Contenido principal

Morte e supervivencia nacional: Solicitude electrónica de viuvez, orfandade e auxilio por defunción nacionais (como representante) < Volver

Este servizo permite solicitar, por Rexistro electrónico, as prestacións nacionais de viuvez, orfandade e auxilio por defunción en representación doutra persoa.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

Persoas que queiran solicitar unha ou varias prestacións nacionais de morte e supervivencia de viuvez, orfandade ou auxilio por defunción en representación doutra persoa.

Qué permite realizar

 • Presentar unha solicitude por Rexistro Electrónico dunha ou varias prestacións nacionais de morte e supervivencia (viuvez, orfandade ou auxilio por defunción) en representación doutra persoa.
 • Anexar documentación.

Qué necesita para realizalo

 • Incorporar a información solicitada para realizar a devandita solicitude.
 • Anexar os documentos que se indiquen.

Hai que ter en conta

Finalizado o proceso de enchido, indicaranse os documentos que debe presentar e terase a posibilidade de achegalos electronicamente.

Ao enviar a solicitude como apoderado do futuro titular da prestación, deberá acreditar obrigatoriamente a devandita representación achegando o documento de representación aprobado para estes efectos e que pode descargarse no apartado documentación asociada.  Non obstante, pode achegar calquera documento válido en dereito que deixe constancia fidedigna da representación.

Así mesmo, só se se lle reclama ao rematar de cubrir o formulario, deberá enviar o modelo de autorización para o recoñecemento dos beneficios por coidado de fillos ou menores acollidos que aparece no apartado documentación asociada e ao que se lle redirixirá no seu momento, en caso necesario, para a súa descarga.

O tamaño total da documentación que hai que anexar non pode superar os 4 Mb.

Próximos pasos

Unha vez realizado o trámite recibirá unha "notificación de recibo" (zip) integrado polo resgardo da solicitude en formato PDF e a sinatura do servidor que garante que a transacción se produciu correctamente.

Se non recibe a mensaxe de confirmación ou, se é o caso, recibe unha mensaxe de erro ou deficiencia da transmisión, deberá realizarse a presentación noutro momento ou utilizar outros medios.

Por parte do INSS enviarase ao domicilio do interesado a resolución da solicitude.

Consultar a situación na que se encontra o trámite da prestación solicitada a través do servizo Como vai a miña prestación?

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso ao servizo

 • Certificado
  dixital
 • Usuario +
  Contrasinal
  Usuario +
  Contrasinal (Cl@ve
  permanente)
 • Cl@ve
 • Sen
  certificado
 • Vía SMS
Complementary Content
${loading}