Contenido principal

Ajut econòmic per a les farmacioles a bord (REM) < Tornar

Aquest servei permet presentar, per Registre electrònic, les sol·licituds, per a la convocatòria anual, d’ajuts per a la dotació de les farmacioles de què han d’anar proveïts els vaixells.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

Empresaris d’embarcacions degudament registrades o abanderades a Espanya que facin navegació marítima o pesquera,  incloses en l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 258/1999, de 12 de febrer, pel qual s’estableixen condicions mínimes sobre la protecció de la salut i l’assistència mèdica dels treballadors del mar.

  • Empresaris individuals: hi poden accedir amb qualsevol dels accessos disponibles.
  • Empreses: hi poden accedir amb un certificat digital.

Què permet fer

  • Fer una sol·licitud per Registre Electrònic.
  • Baixar i adjuntar un model de sol·licitud.

Què es necessita per fer-ho

  • Emplenar i annexar el model de sol·licitud.
  • Disposar d'un programari que permeti emplenar i guardar la sol·licitud per annexar-la després.
  • Estar inclòs dins els beneficiaris compresos en l'Ordre ESS/2542/2014, de 5 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la dotació de les farmacioles de què han d'anar proveïts els vaixells.
  • Complir els requisits establerts en la resolució de la convocatòria corresponent.

Cal tenir en compte

Si hi accediu amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per garantir un major nivell de seguretat en aquest servei, se us enviarà un codi via SMS al número de mòbil que hàgiu facilitat durant l'acte de registre, el qual haureu d'introduir per poder signar la comunicació en el registre electrònic.

El servei únicament permet presentar la sol·licitud i la presentació de la resta de documentació necessària per al tràmit es farà a les Direccions Provincials o Locals de l’Institut Social de la Marina on el vaixell, per a la farmaciola del qual se sol·liciti l’ajut, tingui assignat el codi de compte de cotització, sens perjudici del que disposa l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebreu un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà  de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

Les sol·licituds rebudes seran tramitades a les Direccions Provincials de l'Institut Social de la Marina on el vaixell tingui assignat el codi de compte de cotització.

L'emissió de la proposta de resolució definitiva serà comunicada als interessats i es concedirà un termini de deu dies per presentar al·legacions.

Examinades les al·legacions adduïdes pels interessats, es formularà la proposta de resolució definitiva.

El Director de l'Institut Social de la Marina dictarà una resolució motivada i farà constar, de manera expressa, la desestimació de la resta de les sol·licituds.

El termini màxim per a la resolució i notificació del procediment de selecció serà de sis mesos comptats a partir de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

El pagament es farà efectiu en el compte corrent inclòs a la sol·licitud.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Complementary Content
${loading}