Contenido principal

Reintegro de gastos de asistencia sanitaria no estranxeiro (Acción social REM) < Volver

Este servizo permite solicitar, por Rexistro electrónico, o Reembolso de Gastos por Asistencia Sanitaria aos traballadores do Réxime Especial dos Traballadores do Mar embarcados, cando a embarcación se encontre en porto estranxeiro.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

A empresas inscritas no REM, como consecuencia da Asistencia Sanitaria aos traballadores do REM embarcados, cando a embarcación se encontre en porto estranxeiro, en aplicación da Orde 19 novembro 1997 pola que se fixan as contías máxima e mínima a reintegrar (BOE 285, 28.11.1997).

Que permite realizar

 • Realizar unha solicitude por Rexistro Electrónico para o reintegro dos gastos efectuados polo empresario por asistencia sanitaria aos traballadores do REM embarcados, cando a embarcación se encontre en portos estranxeiros, nos seguintes supostos:
  • Asistencia sanitaria por continxencias comúns.
  • Accidente de traballo e enfermidade profesional cando tales continxencias estean cubertas polo Instituto Social da Mariña.
 • Anexar documentación.

Que necesita para realizalo

 • Presentar a solicitude e copia compulsada dos documentos xustificativos do gasto, dentro dos 6 meses seguintes á finalización da asistencia. A Dirección Provincial do ISM requiriralle os orixinais dos documentos.
  • Documentos xustificativos segundo o reintegro solicitado: Factura de evacuación a porto, factura do Hospital ou Clínica, facturas doutros servizos ou tratamento, receitas valoradas pola farmacia con indicación dos produtos dispensados, minuta de Honorarios médicos, facturas de avión, outros.
 • Datos da empresa: Nome ou razón social, núm. inscrición seguridade social, enderezo, nome do barco e a súa lista/matrícula/folio. Datos do representante legal, se é o caso: Nome e apelidos, DNI/NIE/Pasaporte.
 • Datos relativos ao traballador asistido: Nome e apelidos, data de nacemento, enderezo, Nº. afiliación Seguridade Social. Datos relativos á Asistencia Sanitaria prestada cuxo reintegro solicita: Data de comezo e de terminación da asistencia, localidade e país onde foi dispensada, contía aboada pola asistencia, tipo de moeda.

Hai que ter en conta

Se accede con Usuario + Contrasinal (Cl@ve permanente), para garantir un maior nivel de seguridade, enviaráselle un código vía SMS ao número de móbil que declarase durante o acto do rexistro, código que deberá introducir para poder asinar a comunicación no rexistro electrónico.

O tamaño total dos documentos que se van anexar non pode superar os 10 Mb.

A asistencia sanitaria obxecto de reintegro deberá encontrarse entre as descritas no Real Decreto 1030/2006, do 15 de setembro.

Non procederá o reintegro dos gastos, nos seguintes supostos:

 • Cando se incumpran os requisitos de obrigado cumprimento.
 • Cando a empresa utilice servizos distintos dos que lle tivesen asignado, ben por dispoñer o propio Instituto Social da Mariña de servizos propios ou concertados suficientes, ou ben por quedar incluída a asistencia no ámbito de aplicación dos Convenios Internacionais de Seguridade Social.

Próximos pasos

Unha vez realizado o trámite recibirá unha "notificación de recibo" en formato PDF.

Se non recibe a mensaxe de confirmación ou, se é o caso, recibe unha mensaxe de erro ou deficiencia da transmisión deberá  realizarse a presentación noutro momento ou utilizar outros medios.

Resolución da solicitude, logo de informe motivado do Centro de Sanidade Marítima (en caso de repatriación). Notificación ao interesado, por correo postal con notificación de recibo.

Ingreso do importe de reintegro de gastos na conta que figure na solicitude, cando proceda.

O interesado pode obter información da evolución da súa solicitude contactando por vía telefónica coa Dirección Provincial do Instituto Social da Mariña que tramita o expediente.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso ao servizo

Complementary Content
${loading}