Contenido principal

Reemborsament de despeses per assistència a Cursos de Formació Professional Marítima i Sanitària fets a l'Institut Social de la Marina < Tornar

Aquest servei permet sol·licitar, per Registre electrònic, el reemborsament de les despeses a què es pugui tenir dret per assistència a cursos de formació professional marítima o sanitària fets a l’Institut Social de la Marina.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

A beneficiaris de la formació professional marítima i sanitària que imparteix l’ISM que hagin get, a qualsevol dels nostres centres, un curs i tinguin dret a reemborsament de despeses de desplaçament/allotjament/manutenció, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.

Què permet fer

 • Fer una sol·licitud per Registre Electrònic.
 • Baixar i adjuntar un model de sol·licitud.

Què es necessita per fer-ho

 • Emplenar i annexar el model de sol·licitud.
 • Disposar d'un programari que permeti emplenar i guardar la sol·licitud per annexar-la després.
 • S’haurà d’annexar la documentació següent:
  • Fotocòpia del document bancari que acrediti el número de compte de l'alumne en el qual se li abonarà, si s'escau, l'import a què tenia dret.
  • Justificants de la despesa feta (original o fotocòpia compulsada):
   • Per a l'acreditació del desplaçament, la presentació del bitllet corresponent. Si es tracta de línies aèries, s'hauran d'aportar, a més, la factura i la targeta d'embarcament.
   • Per a l'acreditació d'allotjament i/o manutenció, s'hauran d'aportar les corresponents factures.
   • Els alumnes que, per causa justificada, no hagin pogut iniciar o finalitzar el curs, a més de tota la documentació anterior, hauran d'acreditar la causa que ho va motivar.

        La Direcció provincial de l’ISM us requerirà els originals dels documents que   siguin necessaris.

Cal tenir en compte

Si hi accediu amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per garantir un major nivell de seguretat en aquest servei, se us enviarà un codi via SMS al número de mòbil que hàgiu facilitat durant l'acte de registre, el qual haureu d'introduir per poder signar la comunicació en el registre electrònic.

La mida total dels documents a annexar no pot superar els  10 Mb.

Amb la signatura de la sol·licitud d’admissió al curs de formació es declara que són certes les dades que s’hi consignen, i s’autoritza l’ISM a utilitzar-les informàticament a l’efecte de la gestió d’accions formatives i de l’ocupació.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebreu un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà  de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

Resolució de la sol·licitud, notificació a l'interessat i ingrés al compte que figuri a la sol·licitud de l'import del reemborsament de les  despeses que corresponguin.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés al servei

Documentació adjunta
Documentació adjunta
nom del document Data de publicació
Sol·licitud de reemborsament de despeses (PDF, 256 Kb) 26/09/2018
Complementary Content
${loading}