Contenido principal

Reintegrament de despeses d'assistència sanitària a l'estranger (Acció social REM) < Tornar

Aquest servei permet sol·licitar, per Registre electrònic, el Reemborsament de Despeses per Assistència Sanitària als treballadors del Règim Especial dels Treballadors del Mar embarcats, quan l’embarcació es trobi en un port estranger.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

A empreses inscrites al REM, com a conseqüència de l’Assistència Sanitària als treballadors del REM embarcats, quan l’embarcació es trobi a un port estranger, en aplicació de l’Ordre, de 19 novembre de 1997, per la qual es fixen les quanties màxima i mínima a reintegrar (BOE 285, 28.11.1997).

Què permet fer

 • Fer una sol·licitud per Registre Electrònic per al reintegrament de les despeses efectuades per l'empresari per assistència sanitària als treballadors del REM embarcats, quan l'embarcació es trobi en ports estrangers, en els supòsits següents:
  • Assistència sanitària per contingències comunes.
  • Accident de treball i malaltia professional quan aquestes contingències estiguin cobertes per l'Institut Social de la Marina.
 • Annexar documentació.

Què es necessita per fer-ho

 • Presentar la sol·licitud i una còpia compulsada dels documents justificatius de la despesa, durant els 6 mesos següents a la finalització de l'assistència. La Direcció Provincial de l’ISM us requerirà els originals dels documents.
  • Documents justificatius, segons el reintegrament sol·licitat: Factura d'evacuació a port, factura de l'Hospital o Clínica, factures d'altres serveis o tractament, receptes valorades per la farmàcia amb indicació dels productes dispensats, minuta d'Honoraris mèdics, factures d'avió, d'altres.
 • Dades de l'empresa: Nom o raó social, núm. inscripció seguretat social, adreça, nom del vaixell i llista/matrícula/foli. Dades del representant legal, si escau: Nom i cognoms, DNI/NIE/Passaport.
 • Dades relatives al treballador assistit: Nom i cognoms, data de naixement, adreça, Núm. afiliació seguretat social. Dades relatives a l'Assistència Sanitària prestada el reintegrament de la qual se sol·licita: Data de començament i d'acabament de l'assistència, localitat i país on va ser dispensada, quantia abonada per l'assistència, tipus de moneda.

Cal tenir en compte

Si hi accediu amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per garantir un major nivell de seguretat en aquest servei, se us enviarà un codi via SMS al número de mòbil que hàgiu facilitat durant l'acte de registre, el qual haureu d'introduir per poder signar la comunicació en el registre electrònic.

La mida total dels documents a annexar no pot superar els  10 Mb.

L'assistència sanitària objecte de reintegrament s'haurà de trobar entre les descrites al Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre.

No serà procedent el reintegrament de les despeses en els supòsits següents:

 • Quan s'incompleixin els requisits de compliment obligat.
 • Quan l'empresa utilitzi serveis diferents dels assignats perquè l'Institut Social de la Marina disposi de serveis propis o concertats suficients o perquè l'assistència quedi prevista en l'àmbit d'aplicació dels Convenis Internacionals de Seguretat Social.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebreu un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà  de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

Resolució de la sol·licitud, previ informe motivat del Centre de Sanitat Marítima (en cas de repatriació). Notificació a l'interessat per correu postal amb justificant de recepció.

Ingrés de l'import de reintegrament de despeses al compte que figuri a la sol·licitud, quan sigui procedent.

L'interessat pot obtenir informació de l'evolució de la sol·licitud contactant per via telefònica amb la Direcció Provincial de l'Institut Social de la Marina que tramita l'expedient.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés al servei

Complementary Content
${loading}