Contenido principal

Sol·licitud del Certificat Provisional Substitutori (CPS) (com a representant) < Tornar

Este servici permet sol•licitar, en representació d'una altra persona i per registre electrònic, l'emissió del Certificat Provisional Substitutori (CPS) de la Targeta Sanitària Europea (TSE), tant per al titular del dret a assistència sanitària com per als beneficiaris.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

Als qui, en representació d'una altra persona que complisca els requisits exigits per la legislació espanyola i pels Reglaments Comunitaris de Seguretat Social, vullguen sol·licitar l'emissió del Certificat Provisional Substitutori (CPS) de la Targeta Sanitària Europea (TSE), tant per al titular com per als beneficiaris.

Què permet fer

  • Presentar una sol·licitud per Registre Electrònic de l'emissió del Certificat Provisional Substitutori.
  • Baixar i adjuntar un model de sol·licitud.
  • Annexar documentació.

Què es necessita per a fer-ho

  • Omplir i annexar el model de sol·licitud i el model normalitzat de representació que figura a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixe constància fidedigna de la representació.
  • Disposar d'un programari que li permeta omplir la sol·licitud i guardar-la per a poder annexar-la.

Cal tindre en compte

Si hi accedix amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per a garantir un major nivell de seguretat en este servici, se li enviarà un codi via SMS al número de mòbil que haja facilitat durant l'acte de registre, el qual haurà d'introduir per a poder firmar la comunicació en el registre electrònic.

La província de tràmit és aquella a la qual vol dirigir la sol·licitud.

La sessió de connexió està limitada temporalment, per la qual cosa, si caduca mentres ompli la sol·licitud haurà de tornar a iniciar-la i acabar les actuacions que tinga pendents.

La mida total de la documentació a annexar no pot superar els 5 Mb.

Estats on és vàlid el CPS: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Suïssa.

El CPS és el document personal i intransferible que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries que siguen necessàries, des d'un punt de vista mèdic, durant una estada temporal al territori d'un dels Estats indicats, tenint en compte la naturalesa de les prestacions i la duració de l'estada prevista, d'acord amb la legislació del país d'estada, independentment que l'estada siga per turisme, una activitat professional o per estudis.

El CPS no és vàlid quan el desplaçament té la finalitat de rebre tractament mèdic, ja que en eixe cas cal que l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o l'Institut Social de la Marina (ISM) emeta el formulari corresponent, previ informe favorable del Servici de Salut. Tampoc no és vàlid si trasllada la seua residència al territori d'un altre Estat membre.

El CPS oferix la mateixa cobertura que la TSE. En alguns casos haurà d'assumir una quantitat fixa o un percentatge dels gastos derivats de l'assistència sanitària, en igualtat de condicions amb els assegurats de l'Estat al qual es desplaça. Estos imports no són reintegrables.

Per a ampliar esta informació pot consultar l'adreça d'Internet http://ec.europa.eu/social

El CPS és vàlid durant el període que s'indica al document (s'emet per 90 dies com a màxim des de la seua data d'inici) i la seua utilització, durant el període de validesa, es troba condicionada al fet que el titular continue reunint els requisits que van donar lloc a la seua obtenció. Si passa altrament, els gastos que s'originen poden ser reclamats en concepte de prestacions indegudes, d'acord amb l'article 76 del Reglament (CE) 883/04.

No poden obtindre el CPS a través d'este servici d'Internet:
•   Els titulars de nacionalitat no comunitària que necessiten presentar el permís de residència en vigor. 
•    Els perceptors de prestació o subsidi per desocupació.
•    Tots aquells que hagen de presentar documentació específica per a exportar el seu dret a assistència sanitària.

En estos casos, s'hauran de personar a qualsevol CAISS de l'INSS i sol·licitar cita prèvia o a les Direccions Provincials o Locals de l'ISM, en el cas dels titulars del Règim Especial de Treballadors del Mar.

Abans de desplaçar-se a qualsevol dels països indicats abans, comprove que el període de validesa del CPS comprén la data de retorn prevista.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebrà un "justificant de recepció" (zip) integrat pel resguard de la sol·licitud en format PDF i la firma del servidor que garantix que la transacció s'ha produït correctament.

Si no rep el missatge de confirmació o rep un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

L'INSS enviarà al domicili de l'interessat el Certificat Provisional Substitutori sol·licitat, sempre que complisca els requisits per a l'emissió.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Accés al servici

Complementary Content
${loading}