Contenido principal

Ajuda econòmica per a les farmacioles a bord (REM) < Tornar

Este servici permet presentar les sol·licituds, per a la convocatòria anual, d'ajudes per a la dotació de les farmacioles de què han d'anar proveïts els vaixells.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

A empresaris d'embarcacions degudament registrades o abanderades a Espanya que facen navegació marítima o pesquera, incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 258/1999, de 12 de febrer, pel qual s'establixen condicions mínimes sobre la protecció de la salut i l'assistència mèdica dels treballadors del mar, modificat pel Reial Decret 568/2011, de 20 d'abril, corresponent a l'any 2014, que es regiran pel que establix l'Orde ESS/2542/2014, de 5 de desembre.
 

Què permet fer

  • Fer una sol·licitud per Registre Electrònic.
  • Baixar i adjuntar un model de sol·licitud.

Què es necessita per fer-ho

  • Omplir i annexar el model de sol·licitud.
  • Disposar d'un programari que permeta omplir i guardar la sol·licitud per a annexar-la després.
  • Estar inclòs dins dels beneficiaris compresos en l'Orde ESS/2542/2014, de 5 de desembre, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la dotació de les farmacioles de què han d'anar proveïts els vaixells.
  • Complir els requisits establits en la resolució de la convocatòria corresponent.

Cal tindre en compte

El servici únicament permet presentar la sol·licitud i la presentació de la resta de documentació necessària per al tràmit es farà a les Direccions Provincials o Locals de l'Institut Social de la Marina on el vaixell, per a la farmaciola del qual se sol·licite l'ajuda, tinga assignat el codi de compte de cotització, sense perjuí del que disposa l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebreu un "justificant de recepció" (zip) integrat pel resguard de la sol·licitud en format PDF i la firma del servidor que garantix que la transacció s'ha produït correctament.
Si no rep el missatge de confirmació o rep un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà  de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

Les sol·licituds rebudes seran tramitades a les Direccions Provincials de l'Institut Social de la Marina on el vaixell tinga assignat el codi de compte de cotització.

L'emissió de la proposta de resolució definitiva serà comunicada als interessats i es concedirà un termini de deu dies per a presentar al·legacions.

Examinades les al·legacions adduïdes pels interessats, es formularà la proposta de resolució definitiva.

El Director de l'Institut Social de la Marina dictarà una resolució motivada i farà constar, de manera expressa, la desestimació de la resta de les sol·licituds.

El termini màxim per a la resolució i notificació del procediment de selecció serà de sis mesos comptats a partir de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

El pagament es farà efectiu en el compte corrent inclòs a la sol·licitud.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Accés al servici

Complementary Content
${loading}