Contenido principal

Prestació per corresponsabilitat en la cura del lactant (REM) < Tornar

Aquest servei permet sol·licitar, per Registre electrònic, la prestació per corresponsabilitat en la cura del lactant en el Règim Especial del Mar, per gaudir del període de descans laboral corresponent a la reducció de la jornada de treball en mitja hora que, d’acord amb el que preveu el paràgraf quart de l’article 37.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, duguin a terme amb la mateixa durada i règim els dos progenitors, adoptants, guardadors amb finalitats d’adopció o acollidors de caràcter permanent, quan ambdós treballin, per a la cura del lactant des que compleixi nou mesos fins als dotze mesos d’edat.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

A les persones que vulguin sol·licitar, en nom propi o en representació d’una altra persona, la prestació per corresponsabilitat en la cura del lactant que preveu per a les persones treballadores el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

Què permet fer

  • Presentar una sol·licitud per Registre Electrònic.
  • Baixar i adjuntar un model de sol·licitud.
  • Annexar documentació.

Què es necessita per fer-ho

  • Emplenar i annexar el model de sol·licitud.
  • Annexar còpia dels documents que es detallen en les instruccions d'aquest.
  • Disposar d'un programari que permeti emplenar i guardar la sol·licitud per annexar-la després.

Cal tenir en compte

Si hi accediu amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per garantir un nivell de seguretat més alt en aquest servei, se us enviarà un codi via SMS al número de mòbil que hàgiu facilitat durant l'acte de registre, el qual haureu d'introduir per poder signar la comunicació en el registre electrònic.

La direcció provincial de l'Institut Social de la Marina corresponent us sol·licitarà els originals dels documents que siguin necessaris.

Per actuar en nom d’un tercer haurà de tenir un apoderament inscrit al Registre Electrònic d’Apoderaments que li permeti realitzar aquest tràmit. Si manca d’apoderament vigent en l’esmentat registre, haurà d’acreditar la representació annexant el model normalitzat de representació que pot descarregar-se per al seu emplenament en l’apartat “documentació adjunta”, o bé adjuntar qualsevol altre document vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la mateixa.

La mida total de la documentació que s'ha d'annexar no pot superar els 10 Mb.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebreu un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

Resolució de la sol·licitud i notificació de la mateixa a l’interessat i, en el seu cas, al seu representant.

Podeu obtenir informació de l'evolució de la vostra sol·licitud a la direcció provincial o local de l'Institut Social de la Marina.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Complementary Content
${loading}