Contenido principal

Prestacions atorgades per l'Assegurança Escolar < Tornar

Aquest servei permet sol·licitar, per Registre electrònic, les prestacions de l’assegurança escolar per Accident escolar, Malaltia i/o Accident no escolar, Infortuni Familiar i Despeses de sepeli, per a estudiants de 3r i 4t de l’ESO, Batxillerat i Universitats.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

A estudiants menors de 28 anys, espanyols o estrangers, que resideixin legalment a Espanya, estiguin matriculats oficialment en uns estudis determinats  i que en el moment de formalitzar la matrícula hagin abonat la quota de l'assegurança, i acreditin un període mínim de carència d'un any.

Què permet fer

  • Fer la sol·licitud per Registre Electrònic.
  • Baixar i adjuntar el formulari.
  • Annexar documentació.

Què es necessita per fer-ho

  • Emplenar el/s  model/s  de sol·licitud corresponent/s.
  • Annexar còpia dels documents que es detallen en les instruccions d'aquest.
  • Disposar d'un programari que li permeti emplenar  i guardar la sol·licitud per annexar-la després.

Cal tenir en compte

Si hi accediu amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per garantir un major nivell de seguretat en aquest servei, se us enviarà un codi via SMS al número de mòbil que hàgiu facilitat durant l'acte de registre, el qual haureu d'introduir per poder signar la comunicació en el registre electrònic.

La província de tràmit és aquella a la qual voleu adreçar la sol·licitud quan es tracta de prestacions econòmiques. Si sol·liciteu prestacions sanitàries, la província de tràmit és aquella on s’hagi dispensat l’assistència sanitària, independentment de la província on figuri matriculat l’estudiant o de la de residència de la unitat familiar.

L’apartat d’Observacions només s’ha d’emplenar si no s’adjunta el model de sol·licitud.

La sessió de connexió està limitada temporalment; per tant, si la sessió caduca mentre empleneu la sol·licitud, l’haureu de tornar a iniciar i acabar les actuacions que tingueu pendents de fer.

Cal aportar la documentació que acrediti que ja no esteu immers en cap causa d’incompatibilitat que fins al moment us impossibilités percebre la prestació.

Si actueu com a representant, haureu d'adjuntar el model normalitzat de representació que figura a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la representació.

La mida total de la documentació a annexar no pot superar els 10 Mb.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebreu un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

L’INSS enviarà la resolució de la sol·licitud al domicili de l’interessat.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés al servei

Complementary Content
${loading}