Contenido principal

Presentació d'altres escrits, sol·licituds i comunicacions (Institut Nacional de la Seguretat Social) < Tornar

Cerrar

AVÍS IMPORTANT

Si disposa de certificat electrònic o Cl@ve, per favor, utilitze'ls per accedir a este servici. També pot utilitzar este servici mitjançant representació d’una persona de la seua confiança que dispose de certificat digital o Cl@ve. En ambdós casos, el servici us facilitarà un justificant de la presentació i el registre de documentació.

Si vosté és un professional, o un altre subjecte obligat a utilitzar mitjans electrònics que actua en representació d’un interessat, ha d’utilitzar el servici d’esta Seu corresponent al tràmit que vullga realitzar accedint amb el seu certificat electrònic o cl@ve. Les sol·licituds que es presenten a través d’este servici o sense identificar amb cl@ve o certificat no seran ateses.

Mesures excepcionals COVID19:

Per a facilitar l’ús del servici, pot consultar este vídeo informatiu

Excepcionalment, mentre es mantinguen les mesures de contenció actuals, pot presentar escrits, sol·licituds i comunicacions urgents i inajornables a través d’este servici sense identificar-se electrònicament, si no disposa de mitjans per a això. No s’admetran sol·licituds IMV a través d’este servici. A partir del dilluns 15 podrà fer estes sol·licituds en el servici específic per a l’Ingrés Mínim Vital.

Tinga en compte que, en esta modalitat de tramesa, el seu escrit o sol·licitud no es formalitzarà en el Registre Electrònic de la Seguretat Social. Es confirmarà en pantalla la tramesa de les dades i rebrà al correu electrònic que proporcione una còpia del que s’envia a la Direcció Provincial que seleccione. També l'informem que pot ser necessari que ens posem en contacte amb vosté per a acreditar la seua identitat, verificar les dades i la documentació remesa o, si escau, requerir documentació addicional.

Per a fer sol·licituds, pot obtenir els formularis a  l’apartat de formularis i models de sol·licituds. Si necessita formular alguna comunicació relativa a la seua pensió, pot obtenir els models per omplir-los a l’apartat de comunicacions de pensionistes.

Li recordem la necessitat de fer un ús responsable d’este canal per assegurar una prestació del servici adequada i eficaç.


Este servici permet presentar per registre electrònic, en nom propi o en representació d'una altra persona, escrits, sol·licituds o comunicacions dirigits a l'Institut Nacional de la Seguretat Social la presentació dels quals no es preveja en un servici específic de la Seu Electrònica de la Seguretat Social. No s’admetran sol·licituds d’Ingrés Mínim vital a través d’este servici.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

Als qui, en nom propi o en representació d'una altra persona, vulguen presentar per registre electrònic escrits, sol·licituds o comunicacions dirigits a l'Institut Nacional de la Seguretat Social  la presentació dels quals no es preveja en un servici específic de la Seu Electrònica de la Seguretat Social.
Recordem que hi ha un servici específic per a les sol·licituds de l’Ingrés Mínim Vital. No s’admetran sol·licituds d’IMV vital a través d’este servici.

Què permet fer

 • Annexar documentació dirigida a l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

Què es necessita per a fer-ho

 • Annexar la documentació que es vullga enviar.
 • Si no disposa d’algun document necessari per a tramitar la seua sol·licitud, el pot substituir per una declaració responsable.
 • Si actua com a representant, haurà d'adjuntar el model normalitzat de representació que figura a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixe constància fidedigna de la representació.

Cal tindre en compte

A través d’este servici no s’admetran sol·licituds d’Ingrés Mínim Vital. Per a això té disponible un servici exclusivament per a estes sol·licituds: Sol·licitud Ingrés Mínim Vital. Pot fer la sol·licitud tant amb certificat electrònic o usuari + contrasenya cl@ve, com sense certificat.

Si hi accedix amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per a garantir un major nivell de seguretat en este servici, se li enviarà un codi per SMS al número de mòbil que haja facilitat durant l'acte de registre, el qual haurà d'introduir per a poder firmar la comunicació en el registre electrònic.

