Contenido principal

Solicitude de Certificado Provisional Substitutivo (CPS) (como representante) < Volver

Este servizo permite solicitar, en representación doutra persoa e por rexistro electrónico, a emisión do Certificado Provisional Substitutivo (CPS) da Tarxeta Sanitaria Europea (TSE), tanto para o titular do dereito a asistencia sanitaria coma para os beneficiarios.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

Aos que, en representación doutra persoa que cumpra os requisitos esixidos pola lexislación española e polos Regulamentos Comunitarios de Seguridade Social, queiran solicitar a emisión do Certificado Provisional Substitutivo (CPS) da Tarxeta Sanitaria Europea (TSE), tanto para o titular coma para os beneficiarios.

Que permite realizar

  • Presentar unha solicitude por Rexistro Electrónico da emisión do Certificado Provisional Substitutivo.
  • Descargar e achegar un modelo de solicitude.
  • Anexar documentación.

Que necesita para realizalo

  • Cubrir e anexar o modelo de solicitude e o modelo normalizado de representación que figura no apartado documentación adxunta, ou calquera documento válido en dereito que deixe constancia fidedigna da representación.
  • Dispoñer dun soporte lóxico que lle permita cubrir a solicitude e gardala para poder anexala.

Hai que ter en conta

Se accede con Usuario + Contrasinal (Cl@ve permanente), para garantir un maior nivel de seguridade, enviaráselle un código vía SMS ao número de móbil que declarase durante o acto do rexistro, código que deberá introducir para poder asinar a comunicación no rexistro electrónico.

A provincia de trámite é aquela á que vostede quere dirixir a súa solicitude.

A sesión de conexión está limitada temporalmente, polo que se esta caduca mentres enche a solicitude, deberá volver iniciala e terminar as actuacións que teña pendentes.

O tamaño total da documentación a anexar non deberá superar os 10 Mb.

Estados nos que ten validez o CPS: Alemaña, Austria, Bélxica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Romanía, Suecia e Suíza.

O CPS é o documento persoal e intransferible que acredita o dereito a recibir as prestacións sanitarias que resulten necesarias, dende un punto de vista médico, durante unha estancia temporal no territorio dun dos Estados indicados, tendo en conta a natureza das prestacións e a duración da estancia prevista, de acordo coa lexislación do país de estancia, con independencia de que esta sexa por turismo, actividade profesional ou por estudos.

O CPS non é válido cando o desprazamento teña a finalidade de recibir tratamento médico, en cuxo caso é necesario que o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), ou o Instituto Social da Mariña (ISM), emita o formulario correspondente, previo informe favorable do Servizo de Saúde. Tampouco é válido se traslada a súa residencia ao territorio doutro Estado membro.

O CPS ofrece a mesma cobertura que a TSE. Nalgúns casos, deberá asumir unha cantidade fixa ou unha porcentaxe dos gastos derivados da asistencia sanitaria, en igualdade de condicións cos asegurados do Estado ao que se despraza. Estes importes non son reintegrables.

Para ampliar información, poderá consultar o enderezo de Internet https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=es.

O CPS é válido durante o período que se indica no documento (emítese por 90 días como máximo dende a súa data de inicio) e a súa utilización, durante o período de validez, se encontra condicionada a que o seu titular continúe reunindo os requisitos que deron lugar á súa obtención. Noutro caso, os gastos que se orixinen poderían ser reclamados en concepto de prestacións indebidas, de acordo co artigo 76 do Regulamento (CE) 883/04.

Antes de realizar un desprazamento a calquera dos países antes indicados, comprobe que o período de validez do CPS comprende a data de regreso prevista.

Próximos pasos

Unha vez realizado o trámite recibirá unha "notificación de recibo" en formato PDF.

Se non recibe a mensaxe de confirmación ou, se é o caso, recibe unha mensaxe de erro ou deficiencia da transmisión, deberá realizarse a presentación noutro momento ou utilizar outros medios.

Por parte do INSS enviarase ao domicilio do interesado o Certificado Provisional Substitutivo solicitado, sempre que cumpra os requisitos para a súa emisión.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso directo a trámites

Complementary Content
${loading}