  • Realizar o cambio da base de cotización de forma inmediata.
  • Obter un xustificante da petición realizada.

Hai que ter en conta

A elección da nova base é realizada polo interesado ata o último día do mes natural seguinte a aquel en que entre en vigor a correspondente disposición modificadora das bases mínimas de cotización e producirá efecto dende a data de vixencia da citada modificación.

Este servizo estará operativo unicamente entre os meses de xaneiro a marzo do ano natural no que se realiza a petición.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso ao servizo

Complementary Content
${loading}