Contenido principal

Ingreso Mínimo Vital < Volver

Cerrar

AVISO

Recordámoslle que as solicitudes presentadas entre o 15 de xuño e o 15 de setembro de 2020 terán efectos económicos dende o 1 de xuño de 2020, se son aprobadas, sempre que os requisitos se cumpran á devandita data.
Por iso, recomendámoslle que non presente a súa solicitude ata que dispoña de toda a documentación necesaria. Iso facilitará a tramitación e permitirá axilizar os nosos tempos de resolución.

Aquí pode ver un vídeo sobre a información á súa disposición sobre o ingreso mínimo vital.


Este servizo permite solicitar, por Rexistro electrónico ou mediante envío da solicitude, a prestación de Ingreso Mínimo Vital, que se configura como o dereito a unha prestación de natureza económica dirixida a previr o risco de pobreza e exclusión social das persoas que viven soas ou están integradas nunha unidade de convivencia que carezan dos recursos económicos suficientes para a cobertura das súas necesidades básicas.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

A persoas ou unidades de convivencia en situación de risco de pobreza e exclusión social. Estas unidades de convivencia poden ser: Unipersoais, Unidade de convivencia sen menores e unidade de convivencia con menores.

Que permite realizar

 • Presentar unha solicitude da prestación por Ingreso Mínimo Vital.
 • Anexar documentación.

Que necesita para realizalo

 • Se accede á solicitude con certificado electrónico ou usuario e contrasinal Cl@ve:

  Deberá cubrir e achegar o formulario de solicitude que pode encontrar na sección de Documentación adxunta deste servizo.
   
 • Se accede sen certificado electrónico ou usuario e contrasinal Cl@ve:

  Siga os pasos que se lle van indicando en pantalla e cubra os datos da solicitude directamente no formulario que se lle presenta. Aquí pode ver un vídeo explicativo do uso do servizo.
   
 • Independentemente da forma en que acceda á solicitude, é necesario que estea asinada polo solicitante e por todos os compoñentes da unidade de convivencia que aparecen na solicitude. Para iso, debe achegar unha imaxe dalgún documento onde se mostre a súa vontade de solicitar a prestación do Ingreso Mínimo Vital e no que apareza tanto a sinatura do solicitante, coma a de cada un dos integrantes da unidade de convivencia maiores de idade ou menores emancipados que aparecen na solicitude.

  Para iso pode escribir de forma manuscrita nun papel, con letra clara e lexible, este texto ou similar:

   “Sirva este escrito que acompaño á miña solicitude de data...........como acreditación da miña vontade de solicitar o ingreso mínimo vital.

  Asinado:

  Sinatura manuscrita e debaixo nome, apelidos, e número de DNI/NIE. Debe aparecer a sinatura e os datos tanto do solicitante coma de todos os integrantes da unidade de convivencia que aparezan na solicitude.
   
 • Anexar os documentos necesarios segundo as súas circunstancias e que poderá encontrar na parte final do formulario de solicitude que pode encontrar na sección Documentación adxunta deste servizo.

Hai que ter en conta

Por favor, lea atentamente esta información para realizar correctamente a solicitude:

 • Pode realizar a solicitude identificándose e asinando utilizando certificado electrónico ou usuario e contrasinal Cl@ve.  Debido á situación excepcional por COVID-19, tamén pode presentar a súa solicitude sen asinar dixitalmente.  
   
 • É importante que no campo provincia indique a provincia onde teña o seu domicilio fiscal.
   
 • A documentación que debe achegar está indicada ao final do formulario de solicitude.
   
 • É importante comprobar que a conta corrente na que solicita o pagamento corresponda a unha entidade financeira colaboradora da Seguridade Social. Pode consultalas nesta ligazón. Localice o segundo bloque de 4 díxitos no IBAN da súa conta bancaria e búsqueo na listaxe Se non aparece, debe indicarnos un código de conta nalgunha entidade financeira da listaxe.
   
 • Se actúa como representante, deberá achegar o modelo normalizado de representación, que figura no apartado documentación adxunta, ou calquera documento válido en dereito que deixe constancia fidedigna da representación.  
   
