Contenido principal

Prestació per incapacitat temporal (Pagament directe) < Tornar

Aquest servei permet fer, per Registre electrònic, les gestions necessàries en relació amb la prestació d’incapacitat temporal en pagament directe per l’INSS, com poden ser la sol·licitud de la Incapacitat, la sol·licitud de recaigudes, presentar declaracions de situació i fills a càrrec o de la disconformitat amb altes, comunicar dades a efectes de l’IRPF, etc.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

A treballadors, en situació d'incapacitat temporal.

A empreses, exclusivament en relació amb el reintegrament de prestació d’IT abonada en pagament delegat i no deduïda en butlletins de cotització.

Què permet fer 

 • Sol·licitar el pagament directe per Incapacitat Temporal.
 • Sol·licitar recaigudes.
 • Presentar la declaració de situació de l'activitat per a treballadors per compte propi o autònoms.
 • Fer la declaració personal de fills a càrrec del sol·licitant de la prestació per Incapacitat temporal.
 • Presentar la disconformitat amb l'alta mèdica emesa per l'INSS.
 • Sol·licitar la revisió de l'alta mèdica per contingències professionals, emesa per la Mútua o Empresa Col·laboradora.
 • Sol·licitar el reintegrament de prestació d’IT abonada en pagament delegat, no deduïda en butlletins de cotització.
 • Sol·licitar la determinació de la contingència d'IT.
 • Presentar la comunicació de dades a l'efecte de l'IRPF.

Què es necessita per fer-ho

 • Emplenar  i annexar el model de sol·licitud.
 • Annexar còpia dels documents que es detallen en les instruccions d'aquest.
 • Disposar d’un programari que us permeti emplenar i desar la sol·licitud per annexar-la després.

Cal tenir en compte

Si hi accediu amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per garantir un major nivell de seguretat en aquest servei, se us enviarà un codi via SMS al número de mòbil que hàgiu facilitat durant l'acte de registre, el qual haureu d'introduir per poder signar la comunicació en el registre electrònic.

A través d’aquest Servei pot presentar les seves parts de confirmació si vol. No obstant això, li informem que actualment, i a causa de la crisi sanitària, no és necessari l’enviament d’aquests informes per seguir percebent la prestació d’Incapacitat Temporal, ja que l’Institut Nacional de la Seguretat Social en té coneixement en virtut dels canals utilitzats amb els Serveis Públics de Salut. Igualment, a través d’aquest canal pot presentar els informes d’alta, encara que, de moment i a conseqüència de la crisi sanitària, tampoc no és necessari enviar-los.

La província de tràmit és aquella on tingui la residència el treballador.

L’apartat d’Observacions només s’ha d’emplenar si no s’adjunta el model de sol·licitud.

La sessió de connexió està limitada temporalment; per tant, si la sessió caduca mentre empleneu la sol·licitud, l’haureu de tornar a iniciar i acabar les actuacions que tingueu pendents de fer.

Si actueu com a representant, haureu d'adjuntar el model normalitzat de representació que figura a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la representació.

La mida total de la documentació a annexar no pot superar els 10 Mb.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebreu un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà  de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

L’Institut Nacional de la Seguretat Social adoptarà la corresponent resolució, que es posarà a disposició de l’interessat en el  servei de Notificacions Telemàtiques. Si no ha desistit del canal postal, aquesta resolució s’enviarà també al domicili de l’interessat.

Podeu consultar la situació en què es troba el tràmit de la prestació sol·licitada a través del servei Com va la meva prestació?

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Documentació adjunta
Documentació adjunta
nom del document Data de publicació
Sol·licitud d’incapacitat temporal (PDF, 1541 Kb) 28/01/2021
Certificado de empresa para la solicitud de incapacidad temporal (PDF, 464 Kb) 06/04/2021
Certificat d'empresa Sistema especial per a treballadors agraris per compte d'altri del RG (PDF, 1598 Kb) 27/04/2021
Certificat de l'ocupador per a sol·licituds de treballadors del Sistema especial d'empleats de la llar (PDF, 2371 Kb) 12/05/2021
Certificat d'empresa per a jubilats parcials (PDF, 465 Kb) 05/05/2021
Certificado empresa de situación laboral trabajador, para supuestos art.170.2 de la Ley General de la Seguridad Social (PDF, 1541 Kb) 19/02/2020
Declaració de la situació de l'activitat - Compte propi o autònoms (PDF, 674 Kb) 31/03/2021
IRPF Comunicació de dades (PDF, 1295 Kb) 10/01/2018
Declaració personal de fills a càrrec del sol licitant de la prestació d'incapacitat temporal (PDF, 2045 Kb) 27/04/2021
Manifestació de disconformitat amb l'alta mèdica emesa per l'INSS (PDF, 1880 Kb) 16/04/2021
Sol·licitud de revisió de l'alta mèdica per contingències professionals, emesa per la mútua o empresa col·laboradora. (PDF, 3567 Kb) 19/04/2021
Sol·licitud reintegrament prestació d’IT abonada en pagament delegat, no deduïda en butlletins de cotització (PDF, 587 Kb) 29/12/2015
Sol·licitud determinació de la contingència d'IT (PDF, 2303 Kb) 06/05/2021
Model normalitzat de representació (PDF, 1637 Kb) 12/05/2021
Solicitud de expedición de baja médica por recaída en procesos de Incapacidad Temporal de duración inferior a 365 días (Art.170.1 Texto Refundido Ley General de la Seguridad Social) (PDF, 2075 Kb) 24/06/2021
Solicitud de expedición de baja médica por recaída en procesos de Incapacidad Temporal a partir de 365 días (Art.170.2 Texto Refundido Ley General de la Seguridad Social) (PDF, 2079 Kb) 24/06/2021
Solicitud de expedición de baja médica por recaída posterior a la denegación de Incapacidad Permanente, en procesos de Incapacidad Temporal de menos de 545 días (Art.174.1 Texto Refundido Ley General de la Seguridad Social) (PDF, 2080 Kb) 24/06/2021
Complementary Content
${loading}