La província de tràmit indica la Direcció Provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social a la qual vol dirigir la documentació.

La sessió de connexió està limitada temporalment, per la qual cosa, si caduca mentre ompli la sol·licitud haurà de tornar a iniciar-la i acabar les actuacions que tinga pendents.

Servici extraordinari per situació d’alarma sense certificat (Covid-19):

Ací pot veure un vídeo explicatiu de l’ús del servici: Ús del servici per situació COVID19

Si necessita fer una sol·licitud urgent i inajornable, òmpliga tots els camps del formulari web:

 • Per a persones físiques: DNI/NIE, empreses: CIF o un altre, en cas de disposar d’un altre document d’identificació.
 • Nom i cognoms.
 • Assegure's d’omplir de manera correcta el número de telèfon i l’adreça electrònica perquè puguem contactar amb vosté i gestionar qualsevol incidència que es produïsca amb la seua sol·licitud o comunicació.
 • Entitat a la qual adreça la comunicació: Institut Nacional de la Seguretat Social.
 • La província de tràmit: indique la Direcció Provincial de l’INSS del seu lloc de residència.
 • Trie l’assumpte a què fa referència la sol·licitud o comunicació.
 • Expose la sol·licitud o comunicació.
 • Annexe la documentació acreditativa (màxim 10 Mb). Els formularis i models oficials són accessibles a través de l’enllaç. següent. Si la documentació és annexada amb èxit, apareixerà un quadre per indicar que el procés s’ha completat al 100% per cadascun dels fitxers annexats. En este quadre també podrà suprimir fitxers annexats que finalment no vulga incorporar a la seua comunicació abans d’enviar-la.
 • Important: Si formula una sol·licitud, no oblide enviar una còpia del DNI o document identificatiu.
 • Òmpliga la pregunta de seguretat i prema continuar. Si el procés es completa amb èxit, apareixerà un avís a la part superior de la pantalla i rebrà un correu electrònic de confirmació d’enviament a l’adreça electrònica proporcionada.

Recomanacions:

 • Per favor, remeta tota la documentació relativa a la sol·licitud  en una única tramesa i preferiblement en format PDF per a facilitar el tràmit de la sol·licitud.
 • Tinga en compte que treballem per reduir l’impacte de les mesures de contenció del COVID–19 en la nostra gestió, no obstant això, la nostra capacitat de resposta es pot veure afectada. Per això cal la seua col·laboració per a facilitar la gestió d’este canal extraordinari.
 • Per favor, no formule consultes sobre l’estat de la seua sol·licitud per este canal. El nostre personal es posarà en contacte si necessita fer alguna comprovació o sol·licitar documentació addicional.
 • Per a un funcionament adequat d’esta via extraordinària de presentació de sol·licituds i comunicacions  és indispensable la seua col·laboració i l’ús responsable dels servicis públics. Moltes gràcies per la seua col·laboració.

La mida total de la documentació que s'ha d'annexar no pot superar els 10 Mb.

Pròxims passos

Si està utilitzant el servici amb certificat digital o cl@ve, una vegada realitzat el tràmit rebrà un “justificant de recepció” en format PDF. Si no rep el missatge de confirmació o rep un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

En el cas d’utilitzar el servici sense certificat, veurà a la pantalla un avís i rebrà un correu electrònic a l’adreça que ens haja proporcionat al qüestionari electrònic. Per això, és molt important que revise si esta adreça electrònica proporcionada és correcta abans d’enviar la comunicació.

Tinga en compte també que la sol·licitud no s’incorporarà al Registre electrònic. Esta comunicació arribarà a la Direcció Provincial que haja seleccionat i allà la gestionaran segons la prioritat que s’establisca. En este cas, pot ser necessari que ens posem en contacte amb vosté per a acreditar la seua identitat, verificar les dades i documentació remesa o, si escau, requerir documentació addicional.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Documentació adjunta
Documentació adjunta
nom del document Data de publicació
Model normalitzat de representació (PDF, 1452 Kb) 17/06/2020
Complementary Content
${loading}