 • É importante e necesario que a solicitude estea asinada polo solicitante e por cada un dos integrantes da unidade de convivencia maiores de idade ou menores emancipados  que aparecen na solicitude. Se utiliza o formulario en pdf e non dispón de impresora e escáner pode asinar na pantalla táctil do seu móbil ou tablet utilizando unha aplicación que o permita. Tamén pode achegar xunto co formulario unha copia do seu DNI/NIE e unha imaxe da acreditación da súa vontade de solicitar a prestación mediante un escrito asinado por vostede e todos os integrantes da unidade de convivencia, indicando baixo a sinatura o nome e apelidos de cada un. Para iso pode copiar de forma manuscrita nun papel, con letra clara e lexible, este texto ou similar:

  “Sirva este escrito que acompaño á miña solicitude de data...........como acreditación da miña vontade de solicitar o ingreso mínimo vital.
  Asinado: “

  e a continuación o nome, apelidos, sinatura manuscrita e número de DNI/NIE do solicitante e, no caso de habelos, o nome, apelidos, sinatura manuscrita” para cada membro da unidade de convivencia.
   
 • Se utiliza o servizo sen certificado:
   
  • O tamaño máximo total da documentación que pode achegar é de 15Mb. Por favor, reduza o tamaño e resolucións do que nos envíe o máximo posible para non ter problemas ao achegar a documentación.
  • Aquí pode ver un vídeo explicativo do uso do servizo
    
 • Se utiliza o servizo identificándose con certificado electrónico ou usuario e contrasinal Cl@ve:
   
  • O tamaño máximo para toda a documentación son 10Mb. Por favor, reduza o tamaño e resolucións do que nos envíe o máximo posible para non ter problemas ao achegar a documentación.
    
  • En caso de non poder achegar toda a documentación dunha única vez, divida a documentación a achegar en dous grupos que non ocupen máis de 10Mb cada un e realice a solicitude en dúas veces. A segunda vez non é necesario que achegue de novo o formulario cumprido, só documentación indicando  no campo de alegacións que é un segundo envío e achegando o número de rexistro que lle deu a aplicación ao finalizar o primeiro envío.
    
  • Se accede con usuario e contrasinal cl@ve, para garantir un maior nivel de seguridade, no momento de asinar a solicitude, enviaráselle un código vía SMS ao número de móbil que declarase durante o acto do rexistro en Cl@ve.

Próximos pasos

Se accedeu ao servizo usando certificado electrónico ou usuario e contrasinal Cl@ve:

 • Unha vez realizado o trámite recibirá unha “notificación de recibo” en formato PDF co número de rexistro electrónico asignado.
 • Este número de rexistro que se lle asigna non é o mesmo código (CSV) que se obtén no servizo sen certificado, polo que non é posible consultar unha solicitude no servizo sen certificado co número de rexistro electrónico. Nese caso o sistema indicaralle que a solicitude non existe.
 • Se non recibe a mensaxe de confirmación ou, se é o caso, recibe unha mensaxe de erro ou deficiencia da transmisión deberá realizar a presentación noutro momento ou utilizar outros medios. 

Se accede ao servizo sen certificado:

 • Recibirá unha mensaxe de confirmación indicando que se enviou correctamente a súa solicitude e documentación.
 • Esta mensaxe levará un código de solicitude (CSV) que será o código co que poderá xestionar calquera emenda que sexa necesario na súa solicitude utilizando o mesmo servizo. Non o perda.
 • Por favor, non utilice de novo o servizo para enviar outra vez a súa solicitude. Calquera xestión que teña que realizar, fágaa utilizando o código de solicitude que se lle asignou á inicial.
 • Se falta algunha información ou documentación, poñeranse en contacto con vostede ao correo electrónico ou móbil que indique na aplicación. Siga as indicacións  para remitir esta documentación a través do mesmo servizo e utilizando o CSV asignado na solicitude.

O INSS enviará ao domicilio do interesado a resolución da solicitude no prazo máximo de tres meses.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso directo a trámites

Complementary Content
${loading}