Contenido principal

Prestacions atorgades per l'Assegurança Escolar < Tornar

Este servici permet sol·licitar, per Registre electrònic, les prestacions de l’assegurança escolar per Accident escolar, Malaltia i/o Accident no escolar, Infortuni Familiar i Gastos de sepeli, per a estudiants de 3r i 4t de l’ESO, Batxillerat i Universitats.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

A estudiants menors de 28 anys, espanyols o estrangers, que residisquen legalment a Espanya, estiguen matriculats oficialment en uns estudis determinats  i que en el moment de formalitzar la matrícula hagen abonat la quota de l'assegurança, i acrediten un període mínim de carència d'un any.

Què permet fer

  • Fer la sol·licitud per Registre Electrònic.
  • Baixar i adjuntar el formulari.
  • Annexar documentació.

Què es necessita per a fer-ho

  • Omplir el/s  model/s  de sol·licitud corresponent/s.
  • Annexar una còpia dels documents que es detallen en les instruccions.
  • Disposar d'un programari que li permeta omplir  i guardar la sol·licitud per a annexar-la després.

Cal tindre en compte

Si hi accedix amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per a garantir un major nivell de seguretat en este servici, se li enviarà un codi per SMS al número de mòbil que haja facilitat durant l'acte de registre, el qual haurà d'introduir per a poder firmar la comunicació en el registre electrònic.

La província de tràmit és aquella a la qual vol adreçar la sol·licitud quan es tracta de prestacions econòmiques. Si sol·licita prestacions sanitàries, la província de tràmit és aquella on s'haja dispensat l'assistència sanitària, independentment de la província on figure matriculat l'estudiant o de la de residència de la unitat familiar.

L'apartat d'Observacions només s'ha d'omplir si no s'adjunta el model de sol·licitud.

La sessió de connexió està limitada temporalment, per la qual cosa, si caduca mentre ompli la sol·licitud haurà de tornar a iniciar-la i acabar les actuacions que tinga pendents.

Cal aportar la documentació que acredite que ja no esteu immers en cap causa d’incompatibilitat que fins al moment us impossibilités percebre la prestació.

Si actua com a representant, haurà d'adjuntar el model normalitzat de representació que figura a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixe constància fidedigna de la representació.

La mida total de la documentació a annexar no pot superar els 10 Mb.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebrà un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rep el missatge de confirmació o rep un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de presentar en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

L'INSS enviarà al domicili de l'interessat la resolució de la sol·licitud.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Accés al servici

Complementary Content
${loading}