Contenido principal

Prestacións familiares por fillo a cargo < Volver

Este servizo permite solicitar, por Rexistro electrónico, as prestacións familiares de pagamento periódico por fillo ou menor acollido a cargo, e de pagamento único por nacemento/adopción nos supostos de familias numerosas, monoparentais e nais con discapacidade, e por parto ou adopción múltiples.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

Aos proxenitores, adoptantes e, no seu caso, persoas que teñan o seu cargo menores en réxime de acollemento familiar permanente ou garda con fins de adopción, así como a aquelas persoas que pola súa condición de beneficiarios desexen solicitar algunha das prestacións familiares de carácter económico.

Que permite realizar

 • Realizar a solicitude por Rexistro Electrónico que, en cada caso, corresponda:
  1. Prestación por fillo ou menor acollido a cargo.
  2. Prestación por fillo ou menor acollido a cargo (para persoas xurídicas)
  3. Prestación por fillo ou menor a acollido cargo (supostos especiais)
   Este formulario inclúe os seguintes supostos:
   • Discapacitado maior de 18 anos, non incapacitado xudicialmente e que non convive cos seus proxenitores/adoptantes
   • Orfos absolutos
   • Fillos residentes fóra de España e con persoa distinta do outro titular da patria potestade
   • Menores non emancipados
  4. Prestación por nacemento/adopción de fillo en supostos de familias numerosas, monoparentais e nais con discapacidade - Parto ou adopción múltiples.
  5. Prestación familiar por fillo ou menor acollido a cargo (solicitude de inclusión de novo fillo).
 • Descargar e achegar un modelo de solicitude.
 • Anexar a documentación.

Que necesita para realizalo

 • Cubrir  e anexar o modelo de solicitude.
 • Anexar copia dos documentos que se detallan nas súas instrucións.
 • Dispoñer dun soporte lóxico que lle permita cubrir e gardar a solicitude para posteriormente anexala.

Hai que ter en conta

Se accede con Usuario + Contrasinal (Cl@ve permanente), para garantir un maior nivel de seguridade, enviaráselle un código vía SMS ao número de móbil que declarase durante o acto do rexistro, código que deberá introducir para poder asinar a comunicación no rexistro electrónico.

A provincia de trámite é aquela á que vostede quere dirixir a súa solicitude.

O apartado de Observacións só se cubrirá  cando non se anexe o modelo de solicitude.

A sesión de conexión está limitada temporalmente, polo que se esta caduca mentres enche a solicitude, deberá volver iniciala e terminar as actuacións que teña pendentes.

Débese achegar a documentación que acredite que xa non está inmerso en ningunha causa de incompatibilidade que ata o momento lle imposibilitase percibir a prestación.

Se actúa como representante, deberá achegar o modelo normalizado de representación, que figura no apartado documentación adxunta, ou calquera documento válido en dereito que deixe constancia fidedigna da representación.

O tamaño total da documentación que hai que anexar non pode superar os  10 Mb.

Próximos pasos

Unha vez realizado o trámite recibirá unha "notificación de recibo" en formato PDF.

Se non recibe a mensaxe de confirmación ou, se é o caso, recibe unha mensaxe de erro ou deficiencia da transmisión deberá  realizarse a presentación noutro momento ou utilizar outros medios.

Por parte do INSS enviarase ao domicilio do interesado a resolución da solicitude.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso directo a trámites

Complementary Content
${loading}