Contenido principal

Certificado Provisional Substitutivo (CPS) < Volver

Este servizo permite a obtención do Certificado Provisional Substitutivo da Tarxeta Sanitaria Europea (TSE) para o titular do dereito a asistencia sanitaria e os seus beneficiarios. Calquera dos accesos dispoñibles o dirixirá ao portal A túa Seguridade Social para a súa autenticación.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

A titulares do dereito á asistencia sanitaria, que cumpran os requisitos esixidos pola lexislación española e polos Regulamentos Comunitarios de Seguridade Social.

Que permite realizar

  • Obter o Certificado Provisional Substitutivo (CPS) para o titular do dereito a asistencia sanitaria e os seus beneficiarios.
  • Imprimir o certificado no seu domicilio.

Que necesita para realizalo

  • Entrar en solicitude de Tarxeta Sanitaria Europea.
  • Pulsar sobre: Descargar Certificado Provisional Substitutivo.
  • Indicar o período de validez do certificado (máximo 90 días)
  • Dispoñer do software necesario para descargar/imprimir o certificado (arquivo PDF).

Hai que ter en conta

Estados nos que ten validez o CPS: Alemaña, Austria, Bélxica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Romanía, Suecia e Suíza.

O CPS é o documento persoal e intransferible que acredita o dereito a recibir as prestacións sanitarias que resulten necesarias, dende un punto de vista médico, durante unha estancia temporal no territorio dun dos Estados indicados, tendo en conta a natureza das prestacións e a duración da estancia prevista, de acordo coa lexislación do país de estancia, con independencia de que esta sexa por turismo, actividade profesional ou por estudos.

O CPS non é válido cando o desprazamento teña a finalidade de recibir tratamento médico, en cuxo caso é necesario que o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), ou o Instituto Social da Mariña (ISM), emita o formulario correspondente, previo informe favorable do Servizo de Saúde. Tampouco é válido se traslada a súa residencia ao territorio doutro Estado membro.

O CPS ofrece a mesma cobertura que a TSE. Nalgúns casos, deberá asumir unha cantidade fixa ou unha porcentaxe dos gastos derivados da asistencia sanitaria, en igualdade de condicións cos asegurados do Estado ao que se despraza. Estes importes non son reintegrables.

Para ampliar información, poderá consultar o enderezo de Internet https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=es.

O CPS é válido durante o período que se indica no documento (emítese por 90 días como máximo dende a súa data de inicio) e a súa utilización, durante o período de validez, se encontra condicionada a que o seu titular continúe reunindo os requisitos que deron lugar á súa obtención. Noutro caso, os gastos que se orixinen poderían ser reclamados en concepto de prestacións indebidas, de acordo co artigo 76 do Regulamento (CE) 883/04.

Antes de realizar un desprazamento a calquera dos países antes indicados, comprobe que o período de validez do CPS comprende a data de regreso prevista.

Nota informativa para imprimir

Próximos pasos

O certificado obtido consiste nun ficheiro. pdf, do que se poden obter copias imprimidas e no cal figura o código CEA (Código Electrónico de Autenticidade) co que pode comprobar a súa autenticidade acudindo ao Servizo de Verificación de Integridade Documental.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso directo a trámites

Complementary Content
${loading}